searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Slö

§ 240 og § 5, Litr. i sammendragne, saaledes

at det af Formuleringen fremgaar,

at de særlig nævnte Tilfælde kun er

Eksempler til Vejledning om, hvad der

skal forstaas ved grov Legemsbeskadigelse.

Den forhøjede Strafferamme i K. U. § 240,

2. Pkt. for det Tilfælde, at Handlingen

har haft Døden til Følge, foreslaas ikke

optagen. Dette er i Overensstemmelse med

en Række Bestemmelser baade i K. U. (§§

238, 2. St., 239, 2. St., 245, 2. St., 247, 2.

Pkt.) og i nærværende Forslag (§§ 221, 3.

St., 222, 3. St., 226, 2. St., jfr. § 219 og §

227), der behandler uagtsomt Drab og

uagtsom grov Legemsbeskadigelse ens. Og

dette er formentlig naturligt, fordi det,

naar Handlingen er af en saadan Art, at

grov Legemsbeskadigelse er eller burde

have været forudset som en ikke ganske

fjern Mulighed, saa at sige altid vil bero

paa rene Tilfældigheder, om en saadan eller

Døden bliver Følgen af Handlingen.

§ 224 giver en Bestemmelse om forhøjet

Straf i Gentagelsestilfælde, der nærmest

svarer til K. U. § 241, 2. St. Dennes

Udtryk »Forbrydelser af voldsom Art« er

omskrevet i Tilslutning til den i Straffelovstillæg

1. April 1905 § 5, Nr. 1 benyttede

Formulering, fordi det førstnævnte

Udtryk kan give Anledning til Tvivl. I

Motiver til K. U., S. 223 hævdes det saaledes,

at Udtrykket omfatter ogsaa Vold

paa Gods — iøvrigt næppe med Rette, jfr.

Hagerup: Straffeloven, Note 4 ad § 230,

der er Bestemmelsens Kilde. Denne Forstaaelse

udelukkes ved den her foreslaaede

Affattelse. Formuleringen er iøvrigt i principiel

Overensstemmelse med andre Gentagelsesbestemmelser

i nærværende Forslag.

Det er paa Grund af den almindelige

Bestemmelse i § 77 ikke fundet nødvendigt

her særligt at omtale det første i K. U. §

241, 2. St. nævnte Tilfælde, at den skyldige

findes jævnlig at have begaaet Forbrydelser

af voldsom Art.

§ 225 er for saa vidt i Overensstemmelse

med K. U. § 243, som Samtykke kun

ophæver Strafbarheden ved de blotte Legemsfornærmelser,

medens det ved forsæt-

lig Legemsbeskadigelse kun kan medføre

Strafnedsættelse. Fra K. U. § 243 adskiller

den sig for det første derved, at Straffrihed

indtræder i alle de i § 221 nævnte

Tilfælde. Det synes navnlig urimeligt, at

Handlingens uforsætlige Følger skal kunne

medføre, at Samtykket ikke faar den almindelige

Virkning. N. Strfl. § 235 og

tysk G. E. § 271, hjemler Straffrihed i betydeligt

videre Omfang, jfr. ogsaa østerrigsk

Regeringsforsl. § 301, e contrario.

Derimod er der ikke fundet Anledning til

at optage nogen særlig Regel for de andre i

K. U. § 243, 1. St. omhandlede Tilfælde.

Hvor Legemsfornærmelsen skyldes Provokation

fra den angrebne, er formentlig den

1 almindelige Bestemmelse i § 78, Nr. 4

fyldestgørende, og iøvrigt synes i Slagsj

maals- eller Retorsionstilfælde ethvert

rimeligt Hensyn at kunne tages ved Strafudma

ålingen indenfor den almindelige

Strafferamme. Særbestemmelser derom findes

heller ikke, hverken i norsk Straffelov

eller i de nyere Udkast. — For de egentlige

Legemsbeskadigelser synes den almindelige

Adgang til Strafnedsættelse, som § 225,

2. Pkt. hjemler, tilstrækkelig, jfr. ogsaa

1 N. Strfl. § 235, 2. St. Hvilken Vægt der

1 bør tillægges Samtykket, afhænger i dei.

Grad af Omstændighederne i det enkelte

Tilfælde, at en nærmere Bestemmelse al"

Virkningen synes betænkelig. En Bestemi

melse svarende til § 217 er der sikkert ikke

1 Trang til, da de særligt undskyldende Moi

tiver, som denne forudsætter, vanskeligt

I vil foreligge ved forsætlig tilføjede Le-

' gemsbeskadigelser.

Medens Strfl. § 207 kun straffer den

rent uagtsomme Legemsbeskadigelse, naar

denne er af groveste Art, medtager K. U.

§ 245 med en vis Begrænsning ogsaa andre

uagtsomme Legemsbeskadigelser. Dette,

der stemmer med nyere Love og Udkast,

maa erkendes for naturligt, baade fordi

Handlingen ofte vil ligge lige paa den

ganske flydende Grænse mellem Forsæt og

Uagtsomhed, og fordi det oftest, hvor

der er handlet uforsvarligt, er ret ube

regneligt, om Virkningen bliver noget stør •

More magazines by this user
Similar magazines