searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

201

til at bibeholde den særlige Regel om Strafnedsættelse

i K U. § 242, 2. St., hvor :

Handlingen er begaaet i en ved retstridigt

Angreb eller grov Fornærmelse fremkaldt

oprørt Sindsstemning. I K. U. er

Keglen nødvendig, fordi K. U. § 46 i saadanne

Tilfælde kun hjemler Nedsættelse

af Straffen med det halve. Denne Grund

bortfalder i nærvær. Forsi., hvis § 78 Nr.

4. jfr. ogsaa § 79, hjemler ubegrænset

Strafnedsættelse. Skal en særlig Bestemmelse

om dette Forhold bibeholdes, hvilket

henstilles, maa Grunden derfor være den

modsatte, at det findes betænkeligt ved

denne Forbrydelse at tilstede en ubegrænset

Adgang til Strafnedsættelse, og Undtagelsen

bør da for ikke at forlede til urigtige

Modsætningsslutninger omfatte §§ 78

og 79 i deres Helhed. Paa den anden Side

synes der ialtfald ikke Grund til at sætte

Minimum højere end 1 Aar, jfr. Strfl. §

187 (1 Aars Fængsel). Det rigtigste turde

dog formentlig være helt at udelade en

saadan Særbestemmelse i Tillid til, at

Domstolene her som ellers vil anvende Bestemmelserne

i §§*78 og 79 med Skønsomhed.

Hvad iøvrigt Strafferammen angaar, er

der i Bemærkningerne til 6. Kapitel under

II gjort Rede for, hvorfor Dødsstraf ikke

er optaget blandt Strafarterne. At Maksimum

ved denne Forbrydelse iøvrigt maa

være Lovens strengeste Straf, efter nærværende

Forslag altsaa Arbejdsfængsel

paa Livstid, behøver næppe nærmere Begrundelse,

ligesom heller ikke, at denne

Straf kun anvendes under skærpende Omstændigheder,

medens ellers den højeste

Grad af tidsbestemt Arbejdsfængsel danner

Grænsen. Det normale Minimum foreslaas

nedsat fra 8 til 6 Aar. En saadan

Nedsættelse er i Overensstemmelse med

næsten alle nyere Love og Udkast, jfr.

N. Strfl. § 233 (6 Aar), tysk Strfl. §

212, østerrigsk Regeringsforsl. § 285 og

schweizisk V. E. Art. 64 (5 Aar); tysk

V. E. § 213, G. E. § 254 (2 Aar). Iøvrigt

har Spørgsmaalet ikke saa stor praktisk

Betydning, naar det som i nærvær. Forsi,

foreslaas, at Straffen under formildende

Omstændigheder — altsaa selv om Betingelserne

for en egentlig Strafnedsættelse

efter §§ 78 og 79 ikke foreligger — skal

kunne gaa ned til 3 Aar. Det maa nu sikkert

erkendes, at der ogsaa udenfor de i

de nævnte Paragrafer omhandlede Tilfælde

kan foreligge saadanne formildende Omstændigheder,

at et Minimum af 6 eller 8

Aar synes altfor højt, f. Eks. hvor en Fader

eller Moder under Indtrykket af knugende

Næringssorg, som der intet Haab er

om at komme udover, dræber sit Barn og

samtidig forsøger at dræbe sig selv, men

bliver reddet. Efter Omstændighederne kan

vel ogsaa Drab af Jalousi, som den anden

paa en hjerteløs Maade har næret og ægget,

høre herhen. Betragtninger af denne

Art har i nogle Lovarbejder affødt Regler

om særlig Strafnedsættelse, hvor der er

handlet i Affekt, selv om denne ikke skyldes

Provokation 1 ), i andre til en almindelig

Adgang til Strafnedsættelse under formildende

Omstændigheder, jfr. tysk Strfl.

§ 213, V. E. § 213, der utvivlsomt gaar

I for langt ned (henholdsvis 6 Maaneder og

1 Aar), eller ligefrem til en almindelig

Nedsættelse af Minimum, jfr. tysk G. E.

§ 254.

I Overensstemmelse hermed er nærvær.

1 Forsi. § 215 affattet. At Handlingen skal

være retstridig, er det formentlig her som

ellers overflødigt at fremhæve.

§ 216 svarer til K. U. § 244. Det maa

formentlig tiltrædes, at denne i Modsætning

til Strfl. § 192 medtager ogsaa Drab

af ægte Barn under eller straks efter Fødselen

2 ), da der ogsaa i saadanne Tilfælde

[ kan foreligge Omstændigheder, der kan be-

*) Jfr. schweizisk V. E. Art. 64. 3. St ; østerngsk Regeringsforsl. § 288 Nr. 1.

2 ) Saaledes ogsaa fransk Code pénal Art. 302 (som ændret ved L. 21. Novbr. 1901); italiensk Strfl.

Art. 369; hollandsk Strfl. Art. 290, 291; schweizisk V. E. Art. 67; østerrigsk Regeringsforsl. § 291

Nr. 1. Andre Love saasom N. Strfl. § 234 og de tyske Forslag begrænser derimod Reglen til Drab

af uægte Barn.

More magazines by this user
Similar magazines