searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

170

Endelig svarer § 179 til K Ü. § 390,

1. St., jfr. L. Nr. 152, 17. Maj 1916 § 1.

Medens det vel maa erkendes, at Strfl.

§ 297 ved at kræve raa Mishandling

eller anden grusom og oprørende Behandling

af Dyr fristede til en altfor begrænset

Anvendelse af Bestemmelsen, maa det paa

den anden Side hævdes, at K. U. og

Dyreværnsloven bruger saa vidtgaaende

Udtryk, at derved enhver Garanti for en

rimelig Begrænsning af det strafbares

Omraade opgives. Om det end maaske

kan antages, at den fornødne kvantitative

Begrænsning kan lægges ind i Ordet

mishandler, er Udtrykket »ved Overanstrengelse,

Vanrøgt eller paa anden

Maade behandler Dyr uforsvarligt« utvivlsomt

saa vidt og ubestemt, at Faren for en

altfor udstrakt Anvendelse er nærliggende.

Det anerkendes overalt, at ikke enhver

ubetydelig Overskridelse af Grænsen for

det moralsk forsvarlige skal kunne straffes,

idet det, da det af Hensyn til berettigede

menneskelige Interesser ofte er

nødvendigt at udsætte Dyr for større eller v

Forslag, kan formentlig undværes, idet de

almindelige Straffebestemmelser for Legemsangreb,

Frihedskrænkelse etc. synes

ligesom hidtil at maatte kunne gøre Fyldest.

§ 177 svarer til K. U. § 392, 1. St. Ved

Beskrivelsen af Handlingen bevares de i

Strfl. § 294 benyttede Udtryk »borttager,

ødelægger eller beskadiger, der synes nok

saa klare og betegnende som K. U.V »øver

Overlast paa .... eller forspilder«. Naar

det i Motiverne (S. 322) siges, at man ved

Udtrykket »øver Overlast paa« har tilsigtet

at udvide det strafbares Omraade, er

det for flet første tvivlsomt, om dette opnaas,

naar man dog ikke herunder vil indbefatte

f. Eks. en blot Tilsøling, der let

kan fjernes, hvilket paa Grund af den særlige

Regel om »ringere Ufærd« i 3. St.

ikke kan antages at være Meningen

mindre Lidelse, let kan bero paa et megel

tvivlsomt Skøn, om det forsvarliges Grænse

er overskreden. Kun hvor Overskridelsen

er saa grov og iøjnefaldende, at upartiske,

normale Mennesker ikke vil være i Tvivl

om Handlingens Utilbørlighed, bør der

straffes. Vistnok alle fremmedeLove og Udkast,

og.saa de nyeste, begrænser derfor her

det strafbares Omraade ret stærkt. N. Strfl.

§ 381 kræver »grov eller ondskabsfuld

Mishandling«, italiensk Straffelov Art. 491

»Grusomhed eller unødig Mishandling«,

tysk V. E. § 146 og G. E. § 189 bruger

Udtrykket »boshaft quält oder roh mishandelt«,

jfr. østerrigsk Regeringsforsl. §

479: »böswillig quält oder roh mishandelt«;

schweizisk V. E. Art. 280: »roh

mishandelt, arg vernachlässigt oder unnötig

überanstrengt«. —— Medens det som

bemærket, formentlig maa billiges, at K.

U. og L. 17. Maj 1916 § 1 har taget Afstand

fra at benytte Udtryk som raa og

grusom, og idet det maa erkendes, at det

1 )- Og

ligesom Afgrænsningen af Udtrykket

»øver Overlast« derefter bliver meget ubestemt,

saaledes synes det overhovedet lidet

rimeligt at udvide Omraadet for denne ret

skrappe Straffebestemmelse ud over de i

Strfl. § 294 angivne Grænser. Paa samme

Maade synes Udvidelsen i K? U. § 392,

2. St. til uagtsom Beskadigelse m. m. ufornøden,

hvorved erindres, at en Række mere

alvorlige uagtsomme Beskadigelser m.m.vil

rammes af § 176, 2. St. Endelig foreslaas i

heller ikke Bestemmelsen i 3. St. optagen, i

idet Spørgsmaalet om saadan »ringere <

Ufærds« Strafbarhed formentlig ganske

kan overlades til Afgørelse i Politivedtæg- '

terne.

§ 178 svarer ganske til K. U. § 393 ,

med Udeladelse af Bestemmelsen om smitsom

Sygdom blandt Nytteplanter, der er

optagen i § 174. Ligesom i § 177 anses en t

Straffebestemmelse for uagtsom Foraar- ,

sagelse af Sandflugt eller Skade paa fre- ,

det Kyst overflødig, idet de gældende præ- i

ventive Bud, jfr. f. T. L. 29. Marts 1867 '

§ 17, og L. Nr. 149, 18. Maj 1906, eller de

Bestemmelser, der maatte træde i Stedet J

for disse, jfr. Forsi, til L. om Forseelser § j

30, formentlig her vil yde fornødent Værn. j

l ) I Politivedtægt 22. Juni 1883 § 48, hvortil Motiverne henviser. — se ogsaa den senere Politivedtægt

af 1. Marte 1913 § 52 —, stilles netop at besudle i Modsætning til at beskadige.

More magazines by this user
Similar magazines