searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

169

Strfl. § 295 1 ), hvormed formentlig bør

ligestilles den offentlige Postbesørgelse 2 );

3) Anlæg, der tjener til almindelig Forsyning

med Vand, Gas eller elektrisk

Strøm 8 saa en ganske kort almindelig Formel: Den

som hindrer eller forstyrrer o. 1. En saadan

Formulering synes ogsaa aldeles fyldestgørende,

idet den fornødne Begrænsning

). Derigennem værnes utvivlsomt ligger i Fordringen om, at bestemt præci-

de vigtigste af de Indretninger, som under serede Virksomheder (retstridig) sættes

de bestaaende Samfundsforhold opfattes ud af Brug. At dette skal ske ved en ret-

som uundværlige. Skulde ændrede Samstridig Handling, er det da iøvrigt lige saa

fundsforhold eller nye Opfindelser med- lidt her som ellers nødvendigt at fremføre,

at denne Opregning føles som manhæve.gelfuld, kan den suppleres ved Særbestem- Den i K. U. § 394 foreslaaede Straffemelser.

Det synes rimeligere at henvise til ramme, simpelt Fængsel, Arbejdsfængsel

denne Udvej end af Hensyn til saadanne og under skærpende Omstændigheder

Muligheder at give Bestemmelsen et saa Strafarbejde indtil 6 Aar synes uforholds-

omfattende og ubestemt Omraade som mæssig høj, naar det erindres, at Forvol-

K. Ü. § 394.

delse af Almenfare ikke alene ikke kræves,

Hvad Forbrydelsens Udførelse angaar, men vel praktisk talt altid vil bringe For-

nævner K. U. § 394 at beskadige Tilbehør holdet ind under en strengere Bestemmelse.

eller retstridig at undlade eller hindre no- Som Maksimum foreslaas derfor i nærgen

i Opfyldelse af tjenstlige Pligter og værende Forslags § 176 Arbejdsfængsel

tilføjer derefter »eller paa anden retstridig i 3 Aar og samtidig gives der Adgang til,

Maade forvolder«. I Modsætning f. Eks. foruden i de i K. U. § 394, 2. Si. særlig

til K. U. § 371 (nærværende Forslags § nævnte Tilfælde, overhovedet under for-

166), der gennem en udtømmende Opregmildende Omstændigheder at gaa ned til

ning angiver de Maader, paa hvilke For- Bøde. Kun derved bliver det praktisk mubrydelsen

kan udføres, benyttes her en ligt at bringe Bestemmelsen til Anven-

Eksemplifikation efterfulgt af en clausula delse f. Eks. paa Deltagerne i en ulovlig

generalis. Denne Teknik kan i og for sig Jernbanestrike o. 1. Ogsaa Maksimum af

være fuldt forsvarlig og rigtig, hvor de Straffen for den uagtsomme Forbrydelse

anførte Eksempler tjener til Belysning og foreslaas nedsat.

nærmere Præcisering af den mere gene- Bestemmelserne i K. U. § 394, 4. Si.

relle Bestemmelses Betydning. Men naar foreslaas ikke optaget. At Reglen, saa-

Hovedreglen er »paa anden retstridig ledes som den staar i K. U., vilde føre over-

Maade forvolder«, naar altsaa enhver anordentlig vidt, fremgaar allerede af det

den Begrænsning end den, der ligger i i ovenfor om § 394, 1. St. bemærkede

Ordet »retstridig«, opgives, taber Eksemplifikationen

enhver reel Betydning. Den

fremhæver ganske vist to praktisk vigtige

Tilfælde, Sabotage og ulovlig Arbejdsnedlæggelse

o. 1., men tjener ikke til nærmere

Bestemmelse eller Begrænsning af

Hovedreglen. Samtlige fremmede Bestemmelser

om dette Emne benytter da og-

4 ). En

tilnærmelsesvis saa vidtgaaende Regel kendes

heller ikke nogetsteds. Saa vidt vides,

er det end ikke nogetsteds bragt i Forslag

at give en saadan særlig Beskyttelse til

andre end Funktionærer ved private Baner

og visse den regelmæssige Trafik tjenende

Dampskibslinier. 6 ) Men selv denne Udvidelse,

der ikke findes i de andre nyere

') Tysk V. E. § 185; Gk E. § 222 (jfr. oveni); Schweizisk V. E. Art. 162; østerrigsk Regeringsforsi.

§ 430.

a ) Tysk V. E. § 184; østerrigsk Regeringsforsl. § 430.

8 ) Tysk V. E § 184 (Vand eller Belysning); G. E. § 222 (Vand, Lys- eller Kogegas, elektrisk

Strøm); østerrigsk Regeringsforsl. § 430 (Vand, Belysning — Brandsignalledning).

4 ) Jfr. ogsaa D. K. F.s Aarbog 9. S. 33—34.®

6 ) N. Strfl. § 127, 3. St., jfr. østerrigsk Regeringsforsl. §§ 154-157, cfr. § 101, 2. St.

More magazines by this user
Similar magazines