searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

214

Hvis man ved Straffebestemmelser af bedrede Metoder. Da denne Opfattelse

åenne Art kunde stille sig som Maal at imidlertid endnu fra mange Sider be-

ramme ethvert Kønsforhold, der rummer strides, er det ikke fundet rigtigt at lægge

Fare for Smitte, kunde man vel nøjes med -den til Grund ved Affattelsen af nærvær.

et fælles og almindeligt Kriterium for Forsi. § 228 Nr. 1, som derfor benytter det

Strafbarheden, f. Eks. betinge Straffri- mere neutrale Udtryk »at Sygdommens

heden af en Lægeerklæring om, at Syg- Behandling er fuldstændig afsluttet«.

dommen er helbredet, eller at Sygdom- Udenfor disse Tilfælde er man ialtfald enig

mens Behandling er fuldstændig afsluttet. om, at absolut Sikkerhed ikke kan opnaas.

Efter Nutidens Kendskab

Sygdommes, særlig Syfilis

til disse

og Go-

Der er dernæst Enighed omy at Samleje

vel ubetinget bør være forbudt i de Perionorrhoeens

Forløb vilde dette imidlerder, hvor Sygdommen er i Udbrud paa Hud

tid føre til Samlejeforbud i en Udstræk- og Slimhinder, men at det, naar man vil

ning, der i Praksis end ikke tilnærmelses- lovgive paa dette Omraade, ikke er forsvarvis

vilde kunne fordres overholdt, og som ligt ubetinget at 1 illade Samleje i de ud-

derfor ganske vilde forfejle sin Virkning. brudsfri Perioder, allerede fordi Patien-

Opgaven maa da være at drage Grænsen tens Skøn over, om Udbrud foreligger eller

saaledes, at den paa den ene Side med ikke, ofte vil være meget usikkert, navnlig

Rimelighed kan fordres overholdt, og at i Sygdommens første Tid, hvor tilmed Fa-

paa den anden Side Samleje etc. forbydes ren for nye Udbrud er særlig nærliggende.

netop i de Tilfælde, hvor Faren for Smitte- Og som en særlig kritisk Tid er man vistoverførsel

erfaringsmæssig er særlig benok enig om at anse de første to Aar efter

tydelig. Men naar disse Tilfælde skal nær- i Sygdommens Erhvervelse.

mere præciseres, er netop saadanne almin- ] Da det sikkert vil være praktisk uigendelige

Formler ubrugelige, fordi baade I nemførligt at opretholde et absolut to-

Sygdommens Forløb og Smittefaren under j aarigt Samlejeforbud, foreslaas det uden-

dennes forskellige Perioder stiller sig væj for Udbrudsperioder kun at opstille et besentlig

forskelligt ved de forskellige Kønstinget Samlejeforbud, saaledes at Straffrisygdomme.

Herom er der ogsaa Enighed ! hed for Kønsforbindelser indenfor den kri-

indenfor det Mindretal af det af Justitstiske Tid bel inges af, at den paagældende

ministeriet nedsatte Udvalg, der over- paa betryggende Maade forud gennem Unhovedet

har stillet Forslag til nye Straffedersøgelse af en dertil autoriseret Læge

bestemmelser. Der er endvidere Enighed konstaterer, at Faren for Smitteoverførsel

om, at man, da ulcus venereum (blød er ringe, samt endvidere af, at han nøje

Chanker) er en Sygdom, der regelmæssig overholder de Forskrifter, som Lægen

forløber hurtigt og helbredes fuldstændigt, maatte give til Forebyggelse af Smittefare.

ved denne kan opstille et ubetinget Sam- Skal en saadan Ordning yde en rimelig

lejeforbud, saa længe til Sygdommen af Garanti, maa det da kræves, at Undersø-

en Læge er erklæret for fuldkommen helgelsen er foretaget af en Læge, der har de

bredet.

fornødne baade faglige og tillige moralske

Hvad Syfilis angaar, var man vistnok

i-Udvalget enig om, at en absolut Garanti

for fuldkommen Helbredelse og dermed for

Smittefrihed aldrig kunde gives. Fra meget

sagkyndig Side hævdes det ganske vist

nu, at fuld Sikkerhed i saa Henseende kan

opnaas, endog forholdsvis hurtigt, naar

ganske friske Tilfælde af Sygdommen

behandles efter de nyeste, væsentlig for-

Kvalifikationer. Sikkerhed herfor kan

alene opnaas, naar Beføjelsen til at afgive

Erklæringer om dette Forhold kun tilkommer

særlig dertil af Justitsministeren

efter Indstilling af Sundhedsstyrelsen autoriserede

Læger. Forslag til en dertil sigtende

Ændring i L. Nr. 81, 30. Marts 1906

findes optaget i Tillægslov C. § 9, jfr. § 8.

For at sikre mod Misbrug af denne Be-

More magazines by this user
Similar magazines