searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

dring, en delvis Tilbagevenden til Bestemmeisen

i Strfl. §254. At denne kan føre

og har ført til Misligheder, kan næppe

bestrides. Men de væsentligste Betænkeligheder

fjernes formentlig ved de nye i

nærvær. Forsi, opstillede Betingelser. Den

første Betingelse er, at det drejer &ig om

mindre Beløb, som den skyldige antages

at kunne dække ved egne Midler. Derved

udelukkes først, at Bestemmelsen kommer

til at virke som en Klasselov til Fordel

for Forbrydere i større Stillinger eller tilhørende

mere velhavende Samfundslag, og

dernæst skabes derved en vis Garanti mod

for vidtgaaende Forsøg paa at presse Fa«

milie og Venner, hvilket er en af Betænkelighederne

ved Reglen i Strfl. § 254. Som

Forhold, der udelukker Straffriheden,

nævnes dernæsi, foruden do allerede i

Strfl. § 254 nævnte (Brud paa Segl eller

andet Lukke), endvidere særlig, at den

paagældende indtager en offentlig eller

privat Stilling, som medfører, at der vises

ham en særlig Tillid. Derved tænkes dels

paa Embedsmænd o. 1., dels paa andre,

hvem Varetagelse af andres Pengeaffærer

regelmæssig betroes, Sagførere, Veksellerere

m. fl. — En saadan begrænset Adgang

til Straffrihed er paa den anden Side

formentlig af flere Grunde ønskelig. Først

af humane Hensyn, idet der ved uretmæssigt

Forbrug af betroede Penge jævnligt

vil foreligge ret undskyldende Momenter,

saaledes at Følgerne af en Strafforfølgning

vil føles som uforholdsmæssige i Forhold

til Brøden. Vigtigere er dog Hensynet til

den forurettede. Der rettes ofte og ikke

helt uden Grund den Bebrejdelse mod den

moderne Strafferet, at den for ensidigt

tager Hensyn til Samfundets Interesse i

Straffen og for lidt til den forurettedes

Krav paa Oprettelse. Ved fuldstændig at

fjerne Adgangen til at opnaa Straffrihed,

naar Erstatning ydes, vil nu den forurettedes

Stilling væsentlig forringes. Og Erfaringen

har vist, at det ikke sjældent

forekommer, at en Mand i en lille fast

Stilling, Postbud, Lærer, Værkfører etc.,

der i et Tillidshverv som Inkassator for

en Forening o. J, har begaaet et mindre

Underslæb, paa det sainvittighedsfuldeste

overholder en Overenskomst-om at dække

Belobet af sin faste Indtægt ved ugentlige

eller maanedlige Afdrag, mod at Tiltale

fra f aides. Dette er ikke blot en Fordel for

den forurettede; det betyder for den skyldige

og hans ofte ganske uskyldige Familie

Undgaael&e af social Ruin, og det

er endelig et Opdragelsesmiddel, der virker

langt mere præventivt end on i Reglen

kortvarig Straf.

c. Ogsaa Bestemmelsen om Bedrageri

i § 218 betegner i Sammenligning med

K. U. § 290 en væsentlig Begrænsning af

det sti a f bares Omraade. K. U.'s Beskrivelse

af Handlingen gaar langt ud over,

hvad der hidtil i dansk Ret har været antaget,

og hvad fremmede Love og Udkast

hjemler, ved at medtage »Misbrug af en

Persons unge Alder eller mangelfulde

Sjælstilstand«. En Del grove Tilfælde af

denne Art rammes af K. U.'s nye Bestemmelser

om Aager (§§ 330 og 331) med en

meget ringere Straf, jfr. herved nærvær.

Forsi. § 251. Og ligesom der ikke vides

at være sporet Trang til at henføre de

andre Tilfælde af denne Art under Bedrageri,

saaledes synes en saadan Udvidelse

af Begrebet meget betænkelig, fordi Afgrænsningen

nødvendigvis maa blive ganske

vag, idet baade »ung Alder« og »mangelfuld

Sjælstilstand« rummer alle Gradationer

fra den ganske umodne eller defekte

til den næsten myndige eller fuldt

normale. En anden Sag er det, at det,

hvor en egentlig Vildfarelse er fremkaldt,

kan have Betydning, om en andens Ungdom

eller mangelfulde Sjælstilstand derved

er benyttet, idet det kan være afgørende

for, om Vildfarelsen er relevant

eller maa henregnes til de Letsindigheder,

mod hvis Benyttelse Loven ikke reagerer

, ved Straf. Men af Hensyn dertil har det

, aldrig været anset nødvendigt særligt at

fremhæve disse Tilfælde.

De Afvigelser fra K. U. § 290, som

«Affattelsen af § 248 Nr. 1 ellers f rembyder,

tilsigter kun at give et dels simp-

More magazines by this user
Similar magazines