searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

146

nalpolitiske Hensyn og Hensynet til at afværge

alvorlig, maaske senere uoprettelig

Skade for Tredjemand, hvem Forklaringen

er rettet imod, for at hjemle Adgang til

Straffrihed, naar den falske Forklaring

frivilligt tilbagekaldes^ inden nogen ved

samme har lidt Skade. Det maa herved

erindres paa den ene Side, at der her ofte

vil foreligge stærkt undskyldende Momenter,

idet falsk Forklaring bl. a. hyppigt

afgives under Indflydelse af siærk Paavirkning

af andre eller under Tryk af en

alvorlig etisk Konflikt, og paa den anden

Side, at Hensynet til at værge Tredjemand

mod at lide Uret saa meget stærkere

taler for her at indrømme Straffrihed, som

enhver Tilbagekaldelse jo faktisk indeholder

en Selvangivelse, saa at alene Frygt

for Straffen ellers let vil afholde den angrende

fra at tilbagekalde. Den sidstnævnte

Betragtning kan endog ret stærkt iale for

at gøre Straffriheden ved rettidig, frivillig

Tilbagekaldelse ubetinget. — Fakultativ

Straffrihed er nu ved Tilbagekaldelsen saa

vel af beediget som ubeediget Forklaring

hjemlet allerede ved § 78, Nr. 6, jfr. §'s

Slutningsbestemmelse. Hermed stemmer

schweizisk V. E. Artt. 215 og 216. Tysk

V. E. § 169 og G. E. § 201 hjemler ved

frivillig rettidig Tilbagekaldelse af ubeediget

falsk Forklaring ubetinget Straffrihed,

medens de ikke aabner Adgang til

Straffrihed ved falsk beediget Forklaring

1 ). Endelig hjemler østerrigsk Regeringsforslag

(1912) § 183 ubeiinget Straffrihed

ved frivillig rettidig Tilbagekaldelse

af saa vel beediget som ubeediget

falsk Forklaring 2 I sidste St., findes det ved beedigede falske

I Forklaringer noget betænkeligt at gaa ud

| over den ved det schweiziske Udkast Artt.

215 og 216 hjemlede fakultative Straffrihed.

Saalænge Eden endnu har saa stor

Betydning i vort Bevissystem, som Tilfældet

er, vilde en Regel, som hjemler ubetinget

Straffrihed, naar en beediget Forklaring

rettidig tilba gekaldes, vel nok

rokke for stærkt ved den Forestilling om

i Edens »Hellighed«, som alene kan forklare

denne Ordning. Dette kan derimod

næppe i tilnærmelsesvis samme Grad siges

om en Bestemmelse, der — hvor særlige

undskyldende Momenter foreligger —• aabner

Adgang til fakultativ Straffrihed. Da

en saadan imidlertid allerede er hjemlet ved

§ 78, er en særlig Bestemmelse derom ved

denne Forbrydelse overflødig.

Af Bestemmelserne i K. U. 18. Kapitel

er dernæst Reglerne i § 195, 1. St. og i

§ 197 ikke optagne i nærværende Forslag,

idet de dertil svarende Regler, for saa vidt

de overhovedet kan tiltrædes, foreslaas henviste

til Lov om Forseelser. Hvor de i § 195

i omhandlede Forklaringer afgives under

i Eds Tilbud eller paa Tro og Love o. 1.,

altsaa i Tilfælde, der svarer til de i Strfl.

§ 154 omhandlede, har Overtrædelsen

ganske vist en saa alvorlig Karakter, at

Straffebestemmelsen derom utvivlsomt har

sin naturlige Plads i L. om Forbrydelser.

Men iøvrigt bør disse urigtige Erklæ-"

'"ringer, som efter den gældende Ret for en

stor Del slet ikke er strafbare som saadanne,

sikkert kun behandles som For-

). Medens det nu næppe

i seelser, hvorfor ogsaa det i § 195, 1. St.

1

satte Maksimum findes altfor højt. Ender

betænkeligt at følge de tyske og øster- , mindre vil det kunne betvivles, at de i

rigske Forslag, for saa vidt angaar ubeedi- I § 197 omhandlede Lovovertrædelser efter

gede Forklaringer, altsaa ved rettidig fri- det her fulgte Princip hører hjemme i L.

villig Tilbagekaldelse at hjemle ubetinget om Forseelser.

Straffrihed, hvorfor en Bestemmelse der- j Som bekendt antages det i dansk Rei?)

om er optaget i § 152, 2. St., jfr. § 154 1

som i mange andre Retsforfatninger, at

x ) Om den anden Straffelovskommissions Beslutninger, se Ebermayer S. 50, hvorefter ved rettidig

Tilbagekaldelse af falsk beediget Forklaring ubegrænset Strafnedsættelse kan finde Sted

8 ) Sammes § 186, Nr. 1, hjemler dernæst Adgang til Strafnedsættelse i et Tilfælde, der er noget

beslægtet med det i bærvær. Forsi. § 78, Nr 7, omhandlede •

fcj») Jfr. Goos: Spec. Del HI. S. 76.?

More magazines by this user
Similar magazines