searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

136

er »Behandling af alment Anliggende«,

som K. U. kræver, eller f. Eks. at fejre

en Mindefest eller at afsløre et Monument,

synes at maatte være ligegyldigt. Derimod

er der mindre Trang til at medtage Foreningers

ikke offentlige Møder, da her Bestemmelsen

om Krænkelse af Husfreden i

Forbindelse med Bestemmelserne om Legemsangreb,

ulovlig Tvang etc. synes at

maatte kunne gøre Fyldest. — I § 131,

2. St. er optaget en Bestemmelse, der svarer

til Reglen i Strfl. § 157, 2. St., paa

lignende Maade som 1. St. udvidet med

Hensyn til Genstanden for Beskyttelsen.

Bestemmelsen hører maaske nærmest hjemme

blandt Forseelser, men er medtaget her

for Sammenhængens Skyld. Den her foreslaaede

Affattelse af § 131 stemmer i det

væsentlige med det af Dansk Kriminalistforenings

oftere nævnte Udvalg slillede

Forslag (1. c. S. 153—155). — Efter hele

den i nærvær. Forsi, fulgte Plan har en

Bestemmelse, svarende til K. TJ. § 158, 2.

St., ialtfald ikke sin Plads paa dette Sted

og er derfor ikke optaget.

§ 132 svarer nærmest til K. TJ. § 164,

men er væsentlig mindre vidtgaaende, idet

Straffen for forsætlig eller ved grov Uagtsomhed

(K. U. siger kun »uagtsomt«)

fremkaldt Beruselse -- for saa vidt ikke

§ 16 finder Anvendelse — er betinget af,

at den paagældende derved udsætter andres

Liv, Legeme eller betydelige Formueværdier

for Fare. Efter den vidtrækkende

Angivelse af Betingelserne for Strafbarheden,

som K. U. § 164 giver — jfr. bl. a.

Ordene »forulemper nogen eller volder

Fare for sig selv, Husfæller eller andre«

— ses det ikke rettere end, at enhver alvorlig

Beruselse, hvor den paagældende

ikke straks tages under forsvarlig Varetægt

af andre, maa straffes. Men netop,

fordi enhver Straffebestemmelse for (offentlig)

Beruselse med næsten uundgaaelig

Nødvendighed noget vil virke som en

Klasselov, bør Grænserne for Strafbarheden

drages snevert. Derfor kræves grov

Uagtsomhed, hvorved navnlig den unge og

uerfarne, der har ladet sig drage med af

ældre og mere forfarne Fæller, ofte vil

kunne gaa fri, samt at den berusede har

udsat andres Liv, Legeme eller betydeligere

Formueværdier for Fare. Derved

rammes bl. a. regelmæssigt de, som har et

særligt Ansvar for andres Person eller

Gods — Kuske, Chauffører, Baadførere,

Opsyn, Nattevagter o. 1. — altsaa Tilfælde,

hvor Rusen indeholder en Krænkelse

af et særligt Pligtforhold og derved

faar en mere graverende Karakter. I disse

Tilfælde er det omvendt uden Betænkelighed

at forhøje Maksimum af den i K. U.

§ 164 foreskrevne Straf noget, hvilket ogsaa

er sket. Skulde der føles Trang til

' videregaaende Straffebestemmelser, f. Ekh.

| hvor den berusede foranlediger Gadeuorden

o. 1., bør Bestemmelser derom ligesom om

1 Detention, medens Rusen staar paa, henvises

til Politivedtægterne.

§ 133 svarer til Strfl. § 156 og er afj

fattet i Overensstemmelse med denne, kun

• at ligesom efter K. U. § 159 kun offentlig

Spot og Forhaanelse straffes. Det er navnlig

fastholdt, at kun saadanne Angreb paa

et her i Landet bestaaende Religionssamfunds

Troslærdomme rammes. Det kan

med Grund omtvistes, om den religiøse

Følelse overhovedet bør omgives med særlig

strafferetlig Beskyttelse, og det synes

da betænkeligt, saaledes som K. U. gør, at

udstrække Beskyttelsen videre end Strfl.

§ 156, navnlig til Trossamfund, der ikke

beståa r her i Landet og til andre Lærdomme

end Troslærdomme, f. Eks. Lærdomme

af rent etisk, social o. 1. Karakter.

At der i K. U. § 159 ikke er sat noget Minimum,

maa tiltrædes.

Om Grundene til, at K. U. § 159, 2. St.

! ikke er optaget, henvises til det ovenfor om

| K. U. § 157 bemærkede.

§ 134 svarer til K. U. § 161, Strfl. §

1 158. Afvigelserne fra K. U. § 161 tilsigter

ikke Realitetsændringer. Udtrykket »usømmelig

Behandling« (af Lig) er formentlig

mere betegnende end »Mishandling«, da

| det vel maa være Meningen at ramme ogsaa

en forhaanende Udstaffering og Fremvisning

af Lig, der ikke rettelig kan betegnes

More magazines by this user
Similar magazines