searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

er Opfyldelse af et gyldigt Retskrav, f.

Eks. Betaling af en Gæld. Hvis nogen

søger at fremtvinge saadan Betaling ved

Trusel om kompromitterende Meddelelser

angaaende Forhold, der ikke staar i nogensomhelst

Forbindelse med Gælds forholdet,

vil ingen tvivle om, at dette er et Misbrug,

der bør kunne straffes som ulovlig Tvang.

Grænsen mellem tilbørlig og utilbørlig

Benyttelse af disse Tvangsmidler maa det,

ligesom det hidtil har været Tilfældet ved

Afpresning, hvor Sagen stiller sig paa lignende

Maade, være Domstolenes Sag at

drage efter en Prøvelse af det enkelte Tilfælde.

En mere præcis Angivelse af Grænsen

lader sig sikkert ikke give i en Lovregel.

Ud fra de anførte Betragtninger er Bestemmelsen

i § 233 formuleret, saaledes at

under Nr. 1 nævnes de Trusler om et i sig

selv retstridigt Forhold, der skal medtages,

medens Nr. 2 handler om de Trusler, der

kun bliver retstridige ved det Øjemed, i

hvilket de anvendes.

Endnu skal bemærkes, at, naar i § 233

Nr.. 1 Vold nævnes ved Siden af Trusel

om Vold, medens noget tilsvarende ikke

sker ved de andre Trusler, har dette sin

Grund i, at Vold kan benyttes til direkte

mekanisk Tvang, medens de andre nævnte

Tvangsmidler kun kan virke som kompulsiv

Tvang og derfor kun virker tvingende,

naar der i Frihedsberøvelsen 1 ), Sigtelsen

o. s. v. ligger en Trusel om Fortsættelse.

Det er derfor her ganske overflødigt og

strengt taget unøjagtigt at nævne Frihedsberøvelse

etc. ved Siden af Truslen

derom. — Hvorfor Straffelovens Udtryk

»Vold« i K. U. § 255 er ombyttet med

»Magt«, siges ikke i Motiverne. Det

maa erkendes, at Ordet »Vold« i og for

sig ikke ganske dækker det, som det

skal, f. Eks. Anvendelse af bedøvende

Midler, rent faktisk Hindring af Be-

231

vægelsesfriheden uden egentlig Anvendelse

af Vold o. 1. Naar nærværende Forslag

dog vender tilbage til Straffelovens

Udtryksmaade, er det navnlig,

fordi Udtrykket »Magt« er saa ubestemt,

at det kan friste til at medtage

Magtmidler — f. Eks. økonomisk Afhængighed,

Koalitionstvang (Boycot) o. 1. —,

som det vilde være højst betænkeligt at

anerkende som egnede Midler til Iværksættelse

af Forbrydelsen ulovlig Tvang,

netop fordi denne i Henseende til Genstanden

er saa omfattende 2 ), jfr. herved

D. K. F.'s Aarbog 9. S. 173 flg. Paa den

anden Side maa det erindres, at den almindelige

Bestemmelse i § 3 Litr. d. om,

hvad der skal forstaas ved Vold, fastslaar,

at dette omfatter Bedøvelse o. 1.; og hvad

angaar saadan Hindring af Handlefriheden,

der bestaar i, at man f. Eks. spærrer

Adgangen til et vist Sted uden egentlig

Vold, vil man ligesom hidtil næppe være

i Tvivl om, at en analogisk Udvidelse af

Reglen til saadanne Tilfælde er berettiget.

' II. Om Frihedsberøvelse handler K.

U. §§ 256—258. Af disse svarer § 256,

1. St. nærmest til Strfl. § 211, 1. Pkt., §

256, 2. St. og § 257 til Strfl. § 211, 2. St.,

medens § 258 giver en i Forhold til Straffeloven

ny Straffebestemmelse for uagtsom

kvalificeret Frihedsberøvelse. Paa

den anden Side er paa, dette Sted ikke

medtaget nogen Bestemmelse svarende til

Strfl. § 213 (Barnerov), idet Bestemmelsen

derom er overført til Kapitlet om

Forbrydelser i Familieforhold, jfr. K. U.

§ 231, nærvær. Forsi. § 193.

I § 234 er samlet alle Bestemmelserne

om forsætlig Frihedsberøvelse. Dens 1. St.

svarer til K. U. § 256. Medens denne i

Lighed med Strfl. § 211 fremhæver visse

Tilfælde som kvalificerede, der altid

straffes med Arbejdsfængsel (indtil 3

Aar) — den almindelige Straf er simpelt

l ) Frihedsberøvelse kan ganske vist benyttes som direkte Tvang til at undlade noget; men da

selve Frihedsberøvelsen er strafbar efter den meget strengere Bestemmelse i § 234, er det formentlig

overflødigt her at medtage dette lidet praktiske Tilfælde.

a ) Dette udelukker ikke, at Benyttelse af saadanne Magtmidler ved særlig fremhævede Frihedskrænkelser

kan og bør være strafbare, jfr. f. Eks nærvær. Forsi. § 199.

More magazines by this user
Similar magazines