searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

249

lede Forbrydelse, Ødelæggelse, Beska- ikke foreligger eller ialtfald ikke behøver

digelse etc. af fremmed Ejendom. Det vil at foreligge. Bestemmelsen i K. U. § 312

ligeledes af Bemærkningerne til 25. Kap. Nr. 1 foreslaas ikke optaget, fordi de mest

under Nr. 1 fremgaa, hvorfor Bestem- . graverende Tilfælde — Beskadigelse, Øde-

melserne i § 264, K. U. § 288 trods den læggelse etc. af Ting, hvori Udlæg, Af-

formelle Lighed med Forbrydelsen Utrosætning eller Arrest ei* gjort — rammes af

skab er udskilte fra Bestemmelserne om § 261 og Bestemmelsen, for saa vidt den

Berigelsesforbrydelser. I det i 1. St. om- rammer blot egenraadige Indgreb i Retten

handlede Tilfælde forudsættes udtrykke- uden Hensigt at skade, formentlig ligesom

ligt, at Berigelseshensigt mangler. Yed de hidtil er undværlig.

i 2. St. nævnte Handlinger tilsigtes vel en De øvrige i dette Kapitel optagne

uberettiget Fordel opnaaet. men det for Straffebestemmelser §§ 260, 262. 267, 268

Berigelsesforbrydelserne ejendommelige, ^amt den allerede omtalte § 269 svarer lil

at Berigelsen realiseres direkte paa den Bestemmelser, der findes i K. U. 32. Ka-

forurettedes Bekostning •): gennem Overpitel, nemlig henholdsvis § 313, § 314 Nr. 1

førelse af et ham tilhorende Formuegode og tildels Nr. 3. § 316, § 317 og § 319. Det

o. 1., foreligger heller ikke her. - - Til foreslaas ikke at optage Bestemmelserne i

denne Gruppe af Bestemmelser hører en- K. U. § 314 Nr. 2, 3 (tildels) og 4 her,

delig §§ 265 og 269, jfr. K. U. §§ 295. 2. idet de formentlig naturligst hører hjem-

St. og 319, som rammer Handlinger, dor me i Lov om Forseelser. — K. U. § 315 er

har Bedrageriets Form, men hvor lige- det fundet överflödigt at optage, idet det

ledes Berigelseshensigt mangler. Medens fornødne Hensyn til det der fremhævede

de i § 265 nævnte Handlinger vel nu ram- Seh hvgtsojemed formentlig ligesom hidtil

mes af den meget -vidtrækkende Regel i kan tages ved Udmaalingen indenfor den

Strfl. § 257, er Bestemmelsen i § 209. K. almindelige Strafferamme. — Heller ikke

U. § 319. ny i dansk Ret. Om der egent- BesiemmelH'ii i K. U. § 316 Nr. 3, der forelig

har været foil nogen Trani? til en skriver Straf for den. som ved Svig eller

Straffebestemmelse for dette sikker! lidet anden re1 stridig Adfa»rd eller Besiikkelse

praktiske Tilfælde, er ninaske tvi\Komt. søger at afholde lystha\ende fra at byde

Ligesom Forholdet imidlertid ikke s\iie^ med ved Tvangsauktion. Strandingsauktion

mindre strå f værdigt end den i § 200 om- eller lign ende Auktioner, foreslaas ophandlede

direkte Ødelæggelse af fremmed tagne. For det første syne« Afgrænsnin-

Ejendom, saaledes har det for Bestemgen af Bestemmelsens Omraade lidet tilmelsens

Optagelse været afgørende, at alle fredsstillende. Som Midler til Begaaelsen

nyere Love og Udkast har fundet det nød- nævnes Svig, anden rot stridig Adfærd og

vendigt at optage en saadan Regel. jfr. N. Bestikkelse. Om det uheldige ved en saa-

Strfl. § 294 Nr. 1; tysk V. E. § 291. G. E. dan vag Begrænsning, som den, der ligger

§ 329; schweizisk V. E. Art. 249; osler- i Ordene »anden retstridig Adfærd« kan

rigsk Regerings forsi. § 408 Nr. 2. henvises til del derom of i ere tidligere, f.

Til dette Kapitel er dernæst overført Eks. i Bemærkningerne til §§ 117, 131 og

som § 263 Bestemmelser svarende til K. U. 233 anførte. Hvor Svig er anvendt, vil

§ 341. Om Grunden til denne Overførelse efter Omstændighederne § 248 eller § 269

henvises til det i Bemærkningerne til 19. kunne finde Anvendelse, naar de der fore-

Kapitel angaaende K. U. § 341 anforte. skrevne Betingelser foreligger, og en sær-

Endelig er fra K. U. 31. Kapitel om »Belig Bestemmelse er for saa vidt overflødig.

svigelse af Fordringshavere« overfort som Hvor disse Betingelser ikke foreligger, vil

§ 266 Bestemmelser svarende til K. U. §§ det af de oftere navnlig i Bemærkningerne

311 og 312 Nr. 2. Ogsaa der er Tale om til § 233 fremførte Grunde være betænke-

Handlinger, ved hvilke Berigelsesheiifdgt ligt at straffe. For saa vidi K. U. § 316

More magazines by this user
Similar magazines