searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

(ny, jfr. K. ü. §§ 16, 1. St, 20, 1. St.,

Anordn. §§ 45, 46, 66)

(K. ü. §§ 16, 2. St., 20, 2. St., Anordn.

§§ 33, 34, 62)

I Anstalten holdes Fangen i Enrum

om Natten, for saa vidt hans Helbred ikke

er til Hinder derfor.

§ 39.

Fuldbyrdelse af Arbejdsfængsel i 6

Maaneder eller derover sker gennem Oprykning

i Klasser, saaledes at Oprykning '

i højere Klasse afhænger dels af den Tid,

Straffuldbyrdelsen har varet, dels af

Fangens Flid og Opførsel. Betingelserne

for Oprykning skal være strengere for

dem, der tidligere har udstaæt Arbejdsfængsel,

end for dem, der første Grang

udstaar saadan Straf.

Oprykning i højere Klasser medfører

udvidet Adgang til Læsning, Brevveksling,

Modtagelse af Besøg og til Benyttelse

af Fritiden, større Arbejdspenge og

større Frihed til at raade over disse samt

andre ved Anordninger og Reglementer

hjemlede Begunstigelser.

For saa vidt Straffen fuldbyrdes ved

Arbejde i Fællesskab, inddeles Fangerne

saa vidt muligt i Afdelinger, hvorved

navnlig oftere straffede Fanger holdes afsondrede

fra andre.

Fanger, som frembyder Tegn paa at

være svækkede af Drikfældighed, kan,

naar det paa Grund af deres Tilstand maa

antages, at Straffen ikke vil have den tilsigtede

Virkning paa dem, efter Indstilling

af Anstaltsledelsen af Justitsministeren

overflyttes til det i § 52 omhandlede

Arbejdshus for Resten af deres Straffetid

eller forten Del af den.

Fanger, hvis Straffetid udgør 10 Aar

eller derover, kan, naar Halvdelen af

Straffetiden, dog mindst 6 Aar, er forløben,

og de iøvrigt findes egnede dertil,

efter Indstilling af Anstaltsledelsen af

Justitsministeren overflyttes til den i §

55 omhandlede Forvaringsanstalt for Resten

af deres Straffetid. For Livsfangers

Vedkommende kan saadan Overflytning

finde Sted efter 10 Aars Forløb.

§ 40.

Naar to Tredjedel af Straf f etiden, åog

mindst 9 Maaneders Arbejdsfængsel, er

More magazines by this user
Similar magazines