searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

faktisk altid vil dreje sig om. Tovrigt

henvises herom til Bemærkningerne i det

følgende om K. IL § 394.

Men ogsaa iøvrigt synes Bestemmelsens

Indhold at maatte vække alvorlig Betænkelighed.

Ganske bortset fra den Ubestemthed

1 ) der ligger i Udtrykket »forvolder

omfattende Nødstilstand med Hensyn

til Livsfornødenheder«, hvis dette ikke

skal tages i saa streng Betydning, at Bestemmelsen

efter det ovenfor bemærkede

kommer til at savne al praktisk Betydning,

er det navnlig Angivelsen af de Midler,

som dertil skal være benyttede, der maa

vække Betænkelighed. Naar der først

nævnes Ødelæggelse af andres Beholdninger

— efter hele Synspunktet burde

iøvrigt Ødelæggelse af egne Beholdninger

lige saa vel være strafbar — vil denne

sikkert altid, naar den forudsatte Virkning

skal indtræde, være saa omfattende,

at en af de forudgaaende Bestemmelser om

almenfarlige Handlinger vil kunne anvendes.

For saa vidt bliver Bestemmelsen

atter overflødig. Dernæst nævnes Brud

paa overtagne Forpligtelser. For et enkelt

ganske særligt Forhold, hvor selv en midlertidig

Forsinkelse af en Ydelse kan blive

skæbnesvanger, haves allerede en Straffebestemmelse

i K. U. § 109, nærværende

Forslags § 102. Bortset derfra vil de civilretlige

Erstatningsregler vel i Reglen gøre

Fyldest; og ligesom det sikkert vil komme

i Strid med den almindelige Retsfølelse her

at straffe uagtsomme Kontraktsbrud, vil

ogsaa overfor forsætlige Kontraktsbrud en

Strafferamme som den i § 380 foreskrevne

— Strafarbejde fra 1 til 12 Aar — findes

ganske eksorbitant. Naar endelig som Begaaelsesmaader

nævnes Udspredelse af

falske Efterretninger eller andet retstridigt

Forhold, synes enhver — ikke selvfølgelig

— Begrænsning af de Midler, der skal

være anvendt, opgiven, og der aabnes derved

en altfor betænkelig vid Adgang

til at straffe, ialtfald for Forsøg. Saa

vidt som K. U. § 380 gaar da heller

164

ikke nogen anden Lov eller noget Udkast.

N. Strfl. § 158 kræver, at Tilstanden

skal være hidført ved Brud paa overtagne

Forpligtelser eller Udspredelse af falske

Efterretninger; østerrigsk Regeringsforsl.

§ 433 kræver Krænkelse af en overfor

en offentlig Myndighed paatagen Leveringspligt,

og de tyske og det schweiziske

Udkast har — i Modsætning til den

gældende tyske Straffelovs § 329 — med

fuld Bevidsthed undladt at optage en Bestemmelse

af denne Art og nøjes med en

Bestemmelse svarende til K. U. § 109.

Dem følger for saa vidt nærværende Forslag.

§ 168 sammenfatter den derefter tilbageblivende

Del af K. U. § 380 og §

381. I Beskrivelsen af Handlingen i

K. U. § 381, 1. St. er tilføjet »eller Vand,

der benyttes til Tilberedelse af Levnedsmidler

eller Foderstoffer«, hvilket næppe

til trænger nærmere Begrundelse. Den i 2.

St. foretagne Ændring tilsigter at betinge

Anvendelsen af den skærpede Straf

af, at Gerningsmandens Forsæt omfatter

den særlige Fare. De øvrige Ændringer er

rent redaktionelle, kun at ved uagtsom Forbrydelse

Anvendelse af Arbejdsfængsel

ikke er indskrænket til det i §'s 2. St.

nævnte Tilfælde, men overhovedet tilstedes

under skærpende Omstændigheder. Samtidig

nedsættes Maksimum til 1 Aar, hvilket

ved uagtsom Forbrydelse turde være

rigeligt.

§ 169 gengiver K. U. § 382 i væsentlig

forkortet Affattelse. Ordene »fremstiller

eller behandler Ting som ,

saaledes, at ved deres Benyttelse paa regelmæssig

Maade udsættes for Fare«

dækker formentlig fuldt ud de to i K. U.

§ 382 særskilt nævnte Tilfælde — at tilsætte

Ting Gift eller andre farlige Stoffer

og at undergive fordærvede, sundhedsfarlige

Ting en Behandling, der er egnet til

at skjule deres fordærvede Tilstand. Den

her valgte kortere Affattelse har Forbilleder

i tysk G. E. § 219, schweizisk V. E.

*) Til Belysning af denne Ubestemtlied kan henvises til en Bemærkning i Motiverne S. 317, hvor

det siges, at N. Strfl. § 158 >mulig« gaar noget videre, idet ogsaa Fremkaldelse af Dyrtid er tilstrækkelig

Heri synes at ligge, at dette >mulig< ogsaa omfattes af K U. § 380

More magazines by this user
Similar magazines