searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

icerer den skyldige under den ene eller

den anden Straffebestemmelse.

Derimod er der, som allerede berørt,

sikkert Grund til her at opstille visse særlige

Betingelser- for Strafbarlieden. Strafforfølgning

for en mod Hustruen øvet

Voldtægt o. 1. vilde være meningsløs, naar

Ægteskabet agtes fortsat. Hvis Samlivet

ikke allerede forud var hævet, bør Paatale

derfor betinges af, at Hustruen begærer

Skilsmisse eller Separation. Dernæst bør

Paatale sikkert kun ske efter Begæring,

da Hustruen, selv om hun ønsker Ægteskabet

hævet, af Grunde, som bør respekteres,

navnlig Hensynet til de fælles Børn,

bør kunne hindre, at Manden straffes, og

i øvrigt i begge Parters Interesse bør kunne

afværge ukaldet Indblanding i Ægtefællernes

Forhold paa dette Omraade. For

at Paatalebegæringen ikke skal kunne

benyttes som Hævnakt eller Afpresningsmiddel

under en senere af dette Forhold

ganske uafhængig Sirid, bør da Præskriptionsfristen

gøres meget kort.

I den systematiske Anordning er gjort

den Ændring, at nærværende Forslag begynder

med (len mest udprægede Form for

Kønsfriheds forbrydelser, Voldtægt, saaledes

at § 195 svarer til Stril. §§ 168 og

169, K. IT. § 203, idet dog i samme Paragraf

er optaget det i Strfl. § 170, l.-Led,

K. U. § 206, 2. Pki. omhandlede Forhold,

der saa at sige overalt straffes lige med

Voldiægt. Hertil slutter sig § 196, der

omhandler de tidligere berørte, ikke almenfarlige

Forbrydelser af denne Art og de

særlige Betingelser for Strafbarheden,

hvor Forbrydelsen er begaaet i Ægteskab.

I Tilknytning til disse Bestemmelser er i

§ 197 sat det i Strfl. § 170, 2. Led, K. U.

§ 206, 1. Pkt. omhandlede Forhold; dernæst

i §§ 198 og 199 dels visse grove

Trusler, der ikke omfattes af § 195, dels

en Række Misbrug af Afhængigheds- og

Myndighedsforhold, derefter i § 200 den til

Strfl. § 172, K. U. § 205 svarende Bestemmelse

om Tilsnigelse af Samleje og

sluttelig i §§ 201 og 202 Bestemmelserne

om Misbrug åf Børn og unge Perroner.

193

Samtlige disse Paragrafer har kun

leje for Øje, men dertil slutter sig Bestemmelsen

i § 203 om anden kønslig Omgængelse,

der svarer til Strfl. § 176. I §§ 195

—97, 198 Nr. 1 og 3, 199 og 200 nævnes

som Genstand for Angrebet kun Kvinder,

idet der formentlig her for voksne Mænd

ikke trænges til andet Værn end de almindelige

Bestemmelser om Frihedskrænkelser,

og den generelle Affattelse i K. U.

§§ 201 og 202, som allerede berørt, fører

til Urimeligheder. Derimod bør Bestemmelserne

om Misbrug af Børn og mindreaarige

utvivlsomt omfatte begge Køn.

Endnu bemærkes, at § 204, K. U. § 213

er indskudt foran Uagtsomhedsbestemmelsen

(§ 205), fordi der ved de i § 204,

1. St. nævnte Forbrydelser er samme

Trang til Straf for Uagtsomhed som ved

de andre Paragrafer. — Bestemmelsen om

den saakaldte Bortførelsesforbrydelse, K.

U. § 204, Strfl. § 171, foreslaas ikke optagen,

idet Reglerne om Frihedsberøvelse

i Forbindelse med Reglerne om Forsøg paa

de i §§ 195—199 omhandlede Forbrydelser

synes tilstrækkelige. For saa vidt K. U.

herved tillige vil tage Sigte paa den saakaldte

hvide Slavehandel, jfr. Motiverne

til K. U. § 202, hører Bestemmelsen ialtfald

ikke hjemme i denne Sammenhæng.

Angaaende de enkelte Paragrafer bemærkes

endnu følgende:

§ 195, 2. St. og § 197, 1. St. stemmer i

Formuleringen nærmere med Strtl. § 170

end med K. U. § 206, hvis Ord ikke omfatter

det Tilfælde, at Samleje opnaas ved

Misbrug af Kvindens paa legemlig Svaghed

(Lammelse o. 1.) beroende Mangel paa

Evne til at modsætte sig Gerningen.

I § 196 er det foreslaaet at afgrænse

Kredsen af de Voldtægtshandlinger o. 1.,

paa hvilke denne finder Anvendelse saaledes,

at det kommer an paa, om der mellem

de paagældende har bestaaet et varigt

Kærlighedsforhold. Det maa erkendes, at

dette ikke er noget ganske adækvat Udtryk

for de Tilfælde, hvor Gerningsmanden

maa anses som ikke almenfarlig. Et

saadant kan overhovedet næppe gives, for-

25

More magazines by this user
Similar magazines