searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

udstaaet, afgør Justitsministeren, efter

Anstaltsledelsens Indstilling, om Fangen

skal løslades paa Prøve.

Naar den angivne Del af Straffetiden

er forløben, bør Løsladelse paa Prøve finde

Sted, for saa vidt:

1) Fangens Forhold ikke gør det utilraadeligt;

2) Fangen ikke i Løbet af de sidste 5

Aar har \æret løsladt paa Prøve, og

3) der er til sikret Fangen passende Arbejde,

eller hans Anbringelse og Underhold

paa anden Maade er sikret.

Ved Løsladelsen sættes Fangen regelmæssigt

under Tilsyn gennem en Forening,

der antager sig løsladte Fanger eller

af en dertil egnet og villig Person, og

Løsladelsen knyttes til det Vilkaar, at

Fangen fører et arbejdsomt, redeligt og

ædrueligt Liv samt nøjagtigt følger de

ham af den Tilsynsførende givne Paalæg.

Yderligere Vilkaar kan tilføjes, naar det

maa anses ønskeligt.

Fanger, der er dømt til Arbejdsfængsel

paa Livstid, kan paa de ovenfor anførte

Betingelser løslades paa Prøve efter

15 Aars Forløb.

§ 41.

Ved Løsladelse paa Prøve modtager

Fangen et Pas, der indeholder de for Løsladelsen

gældende Vilkaar og Tilkendegivelse

om, at han, hvis disse ikke overholdes,

vil blive genindsat til Udstaaelse

af den ved Løsladelsen tilbagestaaende

Straffetid. Dette tilkendegives tillige

mundtligt Fangen.

Justitsministeren afgør, om Genindsættelse

skal finde Sted. Indtil Afgørelse

er truffen, kan den løsladte hensættes

i Varetægtsfængsel.

§ 42.

Straffen anses for udstaaet, hvis Beslutning

om Genindsættelse ikke er truffen

inden 2 Aar fra Løsladelsen eller,

naar den tilbagestaaende Straffetid er

længere, inden dennes Udløb eller for

lAvstanger inden 10 Aar fra Løsladelsen.

17

(ny, Anordn. §§ »,"). 3(1. 1 Pkt, 2)

(ny, Anordn. §§ 37, 63)

More magazines by this user
Similar magazines