searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

119

Statens Sikkerhed. Selve Bevisførelsen trykkene at yde Fjenden Bistand eller at

angaaende Udtalelsernes Sandhed eller svække den danske Stats Kampdygtighed,

Usandhed kan under kritiske udenrigs- maaske alene med Undtagelse af nogle af

politiske Forhold være højst inopportun; | de i § 106, 1. St. i Slutningen nævnte

og Beviset for den paagældendes mala Tilfælde: Medhjælp til Overtrædelser af

fides vil oftest være meget vanskeligt. Straffelov for Krigsmagten. Men for

Den her foreslaaede Affattelse staar j saa vidt disse sidstnævnte Handlinger

i det hele Strfl. § 73 væsentlig nærmere , ikke har den angivne Karakter, er der

end K. U. § 104. Om begge disse gælder næppe Trang til en særlig Straffebedet

imidlertid, at de efterlader Tvivl om, i stemmelse, der ialtfald ikke naturligt

hvorvidt de rammer saadanne Udtalelser, vilde have sin Plads i denne Forbindelse,

der øjensynlig forvolder Fare for fremmed I fremmede Love og Udkast findes, saa

Indblanding osv., uden at dette har været vidt bekendt, heller ikke nogen til K. U.

tilsigtet — jfr. Ordene i § 73 „virker for § 106 svarende Bestemmelse,

at fremkalde" osv., og i K. U. § 104 „til- Derimod omfatter nærvær. Forsi. § 100,

skynder eller ophidser til". Begivenheder | der forudsætter Krig elier truende Krigsfra

den nyeste Tid har imidlertid vist, at fare, ikke Bestemmelsen i K. U. § 106,

der kan være Trang til at kunne skride' 2. St. At en dertil svarende Bestemind

overfor uforsvarlige Udtalelser angaa-1 melse har sin naturlige Plads i denne Samende

Statsstyreisen, selv om Forsæt til at j menhæng, kan imidlertid ikke erkendes,

fremkalde fremmed Indblanding ikke kan i Den Mulighed for en Styrkelse af Fjenoplyses.

Under Hensyn hertil er den fore- { dens eller en Svækkelse af den danske

slaaede Formulering af nærv. Forsi. § 99, i Krigsmagt, som Motiverne (S. 145—146)

1. Pkt. valgt, hvorved bemærkes, at det! taler om, er, naar disse Handlinger forefølger

af § 19, 2. Stk., at der maa fore-1 tages i Fredstid, saa usikker og hypoteligge

ialtfald Bevidsthed om,

om,

at Udta-

tisk, at det er unaturligt her at tale om

leisen fremkalder øjensynlig Fare for Angreb paa Statens Selvstændighed og

fjendtlige Forholdsregler eller for fremmed Sikkerhed. For saa vidt fremmede Love

Magts Indblanding i den danske Stats An-' og Udkast indeholder Bestemmelser om

liggender. Mon det maa sikkert erkendes, ( disse Forhold, findes de ogsaa i anden

at Udtalelser af den heromhandlede Art Sammenhæng. De paagældende Bestembør

kunne straffes, selv om saadan Be- meiser vil findes optagne nedf. i Kap. 11,

vidsthed ikke kan oplyses at foreligge, j § 124, hvortil henvises,

naar den paagældende dog derved maa Fra K. U. § 105 afviger nærvær.

siges at have gjort sig skyldig i grov Uagt- Forsl. § 100 navnlig derved, at den i Oversomhed.

Denne Forbrydelse hører sikkert ensstemmelse med de fleste Love og Ud-

netop til dem, hvor Handlingen meget ofte kast udtrykkelig betinger Straffen for at

vil ligge lige ved den flydende Grænse bære Vaaben mod den danske Stat af,

mellem Forsæt og grov Uagtsomhed. Der- at Gerningsmanden er dansk Statsborger.

for er Bestemmelsen i 2. Pkt. optaget. Da det uden Begrænsning er folkeretlig

§ 100 svarer til K. U. § 105, der atter anerkendt, at en neutral Stats Under-

sammenfatter de i Strfl. §§ 74 og 75 givne saatter, der frivilligt gør Krigtjeneste for

Bestemmelser. Hvad der i Motiverne til en anden Stat, ikke maa behandles rin-

K. U. S. 145 anføres til Støtte derfor, gere end den krigsførende Stats til den

maa tiltrædes. Det ses imidlertid ikke væbnede Magt hørende egne Undersaatter,

rettere end, at Paragrafens almindelige bliver der ikke paa dette Omraade Plads

Affattelse ogsaa gør Reglen i K. U. § 106, for nogen Straffebestemmelse overfor an-

1. St., der i det væsentlige svarer til Strfl. dre end Statens egne Borgere. En tilsva-

§§ 76-78, overflødig, idet de i § 106 rende Begrænsning af Subjektet kan deri-

nævnte Handlinger alle rammes af Ud- mod ikke gøres ved de andre i § 100 om-

More magazines by this user
Similar magazines