searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

191

forskellig Behandling. Lige saa afgørende

for Angrebets Betydning kan andre Forhold

være, et tidligere bestaaende Konkubinat,

at Kvinden i Fo'rvejen er berygtet,

maaske endog prostitueret. Men ogsaa

andre individuelle Forhold kan have

afgørende Betydning for Angrebets Følelighed.

For alle andre Kategoriers Vedkommende

(Konkubine, prostitueret etc.)

er man enig om, at der ikke kan eller bør

være Tale om derfor at udelukke den

kærlige Retsbeskyttelse mod disse Angreb.

Det synes da ganske uforeneligt med enhver

moderne Opfattelse af Hustruens Stilling

i Ægteskabet, at Loven positivt frakender

hende samme Værn, som den ugifte

Kvinde nyder for sin Ret til suverænt at

raade over sine Kønsegenskaber. Her at

henvise til Mishandlingsbestemmelsen, for

saa vidt en saadan findes, gør ikke Fyldest.

Det kan ikke undgaa at virke for-

\ irrende paa den almindelige Retsbevidsthed,

naar selv de groveste Angreb af denne

Art, blot fordi de rammer Hustruen,

henføres under en Straffebestemmelse, der

er tilskaaren efter en ganske anden Maalestok

end den for disse Forbrydelser normale.

En ganske anden Sag er det, at der

kan være god Grund til ved Behandling af

Voldtægts- og lignende Kønsfrihedsforbrydelser

at gøre en Sondring mellem paa

den ene Side de almenfarlige Voldtægtsforbrydere,

der angriber den første den

bedste Kvinde, som krydser deres Vej, og

paa den anden Side saadanne, hvis Handling

ikke har denne almenfarlige Karakter,

men er en, om end meget grov, Eksces

overfor en bestemt Kvinde paa Grundlag

af en individuel Tilbøjelighed netop for

hende 1 ). Det normale Indicium for, om

Angrebet har den ene eller den anden Karakter,

vil være, om Kvinden var Angriberen

fremmed, eller om der i Forvejen

mellem dem bestod et særligt erotisk

Baand, navnlig af varigere Karakter. Under

den sidstnævnte Gruppe vil det være

i naturligt bl. a. at henføre Voldtægt o. 1.

I Handlinger i Ægteskabet, men ingenlunde

i alene disse. Handlinger af denne Gruppe

kan være lige saa grove og strafværdige

' som de almenfarlige Voldtægtshandlinger,

, men de k a n ogsaa være væsentlig mindre

i grove. Der bør derfor her være Adgang

til at gaa væsentlig lavere ned med Straffen

end i de andre Tilfælde, medens Maksii

mum formentlig bør være fælles for begge

i Grupper. Til denne Betragtning er der

I taget Hensyn ved Formuleringen af nær-

| vær. Forsi. §§ 195 og 196, jfr. herom nær-

! mere Bemærkningerne til § 196.

i Principielle Hensyn kan derefter for-

I mentlig ikke føre til at undtage Kønsfrihedsforbrydelser

i Ægteskabet fra de for

disse Forbrydelser gældende Straffebestemmelser.

For en saadan Udelukkelse

har man imidlertid ogsaa anført en Række

i rent praktiske Hensigtsmæssighedshensyn

grundede Betragtninger. For saa vidt

man særlig henviser til Hensynet til

»Ægteskabets Fred«, de her særlig let

forekommende tvivlsomme Grænsetilfælde

og deraf følgende Bevisvanskeligheder,

bør saadanne Hensyn vel opfordre Lovgivningen

til Varsomhed og derfor til at

knytte det offentliges Ret til Indskriden

til særlige Betingelser, jfr. herom nedenfor.

Men til i det hele at nægte Hustruen

den særlige Beskyttelse for Kønsfriheden,

som alle andre Kvinder nyder, kan disse

Hensyn ikke føre. — Tvivlsomme Grænsetilfælde

og deraf følgende Bevisvanskeligheder

forekommer ikke sjældent ogsaa

udenfor Ægteskabet, ikke blot i Konkubinatet,

hvor Samlivets ydre Form jo kan

have ganske samme Karakter som i Ægteskabet,

men ogsaa ellers. Vanskelighederne

vil blot hyppigere forekomme i Ægteskabet.

Der vil derfor for det første, selv om

Loven aabner Adgang dertil, sikkert kun

yderst sjældent faktisk blive Spørgsmaal

om at rejse Tiltale for disse Forbrydelser

begaaede i Ægteskabet, ialtfald naar Samlivet

ikke har været hævet. Paatalemyn-

l ) Jfr. D. K F s Aarbog 11. navnlig S. 72-74 og S. 163—165 (Bilag IV).

More magazines by this user
Similar magazines