searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

125

Valg til Rigsdagen og Altinget eller ved ! vendelse paa disse Forsøgshandlinger. Enandre

offentlige Valg og Stemmegivninger, delig er efter „Raad" tilføjet „eller Mynog

dette kan formentlig meget vel for- digheder", fordi det af saadanne Valg

svares, er det overflødigt at behandle fremgaaencle Organ maaske ikke altid retde

sidstnævnte Valg og Afstemninger i en (telig kan betegnes som Raad.

særskilt Paragraf (K. Ü. § 131), og det I § 117 svarer til K.Ü. §§ 128 og 129, der

synes da naturligt at give fælles Bestem- ' er sammendragne, idet den aktive og den

meiser for det hele Omraade. passive Bestikkelse behandles samlet un-

§ 116 afviger fra K. U. § 127 for- , der Nr. 4. — I samtlige under Nr. 1—3

uden ved den Ændring i Redaktionen, der , omhandlede Tilfælde er Betingelserne for

skyldes dens videre Omraade, jfr. oveni, ' Strafbarheden skarpere præciserede end

væsentlig derved, at Straffens Maksimum I i K. U. § 128. De ubestemte Udtryk som

foreslaas nedsat til Arbejdsfængsel i 3 ' denne benytter — „uberettiget" (Nr. 1),

Aar. Det i K. U. foreslaaede Maksi- „paa anden retstridig Maade" (Nr. 2),

mum — Strafarbe:de 6 Aar — synes „retstridig" (Nr. 3) — kan give Anledning

urimeligt højt og er ogsaa langt højere i til megen Tvivl og Usikkerhed; og ingen nyend,

hvad fremmede Love og Udkast fore- ere Love og Udkast nøjes derfor med saa vage

skriver. — Handlingen beskrives i K. U. Angivelser, I Nr, 1 kræves, at Forbrydelsen

§ 127 ved Ordene: „retstridig søger at' er realiseret ved usande Foregivender eller

hindre eller forstyrre eller ... —" ved Tilsnigelse, fordi dette er de eneste

„Retstridig" kan formentlig udelades som Maader, der har praktisk Betydning. Anselvfølgeligt.

„Forstyrre" er udeladt, fordi dre Tilfælde kan man uden Betænkelighed

Udtrykket er altfor omfattende og fler- I se bort fra for at opnaa en fast Afgrænstydigt.

For saa vidt Forstyrrelsen bevir- ning. Ved Tilsnigelse af Stemmeret tænker

eller tilsigter at bevirke, at Valget kes f. Eks. paa det Forhold, at nogen ved

hindres, om end kun for en Tid, er Frem- hemmelig Afstemning faar Lejlighed til at

hævelsen overflødig. Og for saa vidt For- benytte en Stemmeseddel, som han paa

styrreisen ikke har denne Karakter, men uregelmæssig Maade er kommet i Besid«

blot er Udtryk for en Trang til at lave delse af, f. Eks. har fundet eller bortta-

Optøjer o. 1, vil Forholdet vel i fornødent get. Paa den anden Side bliver Reglens

Omfang kunne rammes som Politiover- Omfang netop ved Medtagelsen af dette

trædelse eller efter Reglerne om Modstand Tilfælde videre end efter K. U., idet den

mod offentlig Myndighed f. Eks., hvis den ' rammer ikke blot den, der skaffer sig

bud om

nes det

nægter at efterkomme Paa- Anerkendelse som valgberettiget, men ogat

fjerne sig o. 1. Ialtfald sy- saa den, der tilsniger sig Adgang til at

klart, at Udtrykket „forstyrre" . stemme, jfr. ovenf. samt hollandsk Strfl.

omfatter ogsaa saa forholdsvis harmløse i Art. 128; N. Strfl. § 107. — Langt mere

Handlinger, at det vilde være urimeligt i vidtgaaende er Ændringen i Bestemmelsen

at henføre Forholdet under den ret | under Nr. 2. Den i Kl U. § 128 foretagne

strenge Straffebestemmelse for Hindring, Opregning af Midlerne bliver ganske be-

Forvanskning o. 1. af Valget. — Naar endelig

Ordene „søger at hindre" foreslaas

ændrede til „hindrer .... eller gør Forsøg

tydningsløs ved Tilføjelsen „eller paa anden

retstridig Maade", der rummer alt

det foregaaende og ved sin Ubestemthed i

herpaa", er Hensigten dermed at fastslaa, at. Forbindelse med Udtrykket „søger at be-

Fuldbyrdelsesm omen tet her ikke er rykket j væge" aabner Døren for allehaande Tvivl,

frem, men at blot visse Forsøgshandlinger Thi, hvad der kan betegnes som „paa retstraffes

lige med fuldbyrdet Forbrydelse i stridig Maade at (søge at) bevæge" til at

(altsaa uden Adgang til Strafnedsættelse), stemme osv., kan i mange Retninger om-

Derved er det afgjort, at Reglen i § 23 i tvistes. Men selv bortset derfra er alleom

"Tilbagetræden fra Forsøg finder An- rede de almindelige Udtryk „Trusler" og

More magazines by this user
Similar magazines