searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

hed ogsaa i Tyskland stærkt bestrides, vil

blive fulgt andetsteds. En hertil sigtende

Bestemmelse er derfor optaget i nærværende

Forslags § 158, 2. St. Nr. 1. Dernæst

er det fundet rigtigt som Nr. 2 at

optage en Bestemmelse angaaende de i K.

U. § 358 omhandlede Stempler, Mærker

og andre Betegnelser, som anbringes paa

Genstande (eller disses Pakning), og skal

tjene til at angive noget angaaende selve

denne Genstands Beskaffenhed o. 1., der er

af Betydning for Samhandelen. Idel Skuffelsen

her fremkaldes ved (den uberettigede)

Forbindelse mellem Erklæringen og

selve den Genstand, den angaar, bliver det

retlig set uden Betydning, om selve Erklæringen

er falsk eller forfalsket, eller

om en i og for sig ægte o: fra rette Vedkommende

hidrørende Erklæring uberettiget

er anbragt paa en Genstand, som

den ikke er bestemt for. Da nogle af disse

Tilfælde imidlertid ligger noget udenfor

det Omraade, som man i Almindelighed

har for Øje ved Udtrykket »falsk Dokument«,

er det fundet rigtigt i al Almindelighed

at udtale, at en Genstand, der uberettiget

er forsynet med saadan Betegnelse,

anses lige med falsk Dokument.

§ 158 svarer herefter til K. U. § 349,

1. St. og 3. St. Nr. 1, samt § 358. Som

anført foreslaas det ikke at optage nogen

Definition eller nærmere Forklaring af

Begrebet falsk Dokument, idet blot de to

i K. TI. § 349, 3. St. Nr. 1, og § 358 omhandlede

Tilfælde, der giver Anledmng til

særlig Tvivl, afgøres ved § 158. Derimod

foreslaas det ved Siden af falsk udtrykkeligt

at nævne »forfalsket« Dokument, en

Tilføjelse, der maaske ikke er nødvendig,

men som dog, naar ingen Definition gives,

synes hensigtsmæssig og bringer Formuleringen

i Overensstemmelse med de tilsvarende

Bestemmelser i norsk Straffelov og

de tyske og det schweiziske Udkast. Den

Forrykkelse af Fuldbyrdelsesmomentet,

som hjemles ved K. U. § 350, 1. og 2. Led,

findes af tidligere anførte Grunde ikke optaget

i nærværende Forslag.

Angaaende § 158, 2. St. skal endnu

15T

bemærkes, at Formuleringen: »Lige med

falsk Dokument anses« er valgt, fordi det

navnlig heller ikke for det under Nr. 2

nævnte Tilfælde er tilsigtet at forrykke

Fuldbyrdelsesmomentet. Efter den i §

160 stedfundne Nedsættelse af Strafferammen,

jfr. ovenfor under 5, tør denne

anses passende ogsaa for disse Tilfælde,

saaledes at den nedsatte Straf efter § 160,

3. St. bl. a. vil blive anvendelig paa de

i K. U. § 358, 2. St. nævnte Tilfælde,

som der derefter ikke er Grund til særlig

at fremhæve. Reglen i K. U. § 358, 3. St.

er i forkortet Form optagen i Slutningen

af § 158, medens Bestemmelsen i K. U.

§ 359 dels — nemlig for saa vidt angaar

uberettiget Forandring af Varebetegnelse

— gaar op i nærværende Forslags § 158

Nr. 2, dels optages i § 159 ved Siden af

den almindelige Regel om Undertrykkelse

af Dokumenter. Om de Punkter, i hvilke

§ 159 afviger fra K. U. § 350, 3. og 4. Led,

er det fornødne tidligere bemærket.

Om. Straf f esatserne er det fornødne bemærket

ovenfor under 5. Under den højere

Strafferamme i § 160, 2. St. er foruden

de i K U. § 351, 2. St. nævnte Tilfælde

ogsaa medtaget Benyttelse af falske sidste

Viljesbestemmelser. Denne Udvidelse, der

har Forbilleder i forskellige fremmede

Love og Udkast, forklares formentlig ikke

blot ved disse Dokumenters ofte meget

store Betydning, men ogsaa ved den forøgede

Farlighed, som Dokumentfalsk her

regelmæssig faar paa Grund af Vanskelighederne

ved at bevise og Letheden ved at

skjule Forfalskningen efter den angivne"

Testators Død. Blandt de Omstændigheder,

der ifølge § 160, 3. St. medfører

Anvendelsen af en særlig lavere Strafferamme,

er ved Siden af de i K. U. § 351,

3. St. nævnte medtaget, at det, som ved

Forfalskningen søges opnaaet, er af underordnet

Betydning. Dette er formentlig

kun en naturlig Konsekvens af den i K. U.

i udtrykte Tanke, en Tydeliggørelse af

denne. Efter det Omfang, Begrebet Do-

1 kument har faaet i nærværende Forslag,

er det endelig klart, at § 160, 3. St. fin-

More magazines by this user
Similar magazines