searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

158

der Anvendelse paa de i K. ü. 360, 2. St.

nævnte Genstande af underordnet Betyd- i

ning — Adgangstegn, Rejsebilletter o. 1.

— der ikke omfattes af § 138. Særlig at

nævne disse, synes betænkeligt. En Billet

f. Eks. til en Rejse Jorden rundt, maaske

af adskillige Tusinde Kroners Værdi, vilde

næppe kunne anses som en Genstand af

underordnet Betydning.

§ 1G1 giver udover det tidligere anførte

næppe Anledning til anden Bemærkning

end den, at der under Hensyn til

Strafferammens Yidde ikke synes at være

Trang til en særlig Regel svarende i il

K. U. § 362, 1. St., der olisaa optages i

§ 1C1.

De ovrige i K. U. 36. og 37. Kapitel

optagne Bestemmelser med Undtagelse af

§ 361, hvorom nærmere nedenfor, foreslaas

ikke optagne i nærværende Forslag. Efter

det ved Afgrænsningen af nærværende

Forslags Omraade fulgte Princip kan der

ikke være Tvivl om, at Bestemmelser svarende

til K. U. §§ 354, 355, 357, 362, 2.

St. og 363, i det Omfang, i hvilket det

overhovedet findes rigtigt at optage dem,

horer hjemme i Lov om Forseelser.

Bestemmelsen i K. U. § 356 om Forfærdigelse

af urigtigt eller Forfalskning

af rigtigt Maale- og Vejeredskab eller Benyttelse

af saadant Redskab svarer til

Strfl. § 277, 1. St. Bortset fra schweizisk

V. E. Art. 175 findes en tilsvarende Bestemmelse,

saa vidt vides, ikke i de nyeste

Love og Udkast og synes ogsaa undværlig.

Handlingen vil som Regel være strafbar

som Bedrageri eller Forsøg derpaa, og

Straffen for Bedrageri synes da fuldt tilstrækkelig,

jfr. ogsaa at Straffen efter

Strfl. § 277, 1. St. er nøjagtig den samme

som efter § 251. Nogen Nødvendighed for

her at rykke Fuldbyrdelsesmomentet frem,

synes der ikke at være. Hvis Redskabet

forsynes med falsk Justerstempel eller forfalskes

efter Justeringen, vil § 158 Nr. 2,

eventuelt Analogien af denne, kunne anvendes.

Og hvor Handlingen ikke opfyl-

der de Betingelser, der kræves for at

straffe efter nogen af disse Bestemmelser,

vil den enten være en Forseelse af lignende

Art som den i K. U. § 357 omhandlede

eller et Forhold, der nærmest har

Karakteren af illojal Konkurrence (Varer

sælges til deres rette Pris, men ved Hjælp

af de urigtige Maale- eller Vejeredskaber

til tilsyneladende Underpris), og Bestemmelser

om dens Strafbarhed gives da naturligst

i Forbindelse med Reglerne derom.

Men heller ikke Bestemmelserne i K. U.

38. Kapitel synes det nødvendigt at optage.

Det i § 364 omhandlede Varefalsk

straffes andetsteds nu almindeligt som Bedrageri

eller Forsøg derpaa, hvad det jo

ogsaa er. Kun schweizisk V. E. giver i

Art. 163 en særlig — i Forhold til Bedrageri

meget mildere — Straffebestemmelse

for Varefalsk. Undertiden, saaledes

i N. Strfl. § 271 Nr. 4 (kvalificeret Bedrageri),

tysk V. E. § 219 (jfr. tysk L.

14. Maj 1879 §§ 12—14) og schweizisk

V. E. Art. 157 gives Særbestemmelser om

Afhændelse (eller Fremstilling) af sundhedsfarlige

Varer. De Bestemmelser derom,

som det maatte findes rigtigt at optage,

hører imidlertid naturligst hjemme i

en anden Sammenhæng (Forbrydelser mod

den almene Sundhed eller almenfarlige

Forbrydelser), jfr. ogsaa K. U. §§ 382—,

384. Bestemmelser svarende til K. U. §§

365 og 366 hører efter det i nærværende

Forslag fulgte Princip hjemme i Lov om

Forseelser. Det følger da allerede deraf,

at en til § 367 svarende Bestemmelse ialtfald

ikke kan optages paa dette Sted.

Derimod indeholder vistnok alle nyere

Love og Udkast Bestemmelser angaaende

det i K. U. § 361 omhandlede Forhold,

Forfalskning af Grænsemærker o. 1. —

i Reglen i Forbindelse med Reglerne om

Dokumentfalsk, skønt Forholdet ialtfald

ofte kan være saaledes beskaffent, at det

ikke, selv efter den videste Forstaaelse af

Ordet Dokument, kan betegnes som Dokumentfalsk.

Skøndt Bestemmelsen i Strfi.

§279 kun yderst sjældent — om nogensinde

— er anvendt i Praksis, bør en til-

More magazines by this user
Similar magazines