searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

155

äkumenter, der regelmæssig forfærdige^ til

Brug af andre (Lægeattester), eller om

Baadanne (Skibsbøger, Handelsbøger, offentlige

Protokoller, Registre o. 1.), som

det er paalagt den paagældende som særlig

sPligt at føre (rigtigt) for derigennem at

sikre Bevis for Fremtiden.

5. De i K U. § 351 for Misbrug af

falske Dokumenter og for Tilintetgørelse

0. 1. af Dokumenter opstillede Strafferammer

slutter sig ret nær til den gældende

Rets. Den normale Strafferamme er Arbejdsfængsel,

mindst 8 Maaneder eller

Strafarbejde indtil 8 Aar. Minimum er altsaa

noget mindre end efter Strfl. § 268,

1. Led (1 Aar, der dog efter Strfl. § 13

regelmæssig" vil blive afkortet til 8

Maaneder). I \isse kvalificerede Tilfælde

kan Straffen stige til 12 Aar, medens

nogle særlig fremhævede, mindre alvorlige

Tilfælde straffes med Bøde eller

simpelt Fængsel eller under særlig skærpende

Omstændigheder med x\rbejdsfæng-

&cl (alt&aa indtil 3 Aar). Sammenlignes

disse Straffesatser med de i nyere Love

og Udkast forekommende, viser det sig,

at de to førstnævnte er i en ganske paafaldende

Grad strengere end de andetsteds

foreskrevne eller foreslaaede. I N.

Strfl. (§ 182) er den normale Straf for

Dokumentfalsk Fængsel indtil 2 Aar (Minimum

21 Dage), og den kan under formildende

Omstændigheder gaa ned til

Bøde. Kun i bestemte ret snevert afgrænsede

Tilfælde kan Straffen stige til henholdsvis

5 og 8 Aars Fængsel. — Tysk V.

E. (§ 282) straffer med Fængsel (fra 1 Dag

til 5 Aar), under formildende Omstændigheder

med simpelt Fængsel (Haft) eller

Bøde og, hvis Formaalet har været uretmæssig

Berigelse eller at tilføje andre retstridig

Skade, med Tugthus indtil 10 Aar

eller under formildende Omstændigheder

med Fængsel. I G. E. (§ 209) er Maksimum

nedsat til henholdsvis 2 og 5 Aar. I

begge Forslag findes en meget nedsat

Strafferamme (Bøde indtil 1000 Mark eller

Fængsel indtil 6 Maaneder) for Benyttelse*

af falske Legitimationspapirer eller Vidnesbyrd.

— Østerrigsk Regerings forslag

(§§ 208 og 209) straffer det almindelige

Dokumentfalsk med Fængsel eller »Haft«

fra 1 Uge til 1 Aar eller med Bøde og de

kvalificerede Tilfælde (offentlige Dokumenter

og til almindeligt Omløb bestemte

Papirer) med Fængsel fra 2 Uger til 2 Aar.

En særlig mild Straf (»Haft« til 3 Maaneder

eller Bøde indtil 1000 Kroner) anvendes,

naar Handlingen sker i Selvtægtsøjemed.

samt for Benyttelse af falske Legitimationspapirer;

dog at Straffen, hvis

disse angives udstedte af en offentlig Myndighed,

kan stige til 6 Maaneder. — Endelig

er Straffen efter schweizisk V. E. (Art.

176) Fængsel (Minimum 8 Dage) eller

Tugthus indtil 5 Aar, ved offentlige Dokumenter

indtil 10 Aar, samt, naar Forbrydelsen

er af ringe Betydning (geringfügig),

eller naar der kun foreligger Misbrug af

Legitimationspapirer, Vidnesbyrd o. 1.

uden Hensigt at skade andre, simpelt

Fængsel (Haft) eller Bøde.

i Det tør herefter sikkert antages, at den

Vurdering af Dokumentfalskforbrydelsens

Strafbarhed, som har faaet Udtryk i K. U.,

*er unødvendig høj. Hermed stemmer ogsaa

den Erfaring, at Praksis er overvejende tilbøjelig

til i alle ikke særlig graverende Tilfælde

at anvende Bestemmelsen i § 268, 2.

Led, selv hvor Betingelserne derfor kun ved

en meget vidtgaaende Fortolkning kan

siges at \ære tilstede, og endda at anvende

dennes Minimum eller en Straf, der ligger

meget nær ved Minimum. Det er derfor

i nærvær. Forsi. § 160, 1. St. fore-,

slaaet at stryge det forholdsvis høje Mini-j

mum i K. U. § 351, 1. St. og at nedsætte

Maksimum til 4 Aar samt i 2. St. at ned-!

, sætte Maksimum fra 12 til 8 Aar. Dette er

saa meget mindre betænkeligt, som der efter

den foreslaaede Affattelse ikke — saaledes

som ialtfald tildels efter Strfl. § 268 —- vil

e nogen Grund til at udelukke Anven-

.elsen af Sammenstødsréglerne, hvor Doumentfalsk

benyttes til Begaaelse af en

uden Forbrydelse. Efter den her fore-

slaaede Nedsættelse af Strafferammerne,

navnlig disses Minimum, synes paa den

anden Side en Bestemmelse svarende til

K U. § 352, der næppe heller har noget

More magazines by this user
Similar magazines