searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Dette har sin naturlige Forklaring deri,

at hverken Maaden, hvorpaa Tyveriet er

udøvet, de Omstændigheder, hvorunder det

er sket, Genstandens Beskaffenhed, dens

Opbevaringsmaade eller noget lignende

Kriterium er brugbart til en skarp Afgrænsning

mellem almindelige og grove

J: særlig strafværdige Tyverier. Gøres

Listen over grove Tyverier kort, maa man

nødvendigvis forbigaa en Række Tilfælde,

hvis Strafværdighed ofte er særlig stor;

og gøres Listen lang — og desmere, jo

længere man gør den — kommer den

uundgaaeligt til at omfatte en Række Tilfælde,

der in concreto ikke fortjener særlig

streng Behandling. Efter Strfl. § 229

Ni*. 4 straffes f. Eks. for groft Tyveri den,

som stiger over en Ga ardmur for at plukke

Frugten af et i Gaarden staaende Pæretræ

— ikke til umiddelbar Fortæring, men til

Salg. Det synes dog vanskeligt at forståa,

at en saadan Handling fortjener en væsentlig

strengere Bedømmelse end snedigt

udførte Lommetyverier eller Hotel- eller

Butikstyverier. Den, som paa Marken

stjæler et Lam, straffes for groft Tyveri,

men ikke den, der i Sko\en ved Nattetid

bortforer et Læs kostbart Tømmer eller

den, der, mens Kusken besørger et Ærinde,

kører bort med Hestene og Vognen. Og

forsoger man som K. U. § 277 Nr. 1 at

undgaa saadanne Urimeligheder ved on

mere almindelig Affattelse: »Ting, som

ifolge Forholdenes Beskaffenhed ikke

kunne værnes paa betryggende Maade«,

kommer man, som let ses, til en saa grænselos

Udvidelse af de grove Tyveriers Omraade.

at det bliver lige saa urimeligt. Og

nvorfor sk,al ethvert lille Kirketyveri være

groft, men Tyveri af et verdensberømi

Tvunstværk i et Musæuin simpelt, eller

Tilegnelse af en Postpakke groft, men Tilegnelse

af en Pakke, der sendes med Jernbanemærke

simpelt Tyveri? Med saadanne

Eksempler kan fortsættes i det uendelige.

En rationel Løsning naas kun ved at opgive

alle- Opregninger og erstatte dem

med en Eksem plikation, der uden at binde

Domstolene i jener disse til Vejledning,

eller med en Angivelse af visse almindelige

Synspunkter, medens den afgørende Vægt

lægges paa Domstolenes Prøvelse af det

enkelte Tilfældes Grovhed — Farlighed

eller Strafværdighed. Her, hvor der kun

er Tale om en Strafudmaaling, bør og kan

man stole paa Domstolenes sunde Sans og

behøver ikke, som naar Talen er om en

Afgrænsning af det strafbares Omraade,

at fordre den Garanti for den personlige

Sikkerhed, som ligger i Lovreglens skarpe

Formulering, hvis dette vil føre til altfor

store Urimeligheder. Erkendelsen af, at

Ulemperne ved en udtømmende Opregning

langt opvejer Fordelene ved en skarp

Afgrænsning af det grove Tyveri, selv om

denne som hos os er fæstnet gennem en

lang Praksis, har ført til, at denne Vej i

nærvær. Forsi, er forladt. Det her fulgte

Princip vil utvivlsomt efterhaanden vinde

Anerkendelse ogsaa i Lovgivningerne; om

Maaden, hvorpaa det skal gennemføres,

kan der selvfølgelig være Tvivl. At det

bør gennemføres ogsaa ved andre Berigelsesforbrydelser,

naar det følges ved Tyveri,

vil næppe blive bestridt. I nærvær.

Forsi, er dog fra den almindelige Straffebestemmelse

i § 255 om kvalificerede Berigelsesforbrydelser

undtaget dels Røveri,

fordi det i Forvejen er henført under en

strengere Strafferamme, jfr. imidlertid

herved § 258, 2. St., dels Aager, fordi den

almindelige Strafferamme i § 254 her synes

tilstrækkelig til at ramme ogsaa de

grove Tilfælde.

For de smaa (undtagne) Berigelsesforbrydelser

stiller Sagen sig principielt paa

lignende Maade. Ogsaa her er Grænsen

ganske flydende, idet den mildere Bedømmelse

kan være begrundet alene ved

Genstandenes Ubetydelighed eller alene

ved de Omstændigheder, under hvilke Forbrydelsen

er begaaet, eller ved begge Dele

i Forening. Ogsaa her maa Grænsen drages

af Domstolene efter en konkret Prøvelse.

Derved begrundes den foreslaaede

Affattelse af § 256, for hvilken der findes

et Forbillede i N. Strfl. § 256, 3. St. Det

er ogsaa Grunden til, at Strafnedsættelsen

More magazines by this user
Similar magazines