searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

givninger — fransk, tysk, italiensk Ret in.

fl. — fra de egentlige Forbrydelser i Embedsforhold

o. 1. udsondrer visse mindre

Tjenesteforseelser som Disci plinærforseelser,

der ikke er undergivne strafferetlig Behandling,

men er Genstand for en særlig

Disciplinær forfølgning, kender K. U. saa

lidt som Straffeloven denne Sondring; og

det maa sikkert billiges, at man ikke paa

dette Punkt har indført en hidtil hos os

ukendt Ordning og derved unddraget en

Bække Tjeneste forseelser fra de almindelige

Domstoles Kompetence. For saa vidt

Særlovgivningen undtagelsesvis hjemler

Afvigelser herfra ved at tillægge Administrationen

Ret til at paalægge Bøder for

Tjenesteforseelser uden Rekurs til Domstolene,

bør Bestræbelsen formentlig rettes

paa at faa denne Irregularitet fjernet gennem

Ophævelse af disse Bestemmelser. En

anden Sag er, at det, naar den her foreslaaede

Sondring mellem Forbrydelser og Forseelser

gennemføres, vil være naturligt at

henføre visse af de i K. U. 17. Kap. behandlede

mindre bel ydelige Tjenesteforseelser til

Lov om Forseelser. Dette foreslaas navnlig

med Hensyn til de i K. U. §§ 174, 175,

179 og 183 omhandlede Forhold, der saaledes

udgaar af nærværende Kapitel.

Ogsaa iøvrigt afgrænser K. U. med

enkelte mindre betydelige Afvigelser Kredsen

af disse Forbrydelser i væsentlig Overensstemmelse

med Straffeloven. Af egentlig

nye Bestemmelser indeholder K. IL,

bortset fra § 177, der henere skal blive omtalt,

kun Reglen i § 171 om Misbrug af

Embedshemmelighed til at skaffe «dg eller

andre uberettiget Fordel eller til at skade

nogen. Som nedenfor skal blive omtalt,

gaar denne Bestemmelse, ligesom Reglen i

§ 170, 2. St., vistnok for vidt; men iøvrigt

maa den formentlig tiltrædes. — Omvendt

er af Straffelovens Bestemmelser udgaaet

§ 125 om ulovlig Anvendelse af Vold under

Udførelsen af Embede. Hvorfor netop

1 denne Bestemmelse ikke medtages, siges

i ikke i Motiverne. Grunden maa da antages

! at være den, at de der omhandlede Hand-

1 linger rammes af Straffebestemmelserne i

i Udkastets 22. Kapitel, eventuelt bgsaa

§ 182. Dette er rigtigt, men det er da paafaldende,

at samme Betragtning ikke har

ført til at udskyde Bestemmelserne i K. U.

§§ 168, 169, 180, 181, 184 og 188, om

hvilke tilsvarende Bemærkninger gælder. 1 )

Grunden maa antages at være den, at en

Strafskærpelse i Forhold til de til disse Bestemmelser

svarende delicta communia er

anset nødvendig eller dog naturlig. Men

denne Betragtning synes da lige saa fuldt

at maatte gælde ved det i Strfl. § 125 omhandlede

Forhold. Det hele Spørgsmaal,

om og i hvilket Omfang Handlinger, der

i fuldt ud rammes af almindelige Straffebud,

skal udformes som særlige Embedsforbrydelser

— dette ikke helt nøjagtige

Udtryk benyttes i det følgende for Kortheds

Skyld — naar de foretages i Udøvelse af

i offentlig Tjeneste eller Hverv, og om dette

\ bør ske ved Dannelsen af en Række Særbestemmelser

eller ved en fælles Bestemi

melse om Strafskærpelse for disse eller

nogle af disse »delicta communia qualificata«,

har hørt til de mest omtvistede.

Medens ældre Straffelove gik meget vidt

i Retning af at danne særlige (blandede)

Embedsforbrydelser, gaar Tendensen i

nyere Love og Udkast mere og mere i

Retning af at udskyde alle disse særlige

Straffebestemmelser, eller ialtfald kun i

saadanne Tilfælde at skabe særlige Embedsforbrydelser,

hvor Krænkelsen af den

! særlige Pligt mod det offentlige er det

væsentlig afgørende for Strafbarheden.

• For de andre Tilfælde anvender man da

enten ligefrem de almindelige, ogsaa udenfor

offentlige Tjenesteforhold gældende

Straffebestemmelser — saaledes schweizisk

Udkast og norsk Straffelov —- eller giver en

fælles Regel om Skærpelse af den alminde-

*) Derimod vil en tilsvarende Betragtning ikke kunne anlægges paa K. U § 172, hvis Bestemmelsen

om ulovlig Tvang (K. U. § 255) begrænses saaledes, som den bør, jfr. herom Bemærkningerne

til 23. Kapitel.

More magazines by this user
Similar magazines