searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

slige til Strafarbejde i 6 Aar. I nærvær.

Forsi er der imidlertid ved alle Berigelsesforbrydelser

undtagen Aager, jfr. herom

r.edf., hjemlet Anvendelse af en lignende

Straf i grove Tilfælde, jfr. § 255; og paa

dette Punkt stemmer Forslaget for saa

vidt med de nyere fremmede Forslag, som

disse har samme Normalstraf for Afpresning

som for Tyveri m. fl. Forbrydelser,

ligesom de ikke har fundet det nødvendigt

at optage de tidligere almindelige, skærpede

Bestemmelser om Bedrageri i Forsikringsforhold

1 )« De øvrige i K. U. forekommende

Afvigelser fra den normale Strafferamme

er dels af ringe Betydning, dels

formentlig saa vilkaarlige, at der ikke er

Grund til at foreslaa dem opreiholdte. Paa

Grund af deres specielle Natur henskyde»

Omtalen af dem til Bemærkningerne til de

enkelte Paragrafer.

2. Som bemærket er det tilstræbt i

dette Kapitel at samle alle egentlige Berigelsesforbrydelser

o: saadanne, hvor uberettiget

Vinding opnaas direkte gennem

retstridig Tilføjelse af et tilsvarende Formuetab

for den forurettede, og paa den

anden Side kun disse. Afgrænsningen kan

i enkelte Retninger frembyde Tvivl. Foruden

en Række i K. U. 26.—31. Kap. omhandlede

Forbrydelser, om hvis Opfattelse

som Berigelsesforbrydelser man i Hovedsagen

herhjemme har været enig, medtages

endvidere Aager. Om Grundene dertil henvises

til Bemærkningerne til 19. Kap. Om

A agerforbrydelsens nære Slægtskab henholdsvis

med Bedrageri og med Afpresning

kan der efter denne Forbrydelses Udformning

i nyere Ret næppe rejses grundet

Tvivl. At den deri liggende Udnyttelse af

en andens Nød, Afhængighedsforhold o. 1.

til at skaffe sig eller andre en efter de

foreliggende Omstændigheder ublu Formuefordel,

bør være strafbar, idet Civilrettens

Regler ikke her yder fornødent

Værn, erkendes nu almindeligt og har

faaet Udtryk i en Række nyere Love og

I Udkast. Ligeledes, at Bestemmelsen ikke

bor indskrænkes til Kreditaager, men bør

omfatte tilsvarende - Misbrug ved andre

Retshandler. Hvad der kunde volde Tvivl,

er da nærmest, om denne Forbrydelse passer

ind i det Straffeniveau, som nærvær.

Forsi, ellers i det hele opretholder ved Berigelsesforbrydelser.

K. U. § 331 foreslaar,

formentlig paavirket af, at Udkastet

alene ser Aager under Synspunktet samfundsskadeligt

Erhverv, som almindelig

Straf Bøde og kun i enkelte kvalificerede

Tilfælde simpelt Fængsel i indtil 1 Aar.

Fremmede Love og Udkast hjemler imidlertid

som Regel langt strengere Straffe, i

Almindelighed Fængsel (a: Arbejdsfængscl).

undertiden endog Tugthusstraf 2 ). I

mere alvorlige Tilfælde af Aager maa det

sikkert ogsaa erkendes, at den normale

Straf for Berigelsesforbrydeiser ikke vil

virke for strengt, og mindre graverende

Tilfælde vil der kunne tages tilbørligt

Hensyn til ved den fakultative Adgang til

at anvende simpelt Fængsel eller Bøde lige-

• som ved ulovlig Omgang med Hittegods og

visse andre, hyppigt mindre alvorlige Berigelsesforbrydelser.

Netop ved denne Forbrydelse

vil der iøvrigt ofte kunne være

Anledning til at anvende Bestemmelsen i

' § 48, 1. St. — I Overensstemmelse med K.

U., der behandler Brugstyveri og beslægtede

Forhold i 32. Kap. under »andre strafbare

Formueindgreb« er disse Forbry-

| deiser derimod ikke medtagne i dette Ka-

' pitel. skønt der kan rejses Tvivl om Rigtigheden

heraf, idjet der her kan foreligge

utvivlsom Berigelseshensigt, og Afgrænsi

ningen overfor Tyveri, Underslæb o. 1. kan

, være vanskelig. Naar Brugstyveri m. m.

i dog ikke foreslaas medtaget her, skyldes

! det den Betragtning, at en klar og bevidst

| Berigelseshensigt her sikkert kun undta-

x ) Heller ikke 2s. Strfl. § 272 behandler i Almindelighed Assurancesvig anderledes end

andet Bedrageri, men i § 272, 2. St. fremhæves paa lignende Maade som ved andre Berigelsesforbrydelser

enkelte særlig kvalificerede Tilfælde.

•) Jfr. schweizisk V. E. Art. 92: Fængsel ikke^under 3 Maaneder eller Tugthus i indtil 5 Aar, i

visse kvalificerede Tilfælde Tugthus i indtil 10 Aar.

More magazines by this user
Similar magazines