searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

153

melserne i 14. Kapitel. Den omtalte Regel

er derfor ikke optaget i nærværende Forslag.

Skulde en saadan Regel optages,

maatte iøvrigt formentlig konsekvent også a

det Tilfælde medtages, at Underskriveren

bestrider, at Dokumentet med sit nuværende

Indhold hidrører fra ham, idet han

paastaar, at der er sket Forandring i dets

Tekst.

Derimod maa det vistnok erkendes at

være naturligt med Dokumentfalsk at ligestille

det i K U. § 349, 3. St. Nr. 1 nævnte

Tilfælde. Strafferetligt synes der ikke at

være nogen Væsensforskel mellem det Forhold

at tilsnige sig en andens Underskrift

ved at benytte hans Vildfarelse med Hensyn

til Dokumentets Indhold og det uberettiget

at udfjlde et med en andens Underskrift

forsynet, ufærdigt Dokument

(Blanket falsk).

Det maa dernæst vistnok erkendes, at

der er Trang til en Regel svarendeHil den

i "K. U. § 353 givne om Straf for den, der

benytter et ægte og uforfalsket Dokument

som vedrørende en anden Person (eller en

anden Genstand) end den, som det virkelig

angaar. Ganske vist indeholder de nyere

Love og Udkast ikke nogen saadan almindelig

Bestemmelse, men begrænser den

tilsvarende Regel, hvor en saadan findes

optagen 1 ), til Benyttelse af visse personlige

Legitimationspapirer eller Vidnesbyrd, 2 j Falsk, maa det atter fremhæves, at denne

Bestemmelse gaar væsentlig videre end de

tilsvarende Bestemmelser i nyere Love og

i Udkast, idet disse alene angaar visse særlig

udhævede Dokumenter, navnlig offentlige

Dokumenter og Lægeattester, jfr. tysk V.

, E. §§ 285 og 286, G. E. §§ 211 og 212,

1

osterrigsk Regerings forsi. §§ 212 og 213,

'schweizisk V. E. Art. 178, N. Strfl.

§ 189. Skønt en saadan Begrænsning ved

første Øjekast synes ret vilkaarlig, kan der

dog vistnok anføres ret gode Grunde for

den. Ved at lade Bestemmelsen omfatte

1

alle private Dokumenter uden Begrænsning

vilde man ramme en Række ægte, men

af Indhold urigtige, skriftlige Udsagn af

ringe retlig Betydning, som hidtil har været

straffri, og hvor Strafværdigheden er

enten meget omtvistelig (almindelige private

Anbefalinger) eller ialtfald saa ringe,

at der kun bør være Adgang til en ringe

, Forseelsesstraf. Den sidstnævnte Vej gaar

K. Strfl. § 372, 1. St., der dog indeholder

yderligere Begrænsninger. Men det er som

bemærket meget tvivlsomt, om en saadan

Bestemmelse overhovedet kan anses nødvendig.

Som Forbrydelse er der derimod

Grund til at behandle saadanne usande

Bevidnelser, som der ifølge særlig Lovhjemmel

eller paa Grund af det praktiske

Behov tillægges en særlig Betydning. Dette

) gælder for det første Erklæringer, som

og nægtes kan det heller ikke, at saadant optages i offentlige Dokumenter, eller i

Misbrug udenfor disse Tilfælde ofte vil saadanne Dokumenter eller Bøger, som

rammes af andre Straffebestemmelser, det ved Lov er paabudt at udfærdige eller

navnlig Bedragerireglerne. Men da dette føre for Bevisets Skyld, eller som det

dog ingenlunde gælder for alle praktisk ifølge privatretlig Forpligtelse paahviler

forekommende eller let tænkelige Tilfælde, den paagældende at føre for Kontrollens

-eg da en Begrænsning til Legitimations- Skyld. Men dernæst er der sikkert god

papirer synes ret vilkaarlig, foreslaas Reg- Grund til netop at medtage Lægeerklælen

optagen i samme Omfang som i K. U., ringer — med hvilke Dyrlægeerklæringer

jfr. nærværende Forslags § 161, 1. St. 1

formentlig bør ligestilles — fordi der fak-

Naar K U. § 353 endelig i al Almindetisk i Retslivet i stort Omfang gøres Brug

lighed foreskriver Straf for det Forhold, af dem og derfor tillægges og nødvendig-

der i Reglen betegnes som intellektuelt vis maa tillægges dem særlig Betyd-

*) Schweizisk V. E. har slet ingen Regel om dette Forhold.

*) N. Strfl. § 372, 2. St. (Bevidnelser). Tysk V. E. § 283, 2. St., G. E. fe 210, 2 St. (Legitimationspapirer

[Ausweispapierel og Vidnesbyrd); østerrigsk Regeringsform. § 210, Nr. 3 (af offentlig

Myndighed udfærdigede Legitiraationspapirer).

20

More magazines by this user
Similar magazines