searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

226

»Nattero« synes for snevert, da ogsaa andre widrigen Nachteil an Freiheit, Ehre od*r

Fredsforstyrrelser kan være meget alvor- Vermögen«. En i dansk Ret traditionel,

lige, jfr. f. Eks. larmende Indtrængen i en ogsaa i nærvær. Forsi, oftere benyttet Af-

Hospitalsafdeling, en Skole, ved en Brylgrænsning, jfr. bl. a. §§ 135 2. St., 136,

lups- eller lignende Fest osv. Ved dette 195, er »Fare for Liv, Helbred eller Vel-

Tilfælde erindres Reglen i § 21. Det er paa færd«. Den rammer vistnok paa det nær-

Grund af den almindelige Regel i § 77 funmeste det samme, som forskellige fremmede

det överflödigt særligt at nævne det Til- Udkast har for Øje, men er mindre ubefælde,

at nogen jævnligt har forbrudt sig stemt end disses almindelige Udtryk

mod Husfreden. Endelig er Gentagelses- »sellwere« eller »gefährliche« Drohung, og

virkningen betinget af, at den tidligere For- foreslå as derfor benyttet i nærvær. Forsi.

brydelse har medført Frihedsstraf, da det § 238.

synes betænkeligt at hjemle en saa betydelig

Strafskærpelse, hvor den tidligere

Forbrydelse har været ubetydelig.

Det kan være tvivlsomt, om der ikke

burde være Adgang til at anvende strengere

Straf end simpelt Fængsel. Alle frem-

§ 238 svarer til K. U. § 264. Det maa mede Love og Udkast hjemler ubetinget

sikkert billiges, at K. U. i Modsætning til eller fakultativt Anvendelse af Fængsel

Straffeloven, men i Overensstemmelse med (o: vort Arbejdsfængsel). Da der imidler-

alle nyere Love og Udkast straffer den tid her er Tale om en Udvidelse af det

Fredskrænkelse, der ligger i selve Frem- strafbares Omraade udover de hidtil i vor

sættelsen af visse alvorlige Trusler. Hvor- Ret gældende Grænser, synes det betænkeledes

Kredsen af de strafbare Trusler skal ligt at foreslaa en Skærpelse af K. U.'s

afgrænses, er imidlertid meget tvivlsomt Straffesats.

og omstridt. Det kan vel næppe betvivles, § 239 stemmer ganske med K. U. § 266,

at kun Trusler om at foretage en strafbar mod hvis Ordning der næppe i Realiteten

Handling bør medtages. En Trusel om no- er noget at indvende. Noget tvivlsomt er

get i og for sig lovligt, f. Eks. om at an- det blot, om der er Grund til at optage en

melde en Forbrydelse, om at faa den paa- saadan Bestemmelse, da den fornødne

gældende erklæret fallit eller om at afske- Hjemmel for Strafbarheden allerede er gidige

ham fra en Stilling, maa utvivlsomt ven i Retsplejeloven § 499, jfr. § 609.

være straffri som saadan, o: naar den ikke II. Bestemmelserne i K. U. §§ 2437-271,

benyttes som Middel til ulovlig Tvang, Af- jfr. §§ 272-274 om Ærefornærmelser, holpresning

o. 1. Men iøvrigt benytter de forder sig, som ogsau i Motiverne S. 241 fremskellige

Love og Udkast de mest forskellige hævet, ret nær op til den gældende Ret.

Kriterier ved Afgrænsningen. Nærmest K. II. sondrer ligesom Straffeloven mellem

K. U. staar N. Strfl. § 227, der ligesom Sigtelser om Handlinger, der vilde gøre den

hint lægger Vægt paa den Straf, som den angrebne uværdig til eller nedsætte ham

Handling, hvormed der trues, kan medføre. i Medborgeres Agtelse, og Ringeagtsytrin-

Denne Ordning synes dog noget kunstig; ger, men giver lige saa lidt som Straffenaturligere

synes det at lægge Vægten paa • loven nogen nærmere Bestemmelse af disse

selve det Onde, hvormed der trues. Denne | Begreber. Navnlig har det ikke villet lov-

Vej gaar ogsaa de nyere Udkast, jfr. tysk fæste den Udvidelse af Ærefornærmelsens

V. E. § 241 »gefärliche Drohung«, G. E. 1

Omraade i Forhold til det hos os hidtil an-

§ 280, »Gewalttätigkeiten gegen Personen tagne, som i forskellige Lande er godkendt

oder Sachen«; schweizisk V. E. Art. 110 i i Teori og Retsanvendelse, og som f. Eks. i

»die Sicherheit einer Person durch schwere I N. Strfl. § 247 har faaet legalt Udtryk,

Drohung gefährdet«; østerrigsk Regerings- 1

hvorefter bl. a. nedsættende Udtalelser om

forslag § 322 »mit Gewalt oder mit rechts- ] en Persons Solvene eller Paasagn om et

More magazines by this user
Similar magazines