searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

di der ved Siden af de klare Ydertilfælde

findes en Række Tilfælde, hvis Henførelse

til den ene eller den anden Gruppe væsentlig

beror paa individuelle Momenter,

der ikke af præger sig i saadanne haandgribelige,

ydre Kriterier, der kan danne

Grundlag for en legal Sondring. Men en

approksimativt rigtig Løsning naas dog

formentlig ved at lægge Vægten paa det

varige Kærlighedsforhold, hvorved det er

uden Betydning, om Forbindelsen er ægteskabelig

eller ikke, og om den har ført til

Samleje eller ikke. Og den Ubestemthed,

der hæfter ved Udtrykket »varigt Kærlighedsforhold«

synes lidet betænkelig her,

hvor Afvigelsen fra Hovedreglen alene bestaar

i, at Straffens Minimum nedsættes.

§ 198 medtager under Nr. 1 Trusler i

væsentlig samme Omfang, som det vil

blive foreslaaet ved ulovlig Tvang og Afpresning.

Trusel om Vold paa Gods er

ikke medtaget, fordi saadan Trusel, naar

den ikke er velfærdstruende, i hvilket

Tilfælde den rammes af § 195, regelmæssig

vil være lidet egnet til at overvinde

en saadan alvorlig Modstand, der

kan motivere den for Kønsfrihedskrænkelser

særlige, kvalificerede Beskyttelse.

Nr. 2 og 3 svarer nærmest til Strfl. §§ 166

og 167. I Nr. 2 er Stifbarn medtaget i Op-

194

regningen, navnlig fordi Reglen i *K. U. §

236 ikke foreslaas optagen.

Om §§ 199—203 er formentlig det fornødne

bemærket ovenfor. 'At Paatale efter

§ 199 bør betinges af Begæring, er næppe

tvivlsomt, da den forurettede Kvinde kan

have den største Interesse i, at Forholdet

ikke kommer til offentlig Kundskab. Optagelsen

af den i § 204 under Nr. 2 givne

Regel har sin Grund i, at de forudgaaende

Paragrafer har et mere begrænset Omraade

end efter K. U. At i Opregningen

§ 198 Nr. 2 ikke nævnes, har sin Grund i,

at dette Tilfælde omfattes af § 204 Nr. 1.

løvrigt henvises angaaende denne Bestemmelses

Afgrænsning til Motiver til K. U.

S. 206—207, hvis Bemærkninger derom

kan tiltrædes.

§ 205 rammer i Modsætning til K. U.

§ 208 kun grov Uagtsomhed, fordi det

synes baade unødvendigt og betænkeligt at

straffe, undtagen, hvor Handlingen vidner

om hensynsløs Fremfærd. Paa den anden

Side er K. TJ.'s Straffesats, simpel! Fængsel

eller Arbejdsfængsel (indtil 3 Aar;

formentlig for lav, netop for de grove Tilfælde,

der meget stærkt kan nærme sig til,

ja ofte slet ikke skarpt kan afgrænses fra

Forsæt. Maksimum bør variere ved de forskellige

Forbrydelser og væsentlig overstige

Minimum for den forsætlige Handling.

Dette har faaet Udtryk i den her

foreslaaede Affattelse.

§ 206 svarer til K. U. § 209. At kun

et gyldigt Ægteskab, og f. Eks. ikke et

Blodskamsægteskab, kommer i Betragtning,

behøver formentlig ikke at siges,

navnlig da Straffriheden kun er fakultativ.

Af samme Grund er det næppe nødvendigt

udtrykkeligt at undtage Anstiftere

eller medvirkende; og Hensynet til det

indgaaede Ægteskabs Fred kan efter Omstændighederne

tale for ogsaa at undlade

Tiltale mod disse.

K. U. § 212 indeholder en Gentagelsesregel,

der er fælles for de heromhandlede

Forbrydelser og for Rufferi og dermed beslægtede

Forhold. De to Grupper af For-

brydelser er imidlertid saa forskelligartede,

udspringer navnlig af saa forskellige

Motiver, at en saadan fælles Regel synes

lidet naturlig under Hensyn til de iøvrigt

i vor Ret fulgte Principer for Gentagelsesvirkning.

Nærvær. Forsi. § 207 angaar

derfor kun de i §§ 195—204 omhandlede

Forbrydelser. I Overensstemmelse med

det i nærvær. Forsi, ellers fulgte Princip

opstilles intet nyt Minimum. Et fælles

Minimum for Forbrydelser af meget forskellig

Strafbarhed, saaledes som K. U. §

212 opstiller det, synes ogsaa lidet naturligt.

IL §§ 208—211 svarer lil K. U. §§

210—212 og 214, der handler om Rufferi

og dermed beslægtede Forhold.

I § 208 — K. U. § 210 — er først

foretaget den redaktionelle Ændring, at

det udtrykkelig siges, at det er Forledelse

More magazines by this user
Similar magazines