searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Bevis, synes lidet rimeligt; en saadan

Handling er paa Forhaand ufarlig. Omvendt

^sy nes det altfor snevert at kræve, at

Genstanden skal være »bestemt« til at

tjene som Bevis. Derved udelukkes f. Eks.

Benyttelse af forfalskede Breve, Rekvisitioner

o. 1., Handlinger, der netop regelmæssig

har den for Dokumentfalsk ejendommelige

Farlighed. Det afgørende synes

at maatte være, om Genstanden enten er

bestemt til eller (efter sin almindelige Beskaffenhed)

kan benyttes som Bevis. 1 ) I

sidste Tilfælde at kræve, at den kan tjene

som Bevis »for en Ret, en Forpligtelse eller

en Befrielse for en saadan«, saaledes som

X. Strfl. § 179 gør, synes vel ikke særlig

betænkeligt, men paa den anden Side heller

ikke nødvendigt. Det synes f. Eks. ubetænkeligt

som Dokumentfalsk at ramme

Benyttelse af et forfalsket Brev, hvori en

Værnepligtig angives at være syg, 1 il Op-

'naaelse af forlænget Orlov for denne.

I K. U. § 5 Litr. g. kræves yderligere,

at den Meddelelse, der skal anses som Dokument,

skal være forsynet med Betegnelse

af Udstederen. Og i Moiiverne S. 294 siges

'det, at dette er det formelle Kriterium, der

, adskiller Dokumenter fra Mærker. At

dette skulde være naturligt, er dog lidet

antageligt. Det synes f. Eks. lidet rimeligt,

al det skulde være afgørende for, om

Lodighedssitemplet paa Guld- eller Sølvvarer

eller et en Genstand eller dennes

Pakning paatrykt Varemærke skal anses

som et Dokument eller et Mærke, om Mærket

er upersonligt eller indeholder ved Bogstaver

eller lignende en Angivelse af Ud-

151

stederen. Da det endvidere i Motiverne

siges, at Formen for denne Betegnelse —

om ved Navn eller anden individuel Betegnelse

— er ligegyldig, hvor ikke Dokumenter

af en vis Klasse (f. Eks. Gældsbreve)

kræver en særlig Form for denne

Betegnelse (f. Eks. Underskrift), bliver det

overhovedet ganske uklart, hvad der i

denne Henseende skal kræves for at anse

Genstanden som et Dokument. Naar det

f. Eks. af en Jernbane- eller Dampskibsbillet

paa en eller anden Maade fremgaar,

at den er udstedt af denne bestemte Banebestyrelse

eller dette bestemte Dampskibsselskab,

skulde Billetten efter den givne

Forklaring være et Dokument. Men i K.

U. § 360, 2. St. synes det forudsat, at

Rejsebilletter, Adgangstegn o. 1. altid er

Mærker, ikke Dokumenter. — Da det saaledes

paa den ene Side vil være umuligt

eller dog særdeles vanskeligt al gennemføre

den tilsigtede Sondring mellem Dokumenter

og Mærker og paa den anden Side

ofte vilde føre til Urimeligheder paa

Grundlag af det i K.U. § 5 Litr. g. angivne,

rent formelle og for Meddelelsens Betydning

i Retslivet ganske ligegyldige Kriterium

at etablere en forskellig Behandling

af Dokumenter og Mærker, turde det være

rigtigere, saaledes som norsk Straffelov

gor, at behandle begge Dele under et. 2 )

Følgen deraf er da, at Bemærkningen om, \

al Meddelelsen skal \ære forsynet med Be- \

tegnelse af Udbtederen, bør udgaa af De- '

finitionen. Den findes heller ikke i nogen

af de ovenfor næ\nte Love og Udkast. 8 )

I Overensstemmelse med det anførte er

x

) Om den in concreto faktisk skaber eller bidrager til at skabe Bevis, maa derimod være uden

Betydning.

2

) En enkelt Klasse Mærker holdes dog udenfor Bestemmelserne om Dokumentfalsk. Det er saadanne,

hvis Opgave ikke er at være Bevismidler i Samlivets. Retsforhold, men alene at tjene som

Bevis for offentlige Afgifters Erlæggelse. Nogle af disse har K. U. i § 145 selv udskilt til særlig

Behandling, og i Bemærkningerne til nærvær. Forsi. § 138 er omtalt, til hvilke andre Mærker det

kan være naturligt at udstrække den særlige Behandling.

8

) At det er Meningen hermed netop at behandle »Mærk er c som Dokumenter, fremgaar formentlig

deraf, at der, bortset fra de i forrige Note omtalte fiskale Mærker, ikke gives særlige Bestemmelser

om Mærkefalsk. I »Erläuternde Bemerkungen« til østerrigsk V. E. (1909) S. 204 nævnes

da ogsaa udtrykkeligt som Eksempler paa Dokumenter »Garderobemærker og andre Bevistegn«, og

selve Forslagets § 207 sidste St. jevnstiller udtrykkeligt offentlige Betegnelser af Genstandes E enskaber

o. 1. med offentlige Dokumenter,

More magazines by this user
Similar magazines