searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

128

nedsatte Udvalg paa dette Punkt föreslåar' være følt nogen praktisk Trang, maa alleat

vende tilbage til Straffelovens Ordning 1 ), | rede paa Grund af det overordentlig vide

saaledes behandles begge Forhold under j Omraade, som Bestemmelsen efter Ordene

et i schweizisk V. E. Art. 200, tysk V. E., har og efter Motiverne (S. 323) skal have,

§ 126 og G. E. § 135. I Overens8tem-1 anses som i højeste Grad betænkelig 2 ),

melse hermed er Reglen i nærværende 1 Men ogsaa, for saa vidt § 134 omfatter

Porslag § 119. den, hvem der i en privat Virksomhed er

Spørgsmaalet om, for hvilke Myndig-, paalagt særlige Pligter mod det offentlige,

heder eller Personer et saadant særligt | er Bestemmelsen ikke blot uden Sidestykke

Værn bør skabes, besvares af Strfl. §§ 98— ' andetsteds, men tillige af et saa ubestemt

100 ved en længere kasuistisk Opregning. | og lidet overskueligt Indhold, at det ikke

K. U. § 134 søger derimod i denne Ret-1 uden paaviseligt afgørende Grunde synes

ning at drage Grænsen gennem Fremhæ- forsvarligt at gaa til denne Udvidelse. Og

velse af et fælles Kendemærke. At denne saadanne Grunde vides ikke at foreligge

Fremgangsmaade, hvis den lader sig gen- og anføres da heller ikke i Motiverne,

nemføre, ikke blot er den rationelle, men | Endelig synes ogsaa Udtrykket: „nogen,

ogsaa lovteknisk den mest tiltalende, kan ' hvem det paahviler at handle i offentlig

ikke bestrides og anerkendes ogsaa af det' Tjenestes eller Hvervs Medfør", altfor omaf

Dansk Kriminalistforening nedsatte Ud-1 fattende. Ikke enhver kommunal eller

valg (1. c. S. 87). Naar Udvalget dog statsansat Haandværker eller en Tjeneste-

föreslåar ogsaa paa dette Punkt i det væmand, der udfører et ganske neutralt

sentlige at vende tilbage til Straffelovens Hverv, er der Grund til at omgærde med

Ordning, synes de derfor anførte Betragt- denne særegne Beskyttelse. Det er i Virninger

ikke at burde være afgørende. keligheden kun dem, hvem Udøvelse af

Den ene Betragtning, at Kredsen i en offentlig A/yndighed er overdraget o:

K. U. § 134 er draget altfor vidt, maa dem, der har at træffe en bindende Af-

vel ganske tiltrædes, jfr. nedi, men kan i gørelse eller at bringe en saadan eller Lo-

og for sig kun føre til at kræve en rigtivens almindelige Paabud eller Forbud til

gere og snevrere Afgrænsning, og en saa- Udførelse, som der for selve den offentlige

dan kan uden Vanskelighed gives. K. U. Myndigheds Skyld er Grund til særligt at

§ 134 medtager enhver, „hvem det paa- værne. Dette Værn bør dog formentlig

hviler at handle i offentlig Tjenestes eller udstrækkes ogsaa til Personer, som af ved-

Hvervs Medfør, eller hvem der i en privat kommende Myndighed er kaldte til Bistand

Virksomhed er paalagt særlige Pligter mod ved Myndighedens Udøvelse, jfr. N. Strfl. §

det offentlige". Men Kredsen udvides 127, 3. St., tysk V. E. § 126, G. E. § 135, cfr.

yderligere derved, at K. U. § 394 gør Be- ogsaa Strfl. § 100, 2. St. Overfor alle andre

stemmelserne i §§ 134 og 139 anvendelige maa Lovens almindelige Regler om ulovlig

ved Angreb paa Tjenestemænd ved pri- Tvang, Legemsangreb o.l. være tilstrækkelige.

vate, men offentlig godkendte Indretninger, Den anden Betragtning, som Udvalget

der tjener det almene Samkvem eller til anfører for at vende tilbage til Straffe-

Fyldestgørelse af almene Fornødenheder. lovens Opregning, er den, at det er ønske-

Den sidstnævnte Udvidelse, til hvilkender, ligt at bevare den Grænse, som paa Grund-

bortset fra nogle for tysk og østerrigsk lag af Strfl. §§ 98—100 er skabt gennem

Ret ejendommelige Særbestemmelser om en ca. 50-aarig Praksis, og derved und-

Skov- og Jagtbetjente, ikke i fremmede gaa den med en ny Regel forbundne Usik-

Love eller Udkast findes nogetsomhelst tilkerhed, som først gennem nye Retsafgørelsvarende,

og til hvilken der ikke vides at ser fjernes. Vægten af dette Hensyn skal

i) Jfr. D. K. F.'s Aarbog, 11. S. 126—29.

*) Jfr. D. K. F.s Aarbog 9. S. 34, 11. S. 86.

More magazines by this user
Similar magazines