searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

yrdeisen, at nogen er forledt til at udvandre.

Under Hensyn til vor Rets Forsøgsregler,

jfr. nærvær. Forsi. § 22, ses der

ingen Grund' til her at rykke Fuldbyrdelsesmomentet

længere frem. De andre Ændringer

er nærmest redaktionelle.

§ 189 svarer til K. Ü. § 344, jfr. N.

Strfl. §§ 141, 298, 383 og kræver som

Supplement til Bestemmelsen i § 69 næppe

nærmere Begrundelse.

2 0. Kapitel.

Forbrydelser i Familieforhold.

Dette Kapitel svarer til K. U. 21. Kap.,

men har kun optaget Bestemmelser om en

Del af de i dette omhandlede Forhold, idet

der er foreslaaet en ret betydelig Begrænsning

af de strafbare Handlingers Tal paa

dette Omraade.

Bestemmelserne i K. U. 21. Kap. kan

naturligt samles i fire Grupper, som det vil

være hensigtsmæssigt at behandle hver for

sig. Den første dannes af §§ 222—225, der

sammenknyttes ved det for dem fælles Moment,

retstridig Indgaaelse af Ægteskab.

Den anden omfatter dels §§ 226—228, dels

§§ 232—234, der omhandler Krænkelser af

særlige Pligter henholdsvis overfor Ægtefællen

og overfor visse Slægtninge og dermed

ligestillede. Det fælles ved §§ 229—

231 er nærmest det i Handlingen liggende

Angreb paa, iøvrigt ret forskelligartede

Rettigheder, der har deres Udspring deri,

at den paagældende tilhører en bestemt

Familie. Som fjerde Gruppe maa dernæst

nævnes Blodskamsbestemmelserne i §§

235—236. Endelig maa som en for Bestemmelser,

henhørende til samtlige de

nævnte fire Grupper, fælles Regel nævnes

§ 237 om udenfor staaendes Ansvar for

disse Forbrydelser.

179

1. Af den første Gruppe §§ 222—,225

foreslaas det kun at optage den første.

Denne er med nogle Ændringer, hvorom

henvises til det følgende, optaget i nærvær.

Forsi. § 190.

En Bestemmelse svarende til K. U. §

223 findes ikke i den gældende Ret. Heller

ikke det schweiziske Udkast har optaget en

tilsvarende Regel, medens dette Forhold

efter andre Udkast 1 ) vistnok sammen med

nogle af de i K. U. § 224 nævnte Handlinger

sammenfattes under en fælles Regel

| om »Ehebetrug«. — Bestemmelsen kan

| formentlig ligesom hidtil uden Skade und-

! væres, idet Handlingen, hvis Samleje tilsigtes,

rammes af Bestemmelsen i K. U. §

205, nærvær. Forsi. § 200, i Forbindelse

med Forsøgsreglerne, og, hvis ulovlig Berigelse

er tilsigtet, rammes af Bedrageribestemmelsen.

Udenfor disse Tilfælde vil

der næppe nogensinde være praktisk Trang

til en saadan Regel.

Ogsaa en til K. U. § 224 svarende

Regel vil formentlig i Fremtiden ligesom

hidtil uden Ulempe kunne undværes. Hvor

alvorlig Tvang er anvendt, vil ofte Bestemmelsen

om Frihedskrænkelser være

anvendelig, og i andre Tilfælde vil man

sikkert som hidtil kunne nøjes med den

civilretlige Virkning Omstødeligheden. Og

ligesom en Regel uf denne Art er ukendt

f. Eks. i fransk og italiensk Ret, saaledes

er den heller ikke optaget i det schweiziske

Udkast. — Endelig synes Nødvendigheden

| eller blot Nytten af en Bestemmelse svarende

til K. U. § 225 at være mere end

tvivlsom. I dansk Ret har vi af herhen

hørende Bestemmelser ved Siden af

Ægteskabslovgivningens Kontrolbestemmelser

hidtil kun haft Reglen i Strfl. §

165, 2. Pkt., der aldrig vides at være blevet

direkte anvendt, og hvis Anvendelse paa

Tilsidesættelse af ialtfald de fleste andre

Betingelser for Vielsen som bekendt anses

utilladelig 2 ), uden at dette, saa vidt vides,

*) Tysk V. E. § 178, G. E. § 230; østerrjgsk Begeringsforsl. § 252. N. Strfl. § 220, 2 St svarer

nærmest til K U. § 223.

2 ; Jfr. Goos: Spec. Del I. S 440 ff

More magazines by this user
Similar magazines