searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

det efter Indholdet af § 19 maa anses overflødigt

at fremhæve, at Undladelsen af at

forebygge Forbrydelsen skal være forsætlig.

§ 136 er som tidligere bemærket overført

til dette Sted fra K. Ü. 19. Kapitel og

svarer til dettes § 200. Medens Bestemmelsen

i K. U. § 200 paa Grund af den vide

Betydning, som Ordet »Forbrydelse« der

har, havde et Omfang, som i høj Grad

maatte vække Betænkelighed, bortfalder

denne formentlig, naar Paragrafen ligesom

N. Strfl. § 172 begrænses til

kun at angaa Sigtelse m. m. for

»Forbrydelser« i den snevrere Betydning,

i hvilken nærværende Forslag benytter

dette Udtryk. Af de foreslaaede

Ændringer er nogle blot redaktionelle. Paa

Grund af Bestemmelsen i § 19 — jfr. derimod

K. U. § 39 — er det overflødigt i

Beskrivelsen af Handlingen at optage Ordene

»forsætlig« og »ham bekendte«. I

Stedet for Udtrykket (Omstændigheder),

»der er egnede til at godtgøre« foreslaas at

sætte: »der bestemt taler for«. Denne Udvidelse,

der ikke stiller for store Krav til

den paagældende, er nødvendig, hvis Bestemmelsen

skal faa praktisk Betydning,

da det oftest vil være vanskeligt at forkaste

den skyldiges Paastand om, at han

ikke har indset, at den paagældende Omstændighed

kunde »godtgøre« den sigtedes

eller dømtes Uskyld. Det er jo heller ikke

Betingelse for en sigtets Frifindelse, at

hans Uskyld godtgøres, men kun, at hans

Skyld efter samtlige oplyste Omstændigheder

ikke kan anses godtgjort. Det er

endelig foreslaaet, at ikke enhver Fare for

Tiltale (f. Eks. for en Politiforseelse) men

kun Fare for Tiltale for den Forbrydelse,

den anden er sigtet eller dømt for, (eller

for Tab af borgerlig Agtelse) fritager for

den heromhandlede Pligt.

§ 137 svarer, som ligeledes tidligere

nævnt til K. U. § 198. I 1. St. er det dels

foreslaaet at erstatte Ordet »Politi« med

»Øvrighed«, jfr. Strfl. § 225, navnlig for

at gøre det klart, at ogsaa Anmeldelse etc.

til Paatalemyndigheden skal rammes. Endvidere

foreslaas det ved Opstillingen af

138

| Strafferammerne at benytte Sondringen

! mellem Forbrydelser og Forseelser.

I Bestemmelsen om forhøjet Straf i 2. St.

er affattet i nærmere Overensstemmelse

med den tilsvarende Bestemmelse i K. U.

§ 178, 3. St., saaledes som denne er ændret

i nærværende Forslags § 141, 2. St. I Bemærkningerne

til denne vil der blive gjort

Rede for de Ændringer i K. U.'s Affattelse,

som der er foreslaaede.

§ 138 svarer i det væsentlige til K. U.

§ 145. Del er noget tvivlsomt, om Bestemmelsen

naturligt hører hjemme i dette Ka*

pitel, men da det overhovedet er vanskeligt

at finde en passende Plads for disse nærmest

fiskale Krænkelser, er Udkastets Anordning

paa dette Punkt bibeholdt. Dog

maa K. U/s Strafferamme ogsaa i Forhold

til andre Love og Udkast forekomme

for høj. Maksimum af Straffen er

derfor nedsal til Arbejd «^fængsel i 4 Aar,

og ved de i 2. St. omhandlede Misbrug af

Stempelpapir og Mærker er der bestemt, at

VStraffen under formildende Omstændigheder

kan gaa ned til simpelt Fængsel. Paa

den anden Side synes det naturligt under

samme Bestemmelse at henføre ikke blot

Misbrug af andre Skatte- og Afgiftsmærker,

men ogsaa af Postfrimærker, idet de

Grunde, der kan tale for at holde Stempelmærker

ude fra Bestemmelserne om Dokumentfalsk,

der i nærværende Forslag

omfatter ogsaa de Forhold, der i K. U. behandles

som Mærkefalsk, formentlig i

samme Grad har Gyldighed for hine. De

i nærvær. Forsi. § 138 omhandlede Mærker

er nemlig alle saadanne, hvis Hovedopgave

det ikke er at være Bevisbærere

i Samlivets Retsforhold, men at tjene som

Bevis for offentlige Afgifters Erlæggelse.

Dette gælder ikke blot Stempelmærker (og

Stempelpapir), som K. U. selv har udskilt

til særlig Behandling i § 145, men ogsaa

andre Skatte- og Afgiftsmærker, f. Eks.

de i L. NT. 18fc, 8. Juni J912 omhandlede

Cigaretstempelmærker o. 1. og endelig

formentlig ogsaa Postfrimærker o. 1.

Disse bør derfor alle behandles ud fra

samme Synspunkt. Granske vist er Postfri-

More magazines by this user
Similar magazines