searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Eks. Pensionater anderledes end private

Hjem ses der ikke at være, da Faren ved

Optagelse eller Förbliven i hine vel snarest

er større. Hvad der med Rimelighed

kan fordres af den paagældende, er, at

han dels overholder Paa læg, som af Hensyn

til Smittefaren maatte være givet ham,

dels iøvrigt viser saadan Forsigtighed, at

han ikke udsætter andre for nærliggende

Fare for Smitte. Dertil sigter Bestemmelsen

i § 230, 2. St. Ogsaa denne Bestemmelse

gaar udover, hvad der hidtil har

været gældende eller foreslaaet. Naar det

imidlertid kræves, at den paagældende

ved grov Uagtsomhed skal have voldt nærliggende

Fare for, at nogen smittes, vil den

dog næppe kunne siges at føre urimelig

vidt. At iøvrigt Straffebestemmelserne

om forsætlig eller uagtsom Legemsbeskadigelse

vil finde Anvendelse, naar de almindelige

Betingelser derfor foreligger, er

selvfølgeligt.

Det er ligeledes i Bemærkningerne til

17. Kap. fremhævet, at en Bestemmelse

svarende til K. U. § 385 Litr. b., hvis den

overhovedet skal optages i Loven, har sin

naturlige Plads paa dette Sted. Efter det

Omfang, som Reglen i nærvær. Forsi. §

227 har faaet, synes en saadan Særbestemmelse

imidlertid ikke fornøden. Bortset

fra N. Strfl. § 157 Nr. 2. findes en

tilsvarende Bestemmelse, saa vidt vides,

heller ikke i nyere Love og Udkast.

Det er endvidere ovenf. ved Bemærkningerne

om Fosterfordrivelse udtalt, at

Bestemmelserne i K Ü. §§ 253 og 254,

hvis de skal optages,- ligeledes naturligst

anbringes i denne Sammenhæng. Til at

optage en Bestemmelse svarende til K. U.

§ 253 er der dog næppe tilstrækkelig

Grund. Da Straf efter § 253 i Virkeligheden

er betinget af, at Barnet dør eller

lider betydelig Skade, jfr. Paragrafens 2.

St., indeholder § 253 til Trods for Motivernes

Udtalelser i modsat Retning faktisk

kun en Straffebestemmelse for visse

Tilfælde af uagtsomt Drab eller uagtsom

Legemsbeskadigelse, og er da overflødig

ved Siden af de almindelige Bestemmelser

217

derom i nærvær. Forsi. §§ 219 og 226. Og

hvis man vilde stryge den nævnte Betingelse,

altsaa konstruere Bestemmelsen

som et rent Faredelikt, vilde den for de

groveste Tilfældes Vedkommende dækkes

af Reglen i nærvær. Forsi. § 227, og for

saa vidt den gaar videre end denne, formentlig

føre betænkelig vidt. Nogen tilsvarende

Bestemmelse findes, saa vidt vides,

heller ikke i nyere Love og Udkast.

Heller ikke indeholder de nyere Love

og Udkast bortset fra N. Strfl. § 388 nogen

til § 254, 1. St. svarende Bestemmelse.

Principielt maa Bestemmelsen dog formentlig

billiges, og den vil derfor i noget modificeret

Skikkelse blive fore&laaet optagen i

Lov om Forseelser.

Derimod indeholder N. Strfl. i § 240

en Bestemmelse, der i det væsentlige svarer

til K U. § 254, 2. St., dog at den ikke

som K. U. kræver, at Barnet dør, men

ogsaa medtager det Tilfælde, at dets Liv

udsættes for Fare. Ligeledes har tysk G.

E. § 234, østerrigsk Regeringsforsl. § 257

og schweizisk V. E. Art. 141 under Forbrydelserne

i Familieforhold optaget hermed

beslægtede Bestemmelser, hvor Strafbarheden

dog ikke er betinget af, at Barnet

dør, eller at dets Liv udsættes for

Fare. — Denne Begrænsning synes dog at

burde fastholdes, ialtfald naar Bestemmelsen

skal opfattes som en til Værn for

Barnet given Regel. Paa den anden Side

synes det at være nok, at Barnets Liv ved

Faderens Forsømmelse udsættes for Fare.

Efter K. U. § 254, 2. St. jfr. § 39, 2. St.

straffes ogsaa den blot uagtsomme Undladelse.

Dette fører dog utvivlsomt for

vidt. Heller ikke den, der er ude af Stand

til at yde Hjælpen, bør formentlig straffes,

selv om han ikke er uden Skyld deri. Det

er derfor formentlig rigtigt ligesom i nærvær.

Forsi. § 191 og N. Strfl. § 240 at

betinge Strafbarheden af, at Undladelsen

er »modvillig«. I Overensstemmelse hermed

er nærvær. Forsi. § 231 affattet. Af

Formuleringen f remgaar, at Forsættet ikke

behøver at omfatte Følgens Indtræden,

idet i saa Henseende § 21 finder Anven-

More magazines by this user
Similar magazines