searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

131

ter sig til Mængden. — De øvrige Ændringer

er rent redaktionelle og tilsigter

kun en kortere Formulering.

§ 121 svarer til K. U. § 136, men begrænser

ligesom Strfl. §§ 119 og 121 og

vistnok alle nyere Love og Udkast 1 om end Betegnelsen „Forbrydelser mod

den offentlige Myndighed" heller ikke fuldt

ud dækker det ejendommelige ved disse

Retsbrud, ialtfald ikke altid, kan der næppe

findes nogen mere passende Plads for dem

) det end dette Kapitel. De tilsvarende Bestem-

strafbares Omraade til det Tilfælde, at melser i N. Strfl. findes ogsaa i denne

Formaalet med Bestikkelsen har været at Sammenhæng, jfr. ligeledes schweizisk V.

fremkalde en Krænkelse af Tjenestepligter. E. Art. 206. — Hvad angaar de i K. U.

Der vides ikke at have vist sig nogen prak- §§ 146 og 147 omhandlede Forbrydelser,

tisk Trang til, saaledes som K. U. § 136 synes de at maatte betegnes som direkte

gør, at medtage ogsaa Bestikkelse, der ikke Angreb paa den offentlige Myndighed. I

har til Formaal at fremkalde en pligtstri- Strfl. 1866 behandles disse Forhold ogsaa

dig Handlemaade, og der synes da ikke at i umiddelbart Sammenhæng med de andre

være Grund til her at gaa ud over den i dette Kapitel omhandlede Forbrydelser,

hidtil overalt fastholdte Grænse for det jfr. ligeledes N. Strfl. §§ 131 og 132.

strafbare. Bestemmelsen af den strafbare § 122 svarer til K. U. § 147, 1. og 2.

Handling er foretaget i nærmere Tilslutning , St., jfr. Strfl. § 108. Paa Grund af den

til Strfl. § 119. I Overensstemmelse med det | videre Anvendelse, som nærv. Forsi, gør af

af Dansk Kriminalistforening nedsatte Ud- Sikkerhedsforanstaltninger i Stedet for Straf,

valg og med Strfl. § 119 er det foreslaaet, at har en Omredaktion, der fremhæver disse

Straffen under formildende Omstændigheder Tilfælde, fundet Sted. Derved er tillige

kan gaa ned til Bøde, da Handlingen kan den uheldige Affattelse: „befrier eller

være af ret uskyldig Karakter. (Bestik- hjælper en Person til at undvige" undkelse

af en Konduktør for at faa Lov til gaaet. Ved Ordene „eller særlig Lov" er

at ryge i en Kupé for Ikke-Rygere). navnlig sigtet til Børneloven af 14. April

Det er ikke foreslaaet at optage no- 1905, der tilsteder Anbringelse ogsaa i Tilgen

til K. U. § 137 svarende Bestemmelse fælde, hvor ingen strafbar Handling er be-

om Ophidselse til Had imod eller Foragt gaaet. Den store Forskel i Straffen, som

for en Myndighed. En saadan almindelig K. U. § 147 gør mellem de i 1. og de

Straffebestemmelse vil let kunne misbruges i 2. St. omtalte Tilfælde,' synes ikke be-

til at ramme ogsaa en helt eller delvis velgrundet. Under begge Grupper kan falde

begrundet og ønskelig Kritik af offentlige Tilfælde af ret graverende og Tilfælde af

Myndigheder. Dansk Ret har hidtil ikke meget undskyldelig Art. Bestemmelserne

haft nogen tilsvarende Straffebestemmelse, er derfor slaaet sammen, og der er ligesom

og der vides ikke at Tære oplyst noget om, i N. Strfl. § 131 for alle Tilfælde givet Ad-

at de almindelige Bestemmelser om Æregang til at gaa ned til Bøde under formilfornærmelser

ikke skulde yde Myndigdende Omstændigheder. — Bestemmelsen i

hederne fornødent Værn, jfr. det ovenf. K. Ü. § 147, 3. St. er ikke optaget her.

S. 126 til K. U. § 132 bemærkede. Hvis en saadan Bestemmelse anses for

Derimod er det fundet rigtigt paa nødvendig, hører den utvivlsomt hjemme

dette Sted at optage Bestemmelser svarende blandt Forseelserne.

til K. U. §§ 146 og 147 samt § 106, 2. § 123 svarer til K. U. § 146 Nr.2-4.

St. og § 110. Om de to sidstnævnte er — Bestemmelsen i dennes Nr. 1 er ikke

det allerede ovenf. i Bemærkningerne til optaget her. For saa vidt den taler om

9. Kapitel fremhævet, at de ikke naturligt at forvanske eller unddrage nogen Myn-

hører hjemme blandt Forbrydelserne mod dighed et offentligt Dokument, vil dette

Statens Selvstændighed og Sikkerhed, og Forhold ofte rammes af Bestemmelserne

*) Jfr. hollandsk Strfl. Art 177 og 178; N. Strfl. § 128; tysk V. E. §§ 197 og 198, G. E. §§ 159

og 160; schweizisk V. E. Art. 204; østerrigsk Regeringsforsl. (1912) § 173.

More magazines by this user
Similar magazines