searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

168

K. U. § 394 svarende Bestemmelse, derefter

i §§ 177 og 178 Regler svarende til

K. U. §§ 392 og 393 og tilsidst i § 179

Bestemmelserne om Dyrplageri, med Hensyn

til hvilke det iøvrigt er tvivlsomt, om i

de naturligst hører hjemme her eller i 12.

Kap. om Forbrydelser mod den offentlige i

Orden og Fred. 1 særlig nævnte Indretninger — derunder

ogsaa en større Bys (hvorfor ikke en

mindre Bys eller et Landdistrikts?) Droskevæsen

— f. Eks. offentlige Beværtninger

og Forretninger, der tjener til Forsyning

med Fødemidler o. 1., naar og for

! saa vidt der til disses Drift kræves en

) - ' Godkendelse i Form af særlig Nærings-

§ 176 danner ligesom K. U. § 394, 1. adkomst (Bevilling), Kontrol med Lokalers

og 3. St., til hvilke den nærmest svarer, Indretning, Arbejdets Udførelse o. 1., end-

et Supplement til en Del af Bestemmelvidere Apoteker, Trykkerier (for saa vidt

serne i 17. Kap., særlig §§ 166 og 168, man anser f. Eks. Aviser som en almen For-

idet den rammer Handlinger, som, uden at nødenhed) osv. At der i saa vidt Omfang

forvolde den der forudsatte Al men fare, er skulde trænges til en særlig Beskyttelse,

samfundsskadelige ved at sætte visse Ind- udover hvad Bestemmelserne om Beskaretninger,

der tjener det almindelige Samdigelse af fremmed Ejendom o. 1. hjemler,

kvem eller til Fyldestgørelse af visse, sær- i tør sikkert betvivles. Og meget betænkelig

vigtige, almindelige Fornødenheder, ud ligt bliver Bestemmelsens vide og ube-

af Brug. Men medens K. U. § 394 angiver stemte Omraade, naar paa den ene Side

Bestemmelsens Omraade i meget alminde- den strafbare Handling bestemmes saa

lige og omfattende Udtryk, søges dette i vidt som i K. U. § 394 — Ordene »ret-

nærværende Forslag begrænset ved en stridig at undlade Opfyldelse eller hindre

specificeret Opregning af Angrebsobjek- nogen i Opfyldelse af tjenstlige Pligter«

terne. At en saadan Opregning altid maa synes særlig at pege paa ulovlig Arbejds-

blive noget vilkaarlig, og at der derfor nedlæggelse og Paavirkning dertil — og

altid vil kunne rejses Tvivl om, hvorvidt paa don anden Side den foreskrevne Straf

alle de Virksomheder, ved hvilke der er er saa drakonisk som i denne Paragraf.

Trang til of saadant Værn, og omvendt Ligesom den gældende Ret ikke kender en

kun disse, er medtagne, maa erkendes. saadan almindelig Straffebestemmelse,

Men Ulemperne derved or formentlig væ- saaledes findes on saadan, saa vidt vides,

sentlig ringere end Faren ved en Afgræns- heller ikke i nogen anden Lov eller i noget

ning, der holdes i altfor ubestemte og om- mdet Udkast. Dot er da fundet rigtigt at

fattende Udtryk. Og hvad der indbefattes begrænse Bestemmelsens Omraade til saa-

under Udtrykkene i K. U. § 394 »offentdanne' Virksomheder, for hvis Vedkomlige

eller offentlig godkendte Indretninmende der enten i den gældende Ret eller

ger, der tjene det almene Samkvem eller andetsteds er givet særlige Beskyttelses-

til Fyldestgørelse af almene Fornødenregler, samt saadanne, der ved en nærligheder«,

er alt andet end klart. Efter Mo-

I gende Analogi kan ligestilles med hine.

tiverne (S. 323) falder udenfor Paragra-

i Herefter er medtaget 1) Jernbaner, jfr.

fens Omraade kun »saadanne private An-

j Strfl. § 288

læg, der kun tjener til Brug for en enkelt

eller en meget begrænset Kreds, og som

end ikke indirekte have Interesse for Almenheden«.

Det ses ikke rettere end, at

derunder' falder, foruden de i Motiverne

2 ), hvormed er ligestillet Sporveje

og lignende Transportmidler, bl. a.

fordi Grænsen mellem Jernbaner og Spor-

| veje, efterhaanden som elektrisk Drift ind-

, fores, let vil blive ganske flydende; 2)

, Telegraf- (og Telefon-) Tjenesten, jfr.

*) Paa dette Sted behandles deune Forbrydelse i tysk V. E. (§ 146) og G. E. (§ 189).

») Jfr. tysk V. E. § 184; østerrigsk Regeringsforsl. (1912) § 430 (medtager Skibsfart). Tysk G.

E._§ 222 gaar videre (eine dem öffentlichen Verkehr dienende Anstalt).

More magazines by this user
Similar magazines