searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

124

Nr. 1, jfr. § 118, G. E. § 114 Nr. 1, jfr. (i 1. St. foretagne Ændring kan henvises

§ 129. Som Udtryk for denne Betragtning til Bemærkningerne til 9. Kapitel angaaer

Bestemmelsen i nærv. Porslag § 113 op- ende K. U. §§ 101—103 m. fl. Ændrin-

Statsraadet nævnes her ved Siden gen i 2. St. er rent redaktionel,

af Kongen, Tronfølgeren og Rigsforstande-i § 112 svarer ganske til K. U. § 124,

ren, fordi Statsraadet selv undtagelsesvis | 1. St. Denne Paragrafs 2. St. er derimod

kan føre Regeringen, jfr. Lov 11. Febr. i slaaet sammen med Reglen i K. U. § 125

1871 § 4. Naar en saadan Bestemmelse ' til én Paragraf (§ 114). De i K. Ü. §

optages, kan formentlig den særlige Straf- ( 124, 1ste St., nærvær. Forsi. § 112, omskærpelse

i K. U. § 134/3. St., der ved | handlede AngrebpaäRegentens Liv udskilles

sin Formulering fører ganske urimelig vidt 1 ),' i næsten alle fremmede Love og Udkast fra

udgaa. ' andre Angreb paa denne og sammenstilles

Men K. U. Kap. 13 indeholder desuden ! (som egentligt Højforræderi) med Angreb

en Række Bestemmelser, der ikke rummes ( paa Statsforfatningen, jfr. ogsaa at Strfl.

af Betegnelsen „Angreb paa Statsforfat-, 1866 § 85 ligefrem henfører dette Forhold

ningen og de øverste Statsmyndigheder' til Angreb paa Statsforfatningen, medens

eller „de offentlige Myndigheder". Foruden i den behandler andre Angreb paa Kongen

§§125 (visse Angreb paa Medlemmer af i Ilte Kapitel i nær Forbindelse med Angreb

Kongehuset) og 126 (Forhaanelse af den paa Medlemmer af Kongehuset. Imellem Bedanske

Stat m. m.), hvis Medtagelse paa Stemmeisen om Angreb paa Regentens Liv

dette Sted vel kan forsvares ved, at de (§ 112) og Bestemmelsen om andre An A

vanskelig passende kan anbringes andet-' greb paa denne samt Angreb paa Medsteds,

og næppe vil gøre en Forandring af lemmer af Kongehuset (§ 114) er imidler-

Kapiteloverskriften naturlig, maa nævnes tid indskudt som § 113 den allerede tid-

§§ 127—31, der nærmest kan betegnes som ' ligere berørte Bestemmelse om Angreb paa

Forbrydelser mod eller ved Udøvelsen af de øverste Statsmyndigheders fri Udøvelse

statsborgerlige Rettigheder. I fremmede, af deres Myndighed. Det nærmeste For-

Love og Udkast udsondres disse Rets-1 billede for denne Bestemmelse er, ved Sikrænkelser

i Reglen i et særligt Kapitel, j den af L. 25. Febr. 1871 § 1, N. Strfl.

jfr. f. Eks. N. Strfl. Kap. 10, tysk V. E. § 99. Men ogsaa andre Love og Udkast

Bes. T. 4. Abschn., (*. E. 3. Abschn., har mere eller mindre fuldkomne Bestemschweizisk

V. E. 14 Abschn., men der kan | meiser om dette Forhold.

næppe gøres nogen principiel Indvending § 114 afviger kun derved fra de til

mod at medtage disse Forhold i det her omsvarende Bestemmelser i K. U., at Strafhandlede

Kapitel, da der dog — ganske særforhøjelsen 2. St. gøres fakultativ lige-

lig gælder dette Bestemmelsen i K. U. § 127 i som i § 108. Dette er formentlig tilstræk-

— maa erkendes at være et vist Slægtskab | keligt.

mellem dem og Angrebene f. Eks. paa de! § 115 svarer ganske til K. U. § 126.

bestaaende lovgivende Forsamlinger. Men,' En saadan Straffebestemmelse findes ikke

som bemærket, Kapiteloverskriften kan den gældende Ret og har næppe været

næppe siges at dække disse Bestemmelser, l savnet; men nogen særlig Betænkelighed

og der bør derfor, hvis de medtages her, i ved at optage den synes der ikke at være,

gøres en tilsvarende Tilføjelse til Over-1 jfr. nærmere nedf.

skriften. Denne bliver derved ganske vist | §§ 116—118 svarer til K. U. §§ 127—

noget lang, men dette er formentlig at fore-1131.

trække fremfor en væsentlig Ufuldstæn- Naar man, som K. U. ør, sætter

dighed.

Strafferamme, hvad enten de

§ 111 svarer til K. U. § 123. Om den

Handlinger

ved

i) Jfr. D. K. F.8 Aarbog 9. S. 37.

More magazines by this user
Similar magazines