searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Det bemærkes endnu, at hvor Handlingeraf

den i §§ 163—166 omhandlede

Art foretages, uden at Almenfare tilregneligt

forvoldes eller tilsigtes forvoldt,

vil i betydeligt Omfang Straffebestemmelsen

i § 176 (jfr. K U. § 394) finde Anvendelse;

og ellers maa Bestemmelserne om

Beskadigelse af fremmed Ejendom, der

sammenlignet med den gældende Ret har

et højere Strå f maksimum, anses fyldestgørende.

Medens det iøvrigt ikke er foreslaaet,

saaledes som enkelte Love og Udkast 1 ) gør,

at optage de for Søforbrydelser særegne

Straffebestemmelser i Loven, fordi der ved

Vurderingen af disse Forbrydelser gør sig

saadanne særlige Hensyn gældende, at

Heglerne derom formentlig naturligst gives

i Forbindelse med de andre søretlige

Bestemmelser, er det fundet rigtigt paa

dette Sted som § 167 at optage en enkelt

af disse, nemlig en Bestemmelse svarende

til Sølovens § 292, 1. og 3. St., jfr. N.

Strfl. § 304. Skønt Faren ved denne Forbrydelse

— Udsendelse paa Rejse af usødygtigt

Skib — er noget snævrere begrænset

end ellers ved almenfarlige Forbrydelser,

nemlig til de ombordværende Personer

og det ombordværende Gods, staar

denne Handling dog de almenfarlige Forbrydelser

saa nær, ligesom dens Strafværdighed

beror paa saa almindelige, ikke af

særlige Søfartshensyn afhængige Betragtninger,

at det synes lige saa naturligt her

at medtage den som f. Eks. i Kapitlet om

Røveri at medtage Sørøveri og at lade Bestemmelserne

om Dokumentfalsk omfatte

ogsaa Forfalskning osv. af Skibsbøger. En

yderligere Grund til at optage en Bestemmelse

angaaende dette Forhold i Loven er

det, at den i Sølovens § 292 givne Strafferamme

synes uforholdsmæssig lav i Sammenligning

med de for andre almenfarlige

Forbrydelser gældende og foreslaaede.

I umiddelbar Tilslutning til de hidtil

omtalte almenfarlige Forbrydelser synes

det naturligt at optage Bestemmelser svarende

tu K ü. §§ 380—383. Af de i

§ 380 nævnte Handlinger er der formentlig

163

N. Strfl. 30. Kapitel; esterrigsk Begeringsforsl. 36. Haupatiick.

kun Grund til i nærværende Forslag at

medtage den førstnævnte, Foraarsagelse af

Mangel paa Drikkevand, hvortil i den gældende

Ret svarer Bestemmelsen i Strfl. §

293, jfr. L. 30. Novbr. 1857 § 1 (Lovsaml.

S. 305), der dog ikke fremhæver det almenfarlige

Moment. Denne Bestemmelse

synes da naturligt at kunne sammenarbejdes

med Bestemmelsen i § 381, hvilket

er sket i nærværende Forslags § 168. For

de øvrige i K. U. § 380 omtalte Tilfælde,

Forvoldelse af Nødstilstand med Hensyn

til Livsfornødenheder ved Ødelæggelse af

andres Beholdninger, Brud paa overtagne

Forpligtelser, Udspredelse af falske Efterretninger

eller andet retstridigt Forhold

findes i den gældende Ret ingen særlig

Straffebestemmelse. Og ligesom det i Motiverne

(S. 317) erkendes, at en saadan

ikke hidtil har været savnet, saaledes maa

det formentlig hævdes, at den ikke blot

fremtidig vil kunne undværes, men at den

ogsaa, ialtfald i den foreliggende Affattelse,

er højst betænkelig. At Enkeltmand

under Nutidens udviklede Kommunikationsforhold

skulde kunne forvolde en omfattende

Nødstilstand med Hensyn til

Livsfornødenheder, synes ganske uantageligt.

Selv under de ved den sidste Verdenskrig

foranledigede ekstraordinært vanskelige

Forhold har det vist sig, at Statsmagten

har saa mange Midler til at hindre

saadant til sin Raadighed — derunder

ogsaa Udfærdigelsen af efter Tid og Forhold

lempede midlertidige Straffebestemmelser

— at en saadan drakonisk Bestemmelse

som K. U. § 380 synes overflødig.

Og for saa vidt Bestemmelsen, som Motiverne

antyder, særlig tænkes anvendt overfor

retstridige Striker, der fremkalder

denne Virkning, er man inde paa et Omraade,

hvor Lovgivningen bør udvise den

største Forsigtighed. Navnlig vil det sikkert

vise sig ganske forfejlet at ville møde

disse med en Straffebestemmelse af den

Natur som den i K U. § 380 foreslaaede

— Strafarbejde indtil 12 Aar — som det

vil være umuligt at praktisere overfor

et saa stort Antal Arbejdere, som det

More magazines by this user
Similar magazines