searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

11

§ 27.

Privat Paatale eller Begæring om of- (K. U. § 75)

fentlig Paatale kan i den forurettedes

Sted ske:

a. naar den forurettede er under 18 Aar,

ved Værgen, en af Forældrene eller

den, til hvem Forældremagten er overdraget;

b. naar den forurettede er sindssyg, ved

Værge, Ægtefælle, en af Forældrene

eller et myndigt Barn.

Naar den forurettede er død, saa og,

naar en mod en afdød rettet Handling er

strafbar, tilkommer Retten til privat Paatale

eller til at begære offentlig Paatale

den afdødes Ægtefælle, enhver Slægtning

i op- og nedstigende Linie og enhver af

hans-Søskende

(Er den forurettede en privat organiseret

Kreds af Personer, kan privat Paatale

eller Begæring om Paatale, for sad

vidt ingen anden Ordning er i ruffet, ske

ved Bestyrelsen eller ved den dertil af

Bestyrelsen bemyndigede).

Har nogen, som efter ovenstaaende

Regler vilde være berettiget til at paatale

eller begære offentlig Paatale, selv begaaet

eller medvirket til den strafbare

Handling, kan Paatale eller Begæring om

Paatale, hvis ingen anden dertil berettiget

findes, ske ved den, som Overøvrigheden

dertil beskikker.

Bestemmelser i den særlige Lovgivning

om Bemyndigelse til at paatale eller

begære Paatale paa den forurettedes Vegne,

berøres ikke af denne Lov.

Begæring om offentlig Paatale, der (K. U. § 76)

udelukker nogen medskyldig fra Forfølgningen,

tages ikke til Følge, medmindre

Paatatemyndigheden billiger Udelukkelsen.

Angaar den kun nogle af de skyldige

uden at udelukke mulige medskyldige,

kan Paatalemyndigheden afæske den berettigede

en Erklæring om, hvorvidt han

samtykker i, at Paatalen udstrækkes til

disse. Det kan samtidig tilkendegives

hlaa, at Begæringen i sin Helhed vil bli-

More magazines by this user
Similar magazines