searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

186

leje selv opfordrer denne til at søge Er- 215, 3. St. Saa vægtige Hensyn saa vel til

statning udenfor Ægteskabet. Og hvis f. Barnet som til det fremtidige Forhold mel-

Eks. en Moder tilskynder Datteren til at ] lem Ægtefællerne og navnlig til Hu-

tilstaa sin Kæreste Samleje i den Forme- , struens sociale Stilling vil i Reglen gøre

ning derved at forpligte ham yderligere til det naturligt og moralsk berettiget at

at ægte Pigen, kan man vel med Rette dække over Barnets Egenskab som uægte,

finde dette ufint, ja umoralsk; men der at Straffrihed her sikkert er vel begrundet.

synes ikke at være Mening i at straffe § 193 svarer til K. U. § 231. De i 1.

dette Forhold. Kun Tilskyndelse af umod- Pki. foreslaaede Ændringer tilsigter dels

ne Personer til at søge Erhverv ved Utugt at gøre det tydeligt, at Bestemmelsen skal

er der Grund til at straffe, selv om Vin- ramme ogsaa den, der hjælper eller tildingshensigt

ikke er oplyst. Men da der skynder den umyndige til selv at und-

ikke er Grund til at indskrænke denne Re- , drage sig Forsorgen, dels at fjerne den

gel til Forældre o. 1., hører den ikke herhen. Tvivl, hvortil Udtrykket »umyndig« kan

Se herom § 208. 2. St. i. f.

give Anledning. Da adskillige Lande har

Det foreslaas som bemærket dernæst at ' en højere Aldersgrænse end vore 18 Aar,

lade Ordene »anden lignende Adfærd« ud- da dernæst Myndighedsspørgsmaalet afgaa.

Angivelsen af de strafbare Handlinger gøres efter Hjemstatens Love, og da det

i § 191 har ikke Karakteren af en saadan endelig næppe kan være Meningen at be-

udtømmende Opregning, der har til Formaal ßkytte unge Udlændinge i videre Omfang

at udelukke en Udvidelse ved Analogi. end danske, bør der formentlig hellere

For saa vidt Betingelserne for denne er til sættes en fast Aldersgrænse af 18 Aar.

Stede, er de paagældende Ord da over- Derved gøres ogsaa Bestemmelsen uafflødige;

og hvis de skal række videre, er hængig af mulige Ændringer i Myndig-

en saa ubestemt Afgrænsning netop ved hedslovgivningen.

Forbrydelser af denne Art betænkelig. 2. Pkt. foreslaas affattet i nærmere

Hvad der paa dette Sted er Trang til, Tilslutning til Strfl. § 213. Reglen i K.

er formentlig alene en Bestemmelse, der U. § 231, 2. Pkt. er ikke blot unødvendig

rammer en Række alvorligere Overgreb, der bred i Affattelsen. Dens Bestemmelse om

ikke eller dog ikke som Regel rammes af Straffen synes ligesom flere tilsvarende

de almindelige Straffebud om Legemsan- Bestemmelser i K. U. mindre praktisk,

greb, Ærefornærmelser, Sædelighedsfor- idet Straffens Udfindelse kræver forskelbrydelser

m. m. Det er disse Tilfælde, § lige Udregninger, der undgaas, naar der

191 omfatter. Naar de tidligere omtalte, ligesom i Strfl. § 213 opstilles en særlig

tildels grovere Tilfælde udgaar, kan Straf- for dette Forhold gældende Strafferamme.

fens Maksimum formentlig nedsættes i il § 194 svarer til K. U. § 235. Medens

2 Aar. Bestemmelsen i K. U. § 226, 2. det som Hovedregel vistnok af praktiske

Pkt. foreslaas det ikke at optage, idet den Grunde maa billiges, at K. U. i Modsæt-

almindelige Regel i § 82 om Straffens Bening til den gældende Ret, jfr. Strfl. § 176,

stemmelse ved Sammenstød maa anses til- kun straffer Samleje, ikke anden Kønsomstrækkelig.gængelse,

bør denne sidste dog sikkert

§ 192, om hvis Forhold til K. U. § 229 straffes, naar den foretages af en Ascen-

ovenf. er talt, fremhæver i sin her foredent med en Descendent under 18 Aar, i

slaaede Affattelse formentlig klart, at Lighed med hvad der i nærvær. Forsi.

den angaar og kun angaar den Krænkelse § 198 Nr. 2, jfr. § 203 er foreskrevet for

af en særlig Familieret, som bestaar deri, beslægtede Forhold. At Tilfældet be-

at den normale Kilde til Bevis for Perhandles

i denne Paragraf og ikke i § 198,

sonens familieretlige Stilling forvanskes

hvor det ellers maatte medtages, skyldes

ved urigtig Fødselsanmeldelse. Bestem-

rent systematiske Grunde.

melsen i 2. St. er optaget efter N. Strfl. §

I Den i K. U. § 235, 2. St. givne Regel

More magazines by this user
Similar magazines