searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

om Straffrihed for Personer under 18 Aar,

som af nogen i opstigende Linie beslægtet

er forledte til Samlejet, kan sikkert uden

Betænkelighed udstrækkes videre. I Overensstemmelse

med N. Strfl. §~ 207, 2. St.

foreslaas det derfor, at Personer under 16

Aar og i nedstigende Linie beslægtede

under 18 Aar overhovedet er straffri, saml

at Personer under 21 Aar er straffri, naar

de af nogen i opstigende Linie beslægtet

er forførte eller ved Misbrug af Afhængighedsforhold

bestemte 1 ) til Samlejet 2 ).

Efter denne Forbrydelses ejendommelige

Beskaffenhed, hvortil bl. a. hører, at Forstaaelsen

af denne Handlings Strafbarhed

regelmæssig først forholdsvis sent udvikles,

synes en saadan Straffrihed, dels

for de ganske umodne 3 ), dels for de unge

af Ascendenter forførte naturlig.

2 1de Kapitel.

Forbrydelser mod Kønssædeligheden.

Dette Kapitel svarer til K. U. 20. Kap.

og omfatter ligesom dette en Række Forbrydelser

af ret heterogen Art. K. U. §§

201—209 omhandler, hvad man vel kan

kalde Kønsfrihedsforbrydelser i videre

Forstand, og hertil kan ogsaa § 213, ialtfald

saaledes som den er omformet i nærværende

Forslags § 204, nærmest henføres.

— Om Rufferi og dermed beslægtede Forhold

handler K. U. §§ 210—212 og 214.

Og endelig kan vel §§ 215—220 opfattes

som en Gruppe for sig, som Krænkelser af

den enkeltes eller Samfundets Sædelighedsfølelse.

Den systematiske Placering af

187

| disse Forbrydelser har altid voldt Tvivl

I ikke blot i Litteraturen, men ogsaa ved

Lovarbejderne; og det er i Virkeligheden

højst tvivlsomt, om det er naturligt at

, sammenfatte disse meget forskelligartede

' Forbrydelser i et enkelt Kapitel. Nærmest

, af Hensyn til Traditionen er den i K. U.

fulgte Systematik paa dette Punkt dog

, fulgt ogsaa i nærværende Forslag, medens

det er foreslaaet i Kapitlets Overskrift at

erstatte Ordet Sædeligheden med det mere

| adækvate »Kønssædeligheden«.

1 I. K. U's Behandling af Kønsfrihedsforbrydelserne

(i videre Forstand) §§ 209

—212 betegner i Forhold til Straffeloven

en meget vidtgaaende Udvidelse af det

strafbares Omraade. At Straffelovens

Regler herom er altfor snevre, er der vistnok

Enighed om. Men det maa omvendt

sikkert erkendes, at K. U/s Regler fører

langt ud over det rimelige og forsvarlige,

navnlig ved at benytte ganske vage og ubestemte

Kriterier, medens netop ved disse

Forbrydelser en saa vidt muligt skarp

' Grænse maa kræves. Derom herskede der

I ved dette Emnes Behandling i Dansk Kri- -

I minalistforening tilsyneladende fuldkom-

I men Enstemmighed 4 ); og til denne Opfati

telse sluttede sig et af Dansk Kvindesami

fund til Spørgsmaalets Overvejelse nedsat

! Udvalg- 5 ).

; Mest omfattende er K. U. § 201 baade

! i Henseende til Subjekt, Objekt og Handling.

Den rammer og beskytter baade

i Mænd og Kvinder, principielt i samme

| Omfang, og omfatter ikke blot Samleje,

I men »enhver usædelig Brug af en andens

Legeme«. Den gaar navnlig urimelig vidt

i sin Opregning af de Midler, ved hvilke

Forbrydelsen kan iværksættes. Den om-

1

) Det sidstnævnte Forhold nævnes ikke i N. Strfl. § 207j men bør formentlig ligestilles med

Forførelse.

•) Jfr. herved schweizisk V. E. Art. 137, 3. St., der hjemler Straffrihed for umyndige (o: Personer

under 21 Aar), der af myndige er forførte til Samlejet, samt tysk Strfl. § 'l'73og*G. É. § 244, der

fritager Descendenter under 18 Aar for Straf.

8

) Meget kan vistnok tale for ubetinget at fritage Personer under 18 Aar for Straf, jfr. bl. a.

Wulffen i Achrott & v. Liszt: Reform des Reichsstrafgesetzbuchs II. S. 142; Mittermaier i Vergl.

Darst.Bes. T. IV. S. 147.

*) D. K. F.8 Aarbog 11. S. 3 flg.

») Jfr. D. K. F.s Aarbog 11. S. 118 flg.

More magazines by this user
Similar magazines