searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

126

„Svig" højst betænkelige. Da ogsaa Truslen

om at foretage noget i og for sig ikke

retstridigt kan blive retstridig, naar den

benyttes som Tvangsmiddel, og Grænsen

her er meget flydende, trænges der ligesom

ved den almindelige Frihedskrænkelse

(ulovlig Tvang), Afpresning m. fl.

Forbrydelser til en skarpere Afgrænsning.

Og ved Ordet „Svig" rammes i Virkeligheden

enhver under en Valgkamp benyttet

„Valgløgn". Nu fortjener disse

ganske vist i og for sig ingen Beskyttelse,

men det turde dog være overflødigt at

paavise, hvor betænkeligt det vilde være at

give en saa vidtrækkende Anvisning paa

at benytte Straffeloven som Vaaben i Partiernes

Valgkamp. — Med Undtagelse af

N. Strfl. § 105, der iøvrigt trods sine vide

Udtryk dog ved Ordene „andre utilbørlige

Midler" tilstræber nogen Begrænsning, indeholder

de tilsvarende Bestemmelser i

fremmede Love og Udkast da ogsaa en

snevert afgrænset Angivelse af de Midler,

der skal være benyttede til at paavirke

Stemmegivningen. Hollandsk Strfl. Art.

125 og tysk V. E. § 119 kræver Vold eller

Trusler om Vold; tysk G. E. § 130 tilføjer

„eller med Trusler om Tilføjelse af

økonomisk Skade (wirtschaftlicher Nachteile)".

Dette sidste kan utvivlsomt være

meget forkasteligt; men det synes dog betænkeligt

at tage'dette Tilfælde med, da

ogsaa her Afgrænsningen vil volde store

Vanskeligheder. Derimod er medtaget ved

Siden af Vold og Trusel om Vold tillige

Trusel om betydelig Skade paa Gods 1 ), om

Frihedsberøvelse og om Sigtelse for strafbart

eller ærerørigt Forhold. Her er Grænsen

ret skarp, og disse Midler til Paavirkning af

Stemmegivning er saa absolut forkastelige,

at det synes naturligt at medtage dem her

ligesom ved forßkellige andre ved ulovlig

Tvang iværksatte Forbrydelser. — Den i

Nr. 3 foretagne Ændring er formentlig

rent redaktionel og tilsigter kun noget

skarpere end de tilsvarende Udtryk i K.

U. at angive, at der her ikke er Tale om

en Paavirkning af den paagældendes Vilje

med Hensyn til Valgets Realitet, men om

Hidførelse af et mod den valgberettigedes

Hensigt stemmende Resultat uden dennes

Vidende og Vilje. At andre Midler end

usande Foregivender herved kan benyttes,

er vel ikke helt udelukket; men saa snart

man kommer udenfor dette Omraade,

bliver atter Vanskelighederne ved den

rette Afgrænsning saa store 2 ), at det vistnok

anbefaler sig at begrænse Straffebestemmelsen

som her foreslaaet.

K. U. § 130 indeholder kun en formentlig

overflødig Henvisning til Særlovgivningen

og foreslaas derfor ikke optaget.

Endelig er Bestemmelsen i K. U. §

132 ikke optaget i nærv. Forsi. En tilsvarende

Bestemmelse findes ikke i Strfl.

af 1866 og heller ikke, saa vidt vides,

i nyere Udkast. 3 ) Den vilde efter sit

Omraade i alt Fald ikke have sin naturlige

Plads i dette Kapitel og synes

iøvrigt undværlig og ikke uden Betænkelighed.

Ærefornærmende Angreb maa

ifølge deres Natur som Genstand have

fysiske Personer. Rettes der Angreb mod

kollektive Enheder, er Forholdet enten

det, at det i Virkeligheden angriber dennes

enkelte Medlemmer. I saa Fald er de

almindelige Bestemmelser om Ærefornærmelser

anvendelige og tør anses tilstrækkelige.

Hvad der for disse Tilfælde

muligvis tiltrænges, er alene en særlig

Paataleregel, jfr. derom nærmere nedenfor

i Bemærkningerne til 24. Kap. Eller Forholdet

er det, at det „ærefornærmende

Angreb" alene er Udtryk for en Despekt,

en nedsættende Dom om hele Institutionen,

der ikke rammer nogen personlig.

>) Dette Udtryk, der kun sigter til egentlig Ødelæggelse eller Beskadigelse af Ting, er langt

snevrere end det af tysk G. E. § 130 benyttede Udtryk. At ikke Frihedsberøvelse, men kun Trusel

om saadan her er nævnt, har sin Grund i, at § 234 for den blotte Frihedsberøvelse hjemler højere Straf.

») Jfr. f. Eks. det lilfælde, at Vælgere trakteres saa stærkt med Drikkevarer, at de bliver ude

af Stand til at stemme.

*) N. Strfl, $ 130 angaar kun usandfærdige Beskyldninger og vildledende Fremstillinger angaaende

offentlige Myndigheders Handlemaade, jfr. ogsaa tysk V. E. § 138, G. E. § 143.

More magazines by this user
Similar magazines