searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

føjelse foreslaas det der, at Autorisationen

naarsomhelst kan tages tilbage.

— Saaledes begrænset stiller

Straffebestemmelsen formentlig ikke videregaaende

Krav, end at disse med Rimelighed

kan fordres overholdte, og rammer

paa den anden Side de Tilfælde, hvor

Smittefaren ikke kan siges at være i meget

væsentlig Grad formindsket, jfr. horved

det oftere nævnte Udvalgs Betænkning

S. 27—28 og S. 31—32.

Da Utugtserhverv, drevet af en Kvinde,

der lider af Sj T filis i det særlig smittefarlige

Stadium, medfører en ganske særegen

Fare for Sundhedstilstanden i Samfundet,

bør der formentlig ved en Dom efter § 228

kunne gives Kvinder, der driver saadant

Erhverv, Tilhold om indenfor den særlig

kritiske Tid ikke paany ai søge Erhverv

ved Utugt, saaledes at Overtrædelse af

saadant Tilhold medfører Indsættelse i Arbejdshus

efter nærvær. Forsi. § 52.

Langt de største Vanskeligheder frembyder

Gonorrhoeen. Man kan for det

første i Reglen ikke her angive nogen

for Smittefaren særlig kritisk Tid.

Og dernæst kan man heller ikke ved

de kronisk forløbende Tilfælde opstille en

nogenlunde skarp Sondring mellem Udbrudsperioder

og Latensperioder. Da Sygdommen

endvidere ofte antager en kronisk

Karakter, vilde en Bestemmelse, som under

Straf forbyder enhver, der har Gonorrhoe,

Samleje, lige indtil Sygdommen

af en Læge erklæres helbredet, være praktisk

ganske uigennemførlig. Paa den anden

Side vil det paa Grund af Sygdommens

ofte meget farlige Karakter være

højst betænkeligt uden videre at ophæve

Strfl. § 181, for saa vidt denne Sygdom

angaar. Der synes da ikke at være anden

Udvej end at lægge Afgørelsen af, om og

und

More magazines by this user
Similar magazines