searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

estemte Anstalter, der tilhører Staten

eller dog staar under dennes Styre. Kvinder

og Mænd holdes afsondrede hver i sin

Anstalt eller Anstaltsafdeling. Personer

under 18 Aar skal og Personer mellem 18

og 23 Aar bør regelmæssig udstaa Straffen

i en særlig for unge Personer beregnet

Anstalt, eller, for saa vidt angaar

Kvinder, Anstaltsafdeling. At dette skal

ske, kan for Personer mellem 18 og 23

Aar udtales i Dommen. Andre Personer

skal, hvis Straffen er 6 Maaneder eller

derover, saa vidt muligt udstaa Straffen

i en for Udstaaelse af Arbejdsfængsel i

længere Tid særlig bestemt Anstalt.

Justitsministeren træffer iøvrigt Bestemmelse

om Fangernes Fordeling.

§ 33.

Fanger, der udstaar Straf af Arbejdsfængsel,

skal bære den for dem anordnede

Dragt. De forplejes efter et af Justitsministeren

stadfæstet Reglement. De maa

ikke til Forplejning eller iøvrigt forskaffe

sig eller modtage andet end, hvad

Anordninger og Reglementer hjemler.

§ 34.

Fangerne er pligtige at udføre det Arbejde,

der overensstemmende med de derom

udfærdigede Anordninger paalægges

dem. Den daglige Arbejdstid maa ikke

være under 9 og ikke over 11 Timer. Friluftsarbejde

udenfor Anstaltens Omraade

kan finde Sted under Anstaltens Ledelse

og Tilsyn.

Arbejdsudbyttet tilfalder Staten. Dog

tillægges der Fangen som Belønning for

Flid og god Opførsel et mindre Beløb som

Arbejdspenge. Disse tilhører ikke Fangen,

førend de er udbetalt ham, og han

har ikke forud noget retligt Krav paa de

oplagte Beløb. De kan fortabes som

Disciplinærstraf, og de kan af Anstaltens

Styrelse anvendes til Erstatning af Skade,

?som Fangen under Straffens Udstaaeke

forvolder ved Forsæt eller grov Uagtsomhed,

og til Dækning af Omkostninger

foranledigede ved Undvigelse eller ved

13

(ny, jfr. K. U. §§ 16. 1. St.. 20. 1. St.

Anordn. §§ 12. 13. 57. 58)

(ny, jfr. K. U. §§ 13, 1. St., 2. Pkt,

og 2. St, 16, 1. St, 17, 3. og 4. St,

20, 1. St, Anordn. §§ 15, 26, 27, 28,

29, 59, 60)

More magazines by this user
Similar magazines