searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

171

er rigtigt udtrykkelig at fremhæve Overanstrengelse

og Vanrøgt, hvorunder bl. a. i

indbefattes Sultefødning, foreslaas herefter i

som Betegnelse af den strafbare Handling

Udtrykket »grov Mishandling, Overanstrængelse

eller Vanrøgt«, der formentlig

samtidig med at fastholde en rimelig Be- ,

grænsning er tilstrækkelig omfattende. Det

er formentlig rigtigt i Forbindelse hermed

som legal Betegnelse af Forbrydelsen at

optage det i den almindelige Bevidsthed

fastslaæde Udtryk »Dyrplageri«. At

K. U. har skærpet Straffen, kan ogsaa billiges,

idet dog formentlig Maksimum for

Arbejdsfængsel kan nedsættes til 6 Maane- ,

der, jfr. ogsaa saaledes L. 17. Maj 1916.

S. 1. Medens nærv. Forsi. § 179 forudsættes

at træde i Stedet for L. 17. Maj 1916

§ 1, foreslaas Lovens andre strafferetlige

Bestemmelser med en enkelt nærmest formel

Ændring opretholdte, jfr.Tillægslov A.

Henvisningen i K. U. § 390, 2. St. bør

formentlig udgaa som overflødig.

19de Kapitel.

Tiggeri, Løsgængeri og skadelig

Erhvervsvirksomhed.

Dette Kapitel svarer i Hovedsagen til

K. U. 34. Kap. Efter det i de indledende

Bemærkninger angivne Synspunkt for den

systematiske Ordning har Bestemmelserne

i dette Kapitel formentlig deres naturlige

Plads i Tilslutning til de i de foregaaende

Kapitler omhandlede Krænkelser af særlige

Samfundsinteresser. Samfundets Interesse

i. at Borgerne skaffer sig Underhold

ved lovligt Arbejde og ikke ved en

for Samfundsøkonomien værdiløs eller

ligefrem skadelig Virksomhed, danner

nemlig den egentlige Baggrund for Strafbarheden

ialtfald ved de i K. U. 34 Kap.

indeholdte Straffebestemmelser, som foreslaas

optagne i dette Kapitel.

Af de. i K. U. 34. Kap. optagne Bestemmelser

synes for det første Bestemmelserne

om Aager i §§ 330 og 331 ikke

naturligt at høre hjemme i denne Sammenhæng.

Til Aagerforbrydelsen, saaledes

som den her i Overensstemmelse med nyere

Love og Udkast er udformet, hører det

ingenlunde hverken begrebsmæssigt eller

faktisk, at Aager gaar ind som et fast og

betydningsfuldt Led i den skyldiges Erhvervsvirksomhed.

Ogsaa den Aagerforretning,

der danner et isoleret Fænomen

indenfor et iøvrigt fuldkommen lovligt og

regulært Erhverv, rammes og skal rammes

ligesom et isoleret Tyveri, Bedrageri

eller en anden Berigelsesforbrydelse. Med

disse eller ialtfald med Formueforbrydelserne

i videre Forstand er Aager nær beslægtet.

Ved Siden af det i Berigelseshensigt

stedfundne Misbrug af en andens

Vildfarelse (Bedrageri) eller af visse

Tvangsmidler (Afpresning) staar det for

Aager ejendommelige Misbrug af en andens

Nødstilstand, Afhængighedsforhold

o. 1. i Berigelseshensigt. Det synes da naturligt

at behandle Aager under Formueforbrydelserne.

Saaledes er Forholdet ogsaa

i tysk G. E. (§§ 330, 331), schweizisk

V. E. (Art. 92), østerrigsk Regerings forsi.

(§§ 377—379), medens N. Strfl. (29. Kap.)

og tysk V. E. (28. Kap.) behandler Aager

sammen med ulovligt Lykkespil i umiddelbar

Tilslutning til Formueforbrydelserne.

Under Formuekrænkelserne er det formentlig

ligeledes naturligst at henføre de

I i K. U. § 341, 1. St. Nr. 1 og 2 omhand-

I lede Forhold. Ogsaa her er der Tale om

isolerede Handlinger, som er egnede til

at forvolde andre økonomisk Skade, medens

der ikke behøver at foreligge og faktisk

regelmæssig ikke vil foreligge nogen

erhvervsmæssig Udøvelse. Saa vel N.

Strfl. (§ 273) som tysk G. E. (§ 327) og

schweizisk V. E. (Art. 253) henfører da

ogsaa dette Forhold til Formuekrænkelserne.

Dernæst maa efter det i nærværende

Forslag fulgte Princip en Række Straffei

bestemmelser i K. U. 34. Kap., for saa

vidt de overhovedet optages, henskydes til

Lov om Forseelser. Dette gælder for det

, første §§ 328, 331, 3. St., 332, 2. St., 336,

More magazines by this user
Similar magazines