searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Indgang eller Udbiedelse. At Smitte har ( hvis Forebyggelse eller Modarbejdelse sær-

fundet Sted, kræves ikke saaledes som lige Forskrifter er givne, hvilket efter Or-

efter Strfl. §§ 291 og 292, N. Strfl. § 154, dene i § 374 ikke er klart, idet »saadan

schweizisk V. E. Artt. 153 og 154, jfr. Sygdom« netop paa Grund af Indskudet

ogsaa østerrigsk Regeringsforsl. §§ 439 kan læses som »smitsom Sygdom« i al Al-

—440 (for saa vidt angaar Dyr og Planmindelighed, hvad dog næppe har været

ter). Dette maa vistnok billiges, allerede , Meningen.

fordi Beviset for Aarsagsforbindelse mel- K. U. § 374 gør ingen Forskel, efterlem

Overtrædelsen og Smitteoverførelsen ' som Faren truer Mennesker eller Husdyr;

er saa overordentlig vanskeligt. Paa den den følger i saa Henseende N. Strfl. § 156,

anden Side er det næppe naturligt saa- medens samtlige nyere Udkast udsondrer

ledes som tysk V. E. §§ 193 og 194, G. E. i Udbredelse etc. af smitsomme Sygdomme

§§ 224 og 225 principalt at opstille en blandt Mennesker til særlig strengere Be-

rent præventiv Bestemmelse om Straf for handling. Dette synes at være det

Overtrædelse af de givne Forskrifter uden , naturlige, saa længe man regner det men-

Hensyn til, om Fare in concreto er forvoldt neskelige Liv som noget principielt vig-

eller ikke, saaledes at kvalificeret Straf tigere og værdifuldere end den nærmest

betinges af den altid meget vanskeligt be- ' økonomiske Interesse, som Tabet eller For-

vislige Kendsgerning, at nogen »som ringelsen af saa og saa mange Husdyr be-

Følge deraf« er blevet angreben af Sygtyder. Denne Sondring er derfor gjort i

dommen. Men ved Siden af den ved ^aa- nærværende Forslags § 174

dan Overtrædelse forvoldte Fare rammer

§ 374 ogsaa den »ved anden uforsvarlig

Omgang« forvoldte. Ud fra den Opfattelse,

der lægger Vægten paa Forvoldelse

af Smittefaren, synes dette konsekvent.

Men praktiske Hensyn taler dog formentlig

mod denne Udvidelse. Hvad der overfor

Smittefare kan kaldes uforsvarlig Adfærd,

er saa ubestemt og staar navnlig

sikkert i den almindelige Opfattelse saa

uklart, at det synes højst betænkeligt ai

nøjes med dette Kriterium, naar Kravel

om, at Virkningen — Smitteoverførelse —

skal have fundet Sted, opgives. Overtrse

delse af særlig givne Forskrifter er derimod

et klart og for den almindelige Opfattelse

forstaaeligt Kriterium. Og dette

fastholdes da ogsaa i norsk Straffelov og i

de tyske Udkast; derimod ganske vist ikke

i def schweiziske, der imidlertid til G-engæld

kræver Sygdommens Udbredelse og

Forsæt dertil. Ved at stryge Ordene »eller

ved anden uforsvarlig Adfærd« opnaas

tillige redaktionelt den Fordel, at det derefter

er klart, at Bestemmelsen kun sigtei

til saadanne smitsomme Sygdomme, til

1 ). Ved Formuleringen

af 1. St. er der formentlig taget

fornødent Hensyn ogsaa til det Tilfælde,

at Mennesker udsættes for Smittefare ved

Udbredelse af smitsomme Sygdomme

blandt Husdyr. Ved at foretage denne

Sondring bliver det dernæst muligt sammen

med Husdyr-Sygdomme at behandle

Sygdomme blandt Nytteplanter, hvilket

synes naturligt, da den økonomiske Skade,

kan være lige saa stor ved disse som ved

hine. Saaledes behandles Forholdet ogsaa

i tysk G. E. § 225 og østerrigsk Regeringsforsl.

§§ 439 og 440 og realiter i

schweizisk V. E. Artt. 154 og 155, og

saaledes vil det ogsaa blive behandlet i det

endelige tyske Udkast 2 ), medens K. U. behandler

Udbredelse af smitsomme Sygdomme

blandt Nytteplanter i 41. Kapitel,

§ 393. Lige med smitsomme Sygdomme

blandt Nytteplanter maa anses Angreb af

Skadedyr f. Eks. Coloradobillen o. 1. Da

det er tvivlsomt, om dette omfattes af Udtrykket

smitsom Sygdom, er det muligvis

rigtigt udtrykkeligt at nævne det.

Som kvalificeret behandler K. U. §

374, 2. St. det Tilfælde, at Sygdommen

x ) Naar en tilsvarende Sondring ikke er gjort i §§ 169 og 170, har dette sin Grund i, at de der

omhandlede Lovovertrædelser hyppigt vil ramme Mennesker og Husdyr iflæng

«) Jfr. Ebermayer S. 57.

More magazines by this user
Similar magazines