searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

203

grænser da ogsaa ligesom Strfl. § 196 den fælde bliver afgørende, samt til, at Betin-

særlige Regel til det Tilfælde, at Drabet gelserne for denne præciseres noget skar-

sker paa den dræbtes bestemte Begæring, pere end i K Strfl. § 235. Det bør navnlig

jfr. tysk V. E. § 215, G. E. § 255; øster- ikke være nok, at den dræbte er haabløs

rigsk Regeringsforsl. § 289; schweizisk V. syg — f. Eks. uhelbredelig sindssyg —;

E. Art. 65, og med Rette. En saadan Be- det^jnaa tillige kræves, at Drabet sker for

gæring er den Garanti, som Samfundet at befri ham fra svære, uafvendelige Li-

maa kræve for, at der virkelig er handlet delser. Ud fra denne Betragtning er Be-

i den dræbtes (formentlige) Interesse og af stemmelsen i § 217, 2. St. formulere!.

saadanne Motiver, der fortjener Hensyn- § 218 svarer til K. U. § 246 med den

tagen. — At Begæringen maa hidrøre fra Indskrænkning, der følger af, at denne

en personlig myndig og tilregnelig Person ligesom de foregaaende Bestemmelser og

samt ikke skyldes en (kendelig) Vildfa- Strfl. § 196, 2. St. kun handler om Drab

relse, er man vistnok nu temmelig enig om. (Hjælp til Selvmord) ikke om Selvbeska-

Det Spørgsmaal opstaar da, om der ikke digelse. Fra Strfl. § 196, 2. St. adskiller

bør hjemles en tilsvarende Strafnedsæt- begge Bestemmelser sig derved, at ogsaa,

telse, hvor Drabet sker af lignende Motiver psykisk Paavirkning (Tilskyndelse) næv-

som i det ovenf. omtalte Tilfælde, altsaa nes, hvorved en Tvivl, som Strfl. § 196, 2.

navnlig af Medlidenhed med en døendc\ St. giver Anledning til, fjernes. At Be-

haabløs sygs overordentlige Lidelser, men stemmelsens Anvendelse maa være udeluk-

hvor denne paa Grund af sin Umodenhed ket, hvor nogen ved Tvang, MjkeJForeeller

sin mangelfulde Sjælstilstand ikke ^iyender jo. 1. har bestemt en anden til at

kan fremsætte nogen (gyldig) Begæring. begaa Selvmord, eller hvor den, der til-

At stærke Grunde her taler for en lignende skyndes eller hjælpes, er uansvarlig, idet

Strafnedsættelse, kan næppe bestrides, og da de almindelige Regler om Medvirken

en dertil sigtende Bestemmelse findes og- til Manddrab bliver anvendelige, behøver

wia i N. Strfl. § 235, 2. St. Hvad der kan formentlig ikke at siges. — Saa vel § 218

lale imod en saadan. er navnlig Faren for som K U. § 246 betinger dernæst Straf-

Misbrug, hvor f. Eks. ikke Medlidenheden, barheden af, at den tilsigtede Virkning er

men mere eller mindre bevidst Ønsket om indtraadt, o: at Selvmordet er fuldbyrdet

at komme af med en besværlig og maaske

bekostelig Patient har været Motiv for

Handlingen. Dertil kommer, at Spørgsmaalet,

om den syges Tilsi and er absolut

haabløs, kun yderst sjældent, om nogensinde,

in concreto kan besvares med fuldkommen

Sikkerhed selv af Lægen, endsige

af andre. Da imidlertid de allerfleste, ogsaa

de vigtigste menneskelige Beslutninger

maa regne med Vished, hvor kun en saadan

abstrakt Mulighed for Fejlskøn foreligger,

bør dette dog formentlig ikke føre til

her ubetinget at udelukke den mildere*

Behandling, men blot til, at denne

ikke bliver obligatorisk, men fakultativ,

saaledes at Rettens Skøn i det enkelte Til-

1 ),

medens det efter Strfl. § 196, 2. St. ialtfald

er nok, at en selvmorderisk Handling

er foretaget, selv om den er resultatløs.

Den her foreslaaede Afvigelse fra den almindelige

Regel om Forsøgets Strafbarhed

begrundes dels ved det stødende i, at Medhjælperen

straffes, medens den, der har

(oreta^^^Tvmoj^for^øgetj gaar fri, men

navnlig derved, at Oplysning om den medvirkendes

Skyld og navnlig om de Momenter,

der er afgørende for Straffens Udmaaling,

væsentlig maa tilvejebringes gennem

Vidneforklaring af den, der har foretaget

Selvmordsforsøget. En Afhøring af

denne med paafølgende Avisreferater og

Kommentarer vil imidlertid i Reglen for

x ) Ordene i K U. § 246, % St. efterlader ganske vist T\ivl om. lnorvult dette kræ\es, idet de

kunne læses saaledes, at betydelig Skade er nok, selv hvor Selvmord har \vcroi Maalet Motiverne S. 228

synes dog at vise, at Meningen har været den i Teksten angivne.

More magazines by this user
Similar magazines