searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

228

at man tager Hensyn (il begge de berørte ikke erkendes, at den enkelte har noget

Distinktioner — mellem Sigtelser og Rin- I naturligt Krav paa ustraffet at kunne

geagtsytringer, saavelsom mellem Kræn- fremsætte ganske overflødige, om end

kelse af Selvagtelsen og Krænkelse^ af Ag- sande, Sigtelser överfor Personer, som

telsen hos andre. Dette søges i nærvær. Samfundet har givet Oprejsning. Det er

Forsi. §§ 240 og 243 opnaaet derved, at muligt, at man gennem Bestemmelsen i

den i K. U. opstillede Sondring mellem K. U. § 270, 2. St. i Slutningen (nærvær.

Sigtelser og Ringeagtsytringer fastholdes Forsi. § 243, 3. St.) kan naa til et tilsvasom

den principale, samtidig med at der , rende Resultat ved at hævde, at Sigtelsens

ved begge Forbrydelsens Former hjemles Fremsættelse under disse Omstændigheder

Adgang til Forhøjelse af Straffen, hvor er utilbørlig. Men det raaa formentlig

Ærefornærmelsen er fremsat overfor i foretrækkes at afskære Tvivl derom ved en

Tredjemand. Dette nødvendiggør i § 240, positiv Udtalelse.

1. St. (K. U. § 267, 1. St.) den Ændring, § 242 svarer til K. U. § 269. At Straf-

at Ordene »eller udbreder« udgaar, og det i fen ved Bagvaskelse mod bedre Viden forer

da for at afskære enhver Tvivl fundet { højes, maa sikkert billiges og er i Overens-

rigtigt i 2. St. udtrykkeligt at udtale, at j stemmelse med alle nyere Love og Udkast.

1 Udbredelse af Sigtelser straffes ligesom Overfor K. U. § 269 foreslaas endog i §

den direkte Fremsættelse af egne Sigtelser. | 242 en yderligere Skærpelse af Straffen.

§ 241 svarer til K. U. § 268. Det i Naar der ikke foreligger Provokation eller

Motiverne til K. U., S. 241—243 lil Be- andet Forhold, der begrunder Straf ned -

grundelse af den der trufne Afgørelse , sættelse (§§ 78 og 79), bor formentlig

anførte kan formentlig i det hole til- Bødestraf her være udelukket. Og Handtrædes.

Dette gælder ogsaa den i J\. U. lingen kan paa den anden Side være af en

§ 268 hjemlede Indskrænkning i Ad- saa ondartet Karakter, at Arbejdsfængsel

1 gangen til at føre Sandhedsbevis. Do/? ingenlunde er for streng en Straf. Alle

foreslaas det i en enkelt Retning at ud- ' de nyere Udkast hjemler ogsaa en endog

vide det Omraade, hvor Straffrihed ikke I væsentlig strengere Straf end nærværende

kan opnaas ved Sandhedsbevis, nemlig ' Forsi.

naar Genindsættelse (Æresoprejsning) eller § 243 svarer til K. U. § 270, dog saa-

Udslettelse af Strafferegistret har fundet 1

ledes at der paa lignende Maade som i §

Sted. Ved denne Bestemmelse gøres der , 240 sondres mellem Krænkelse af Selvagingen

Indskrænkning i den Regel, at» Sig- I teisen og Krænkelse af Agtelsen hos

telsens Fremsættelse er straffri, naar den 1

andre, og at det med hele den i dette Forpaagældende

har været pligtig at udtale • slag gennemførte Ordning af Bødestraffen

sig eller har handlet til berettiget Vare- ' uforenelige lave Maksimum for Boden er

tagelse af eget eller andres Tarv. Det er ndgaaet. I 1. St. er en noget kortere, men

kun imod den ikke saaledes motiverede, formentlig lige saa udtømmende Formu-

altsaa ukaldede Fremsættelse af Sigtelser lering foreslaaet. I 3. St. (K. U. § 270,

under disse Omstændigheder, at denne 2. St.) er Ordene »eller af anden Grund«

Bestemmelse skal værne. Den synes at udeladte som formentlig overflødige.

være et naturligt Led i de Bestræbelser i Bestemmelsen i K. U. § 271, til hvil-

moderne Ret, der gaar ud paa at gøre Reken, bortset fra schweizisk V. E. Art. 105,

habilitationen saa effektiv som mulig og 2. St., intet tilsvarende findes i nyere Love

derved at øge Udsigten til, at den tidligere og Udkast, foreslaas ikke optagen, idet Be-

straffede kan genvinde en fredet Plads stemmelsen i § 77 om vanemæssig Begaa-

som nyttigt Medlem af Samfundet. Og else formentlig her som ved andre For-

det ses ikke, at nogen berettiget Interesse brydelser maa kunne gøre Fyldest. Hvor

derved trædes for nær. Döt kan navnlig en Forfølgelse med Ærefornærmelser ikke

More magazines by this user
Similar magazines