searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

og ff rov Legemsbeskadigelse, juen kræver

ved hver enkelt af disse, at den er forsætlig

forvoldt. For saa vidt K. U. dernæst

hjemler forhøjet Straf, naar en alvorligere

Følge end den af Forsættet omfattede er

indtraadt, maa det ligeledes betegnes som

et Fremskridt, at den Følge, som den

handlende end ikke kunde have indset Muligheden

af, lades ude af Betragtning. I to

Retninger kan den foreslaaede Ordning dog

ikke anses tilfredsstillende. Som allerede

i BemærkningeriLe til nærv. Forsi. § 21

fremhævet, har den Tanke, at en Handlings

utilregnelige Følger ikke bør have

Indflydelse paa dens Strafbarhed, ikke

faaet noget fyldestgørende Udtryk i K. U.

§ 42. Nærv. Forsi. § 21 er derfor affattet

saaledes, at det bliver klart, at kun den

uagtsomt bevirkede Følge influerer paa

Straffens Størrelse. Men dernæst maa det

hævdes, at den i K. U. hjemlede Strafskærpelse

for Handlingens uforsætlige Følger

er ganske uforholdsmæssig. Det, der i

disse Tilfælde faktisk foreligger, er dog

kun et forsætligt Legemsangreb i ideel

Konkurrence med en uagtsom (grovere)

Legemsbeskadigelse. Strengt taget behøves

der slet ingen Særbestemmelse for dette

Tilfælde, idet den fornødne og rimelige

Strafskærpelse opnaas ligefrem gennem

Anvendelse af de almindelige Sammenstødsregler

— forudsat at saavel disse som

Straffesatserne for den uagtsomme Forbrydelse

er rigtigt afstemte. At dette vil

blive Retsudviklingens endelige Resultat,

tør vistnok ogsaa forudsiges. Naar nærværende

Forsi, ligesom K. U. dog bibeholder

Særbestemmelser for disse Tilfælde, sker

det kun, fordi et for stærkt Brud med det

tilvante ogsaa i den formelle Ordning, der

hidtil ikke her har opereret med Sammenstødsreglerne,

synes betænkelig. Men da

dette ikke bør have Indflydelse paa Behandlingens

Realitet, er en Regulering nedefter

af Straffesatserne for disse Sammenstødstilfælde

nødvendig og er derfor ogsaa

foretaget i nærværende Forsi. Straffesatser,

som de i K. U. § 238, 2. St. foreskrevne,

kan, som en Sammenligning mellem §

208

. 238, 1. St. og § 245, jfr. K. U. § 53, 2. St.,

' viser, kun opfattes som en Reminiscens af

, de forældede Opfattelser, der lægger en

ganske uforholdsmæssig Vægt paa Forbrydelsens

uforsætlige Følger.

Den Tredeling indenfor Legemsangrebene,

som K. U. som bemærket har overtaget

fra den gældende Ret, er ogsaa i

nærværende Forsi, bibeholdt i det væsentlige

uforandret. Den Vanskelighed for en

tilfredsstillende Afgrænsning mellem de

tre Grupper af Legemsangreb, som har sin

Grund i, at Overgangen fra de letteste til

de groveste Tilfælde sker ganske jævnt

gennem et Utal af Mellemformer, lader sig

ikke overvinde gennem legale Definitioner.

Men de praktiske Ulemper derved kan afbødes

dels ved at lade Strafferammerne

gribe over i hinanden, dels ved en tilstrækkelig

elastisk Affattelse af de enkelte

Bestemmelser. Medens det første i Hovedsagen,

om end, naar Hensyn tages til

K. U.'s skarpe Sondring mellem Arbejdsfængsel

og Strafarbejde, ikke fuldstændig

i er gennemført i K. U., og medens ogsaa

| Sondringen mellem Legemsfornærmelse og

! Legemsbeskadigelse (§§ 238 og 239) er

! angivet i saa almindelige Udtryk, som vist-

| nok muligt, kan det samme ikke siges om

, Afgrænsningen mellem §§ 239 og 240.

i Ganske vist benytter § 240 det meget al-

1 mindelige Udtryk »betydelig Skade paa

i Legeme eller Helbred«. Men dette define-

I res i K. U. § 5, Litr. i, hvis Opregning

I ikke kan opfattes som en Eksemplifikation,

| men maa anses som udtømmende, paa en

| Maade, der som alle saadanne kasuistiske

j Opregninger uundgaaelig maa blive ufuldstændig

og derfor, naar der er Tale om

en Afgrænsning mellem Straffebestemmelser

af væsentlig forskellig Strenghed,

maa føre til Vilkaarlighed, om

det end maa erkendes, at Kriterierne er

valgt med større Skønsomhed end i Strfl.

§ 204. Dette kan kun undgaas ved enten

at nøjes med en saadan almindelig, men

ganske vist ogsaa lidet oplysende Angivelse

som den K. U. § 240 benytter, eller ved

til nærmere Bestemmelse af dette at benyt-

More magazines by this user
Similar magazines