searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

holdsvis 8 Maaneder (o: naar Hensyn

tages til Afkortningen for Cellestraf,

faktisk 6 Maaneder), 8 Maaneder (6 Maaneder)

og 1 Aar (8 Maaneder) til 1, 1 og

2 Aar (uden Afkortning), altsaa en Forhøjelse

med henholdsvis 100, 100 og 200

pCt. Efter den Bedømmelse, som f. Eks.

Reglen i Strfl. § 231 vitterlig har været

Genstand for fra praktiske Juristers Side,

maa denne Skærpelse virke højst overraskende.

Saa vist som alle erkender, at

den professionelle eller dog kroniske Berigelses

forbryder maa undergives en meget

skarp Repression, lige saa vist er man formentlig

enig om det unyttige og stødende

i en saadan haardhændet Behandlingsmaade

af de ikke faa harmløse og ufarlige

Individer, der efter ringe Evne bestræber

sig for at ernære sig og sine ved deres Arbejde,

men som lejlighedsvis, med Aars

Mellemrum, naar Kampen bliver for haard

eller Lejligheden præsenterer sig for oplagt,

bukker under for Fristelsen til Bagateltyverier

o. 1. Overfor det fra mange Sider

rejste Krav om Lempelser i de sirenge

Regler for saadanne Tilfælde virker de

foreslaaede Forhøjelser af Minimumsstraffen

saa meget mere paafaldende, som K.

U. saml idig i høj Grad udvider Gentagelsesstraffens

Omraade ved — iøvrigt med

Rette — at tillægge de forskellige Berigelsesforbrydelser

Gentagelsesvirkning indbyrdes.

— I Overensstemmelse med de anførte

Betragtninger og det også a ellers i

nærvær. Forsi, fulgte Princip er den i §

257 foreslaaede Forhøjelse af Straffen i

Gentagelsestilfælde rent fakultativ, navnlig

ogsaa uden Forhøjelse af Minimum.

6. Angaaende de enkelte Paragrafer

bemærkes følgende:

a. § 246 svarer til K. U. § 275. K.

U/s Udtryk »en ham ikke tilhørende

Ting« er omskrevet til »en fremmed rørlig

Ting«. Denne Ændring er rent redaktionel

og tilsigter kun noget præcisere at

angive Forbrydelsens Genstand.

236

b. § 247 svarer til K. U. § 281 med

en væsentlig Begrænsning af Omraadet,

idet samtlige de i Paragrafens 2. St. under

Litr. a.—d. optagne Bestemmelser foreslaas

strøgne. Bestemmelserne under Litr.

a. og b. gaar videre end nogen gældende

Lov eller noget af de nyere Udkast og vil

føre til, at rene Bagateller vil kunne anses

med en ganske uforholdsmæssig

Straf 1 ). Efter Bestemmelsen i Litr. a. vil

f. Eks. den, der har lovet en anden, at

denne næste Søndag maa laane hans Hest,

Baad, Cykle o. s. v., men, da han uventet

faar et godt Bud, forinden sælger eller

lejer den til en anden, være at straffe med

Arbejdsfængsel. Hvis man overhovedet vil

straffe saadanne Bagatel forseelser, bør de

ialtfald kun behandles i Lighed med uberettiget

Brug af fremmede Ting (K. U.

§ 314). De mere graverende Tilfælde af

uberettiget Raaden over egne Ting, navnlig

Afhændelse, Forbrug eller Forstikkelse

af pantsatte Genstande vil rammes af Bestemmelsen

om Besvigelfee af Fordrings-

| havere, jfr. om andre Tilfælde §§ 261 og

262, 2. St. — Det under Litr. b. omhandlede

Tilfælde bliver efter nærvær. Forsi,

ligesom efter Straffeloven at straffe som

j Bedrageri, hvis Ydelsen er modtaget uden

Hensigt at betale eller iøvrigt yde Veder-

I lag (hvorunder, at han indser, at han in-

| gen eller saa at sige ingen Udsigt har til

j at kunne præstere), samt hvor Modtagelsen

fragaas. Men for saa vidt K. U. § 281

| Litr. b. rammer ogsaa de Tilfælde, hvor

| disse Momenter mangler, synes denne Udvidelse

højfct betænkelig — f. Eks. hvor

Vederlaget ikke kan leveres tilbage, fordi

det er forbrugt, eller hvor Modtageren

unddrager sig Opfyldelse, fordi han ikke

kan præstere det lovede Arbejde, eller fordi

han er blevet uenig med Modparten om

Arbejdsvilkaar o. 1. — At der blandt disse

Tilfælde, der ikke kan rammes af Bedragerireglerne,

findes nogle, som det i og for

sig vilde være ønskeligt at kunne straffe,

*) Bestemmelserne i N. Strfl. § 276, tysk V. E. § 294, G E § 307, schweizisk V. E. Art. 89 har

et langt mere begrænset Omraade og langt lavere Minimum (Bøde) end E. U. § 281 Litr. a. Ligeledes

har N Strfl. § 409, 2. St. et langt snævrere Omraade og meget lavere Straf end K. Ü. § 281 Litr. b.

More magazines by this user
Similar magazines