searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

196

kvisition. Farlige bliver disse Handlinger Personer gives MI særlig St raf febesteminelbo

først, naar de drives erhvervsmæssigt. \ed Siden af de almindelige Bestemmelser

Heller ikke «Udleje af Værelser til prosti- om Løsgængeri, har navnlig den Betydning,

tuerede bør som saadan være strafbar, naar at de, naar de viser sig upaavirkelige, i

selve Prostituonen lades fri, men kun en Henhold 1il § 54 kan dommes til Hensæt-

Udnyttelse af denne, hvorved den paatelse i den i §§ 54 og 55 omhandlede Forgældende

skaffer sig uforholdsmæssig varingsanstalt, hvor de mere naturligt hø-

Fordel, f. Eks. ublu Leje. Hertil sigter rer hjemme end i det i § 52 omhandlede

andet Led i § 209, 1. Si., der slemmer med Arbejdshus, jfr. nærmere Bemærkningerne

tysk V. E. § 251, 2. St., G. E. § 248, 2. St. til de nævnte Paragrafer.

og vistnok med vor nuværende Praksis. § 210 giver en for disse Forbrydelser

Herved rammes ogsaa en Del af de i K. U. særlig Gentagelsesbestemmelse; jfr. her-

§ 211, 2. St. omhandlede Tilfælde og vistved det til § 207 bemærkede.

nok de eneste, som der — foruden Alfon- § 211 omhandler kun et enkelt af de i

seri — er Trang til at straffe. Udtrykket K. U. § 214, jfr. L. 30. Marts 1906 § 2,

i K. U. § 211, 2. St. »udnytter en andens 2. St. nævnte Forhold. En Straffebe-

kønslig usædelige Erhverv« er sau, vidt, at stemmelse for den prostituerede Kvinde,

det omfatter f. Eks. ogsaa gamle For- der har Bolig sammen med en voksen

ældres eller forsørgelsesberettigede Børns Mandsperson, foreslaas det ikke at optage.

Modtagelse af Understøttelse fra en prosti- At Manden kan straffes, er efter det ad §

tueret Kvinde, hvilket synes ganske uri- 209 anførte rimeligt, men der ses ikke almeligt.

Ialtfald bør det i § 211 sidste Pkt. være noget fyldestgørende Motiv til at

nævnte Forhold — at modtage Understøt- straffe Kvinden, tilmed med en saa alvorlig

telse af en underholdspligt ig — ligesom Straf, som i K. U. § 214 foreskreven. Andre

efter Straffelovsti]læg 3911 § 4 ubetinget Love og Udkast kender heller ikke nogen til-

være straffrit.

svarende Bestemmelse. Ligeledes synes det

Derimod bør formentlig de egentlige urimeligt at straffe hende for at modtage

Soutenører, der er en Forbrydertype for Besøg af Personer under 18 Aar, naar ikke

sig selv, særlig fremhæves, skarpt ad- de i §§ 201 eller 202 angivne Betingelser

skilte fra andre, der udnyiter en Persons foreligger, saa meget mere, som hun ikke

kønsusædelige Erhverv, og rammes føle- straffes, hvis hun udenfor sin Bolig har

ligt. Om disse handler § 209, 2. St. Del Samleje med saadanne Personer.

kunde være ønskeligt at karakterisere dem

skarpere end sket; men dette turde va*re

vanskeligt, fordi vi savner et specifikt,

dansk Udtryk for denne Virksomhed og

disse i Personer. Skal Reaktionen overfor

Soutenoruvæsenet være effektiv, er det

imidlertid vistnok nødvendigt at a åbne Adgang

til Indskriden overfor Mænd, der deler

Bolig med prostituerede Kvinder, selv

om Bevis for, at de underholdes af disse,

ikke kan føres. Et saadant Forhold er i

Reglen saa misligt og mistænkeligt, at det

bør kunne forbydes. Og naar Straffen betinges

af forudgaaende Advarsel saaledes

som her foreslaaet, er der næppe Grund til

at nære Betænkeligheder overfor en saadan

præventiv Bestemmelse. — At der for disse

*) Goos: Spec. Del I. S, 300.

III. Ogsaa K. U.'s Regler om den

tredje Gruppe af de i 20. Kap. omhandlede

Forbrydelser, §§ 215—220, er langt videregaaende

end de tilsvarende Bestemmelser

i nyere Love og Udkast og gaar

navnlig ogsaa langt ud over de i Straffeloven

dragne Grænser for det strafbare.

Dette gælder for det første K. U. §§

215 og 216, der nærmest svarer til Strfl.

§ 185. Dennes Udtryk »ved uterligt Forhold

krænker Blufærdigheden« har man 1 )

fortolket derhen, at de tilkendegiver, at

Blufærdighedskrænkelsen skal være grov,

men ikke siger noget om Handlingens Art.

Der gaas derved ud fra, at Blufærdigheden

kun kan krænkes ved kønsusædeligt

(uterligt) Forhold. Det samme mener Mo-

More magazines by this user
Similar magazines