searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

w

§ 43.

(ny, jfr. K. ü. § 56, 1. St., Ånordn. § ßl) For Arbejdsfængsel, der fuldbyrdes i

en særlig for unge Personer beregnet Anstalt

(§ 32), gælder følgende særlige

Regler:

Fangen holdes i Enrum (jfr. § 38, 1ste

Stykke) i saa lang Tid efter Indsættelsen,

som Anstaltens Styrelse anser det formaalstjenligt,

dog ikke over 1 Aar, hvilken

Tid, naar særlige Grunde taler derfor,

med Justitsministerens Samtykke

kan udstrækkes indtil 2 Aar.

løvrigt fuldbyrdes Straffen med Arbejde

i Fællesskab enten i hele Arbejdstiden

eller i en Del af denne, dog at Fangen

i indtil 1 Manned inden Løsladelsen

kan holdes i Enrum.

Ved Fuldbyrdelben lægges særlig

Vægt paa Fangens aandelige og legemlige

Udvikling gennem Undervisning, Legemsøvelser

og Udførelse a£ Friluftsarbejde

samt, ved længere Straffe, paa hans

Uddannelse til el Erhverv, hvorved han

efter Løsladelsen kan ernære sig.

Bestemmelserne i §§ 40—42 finder

Anvendelse med den Lempelse, at Løsladelse

paa Prøve kan finde Sted, naar

Halvdelen af Straffetiden, dog mindst 6

Maaneder, er forløben.

Skønnes det, at Straffen ikke har haft

den tilsigtede Virkning, kan Anstaltsledelsen

6 Uger før den i Donynen fastsatte

Straffetids Udløb forelægge Spørgsmaalet

om Straffens Forlængelse for en

for disse Anstalter eller for hver af dem

dannet Fængselsret. Denne bestaar af Direktøren

for Fængselsvæsenet som Formand,

en Dommer og en Person, som deltager

i Forsorgsarbejdet for løsladte Fanger.

De tvende sidstnævnte Medlemmer af

Retten saa vel som en Stedfortræder for

Direktøren for Fængselsvæsenet i dennes

Forfald beskikkes af Justitsministeren

for 5 Aar ad Gangen. Fængselsrettén kan

forlænge den idømte Strafs Varighed med

indtil det halve, dog ikke med mere end 1

Aar ad Gangen, og ikke ud over det fyldte

30te Aar.

More magazines by this user
Similar magazines