searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Bilag C.

X rofessor Torp, der efter Justitsministeriets Anordning udarbejder en

Betænkning angaaende det af Straffelovskommissionen fremsatte Udkast til

almindelig borgerlig Straffelov, har angaaende de i dette Udkasts §§ 376—378

optagne Bestemmelser søgt Forhandling med de her i Byen værende

Medlemmer af det af Justitsministeriet den 23. Oktober 1908 nedsatte

Udvalg til Fastsættelse af Regler for Afgørelsen af Spørgsmaalet om Tidspunktet

for Tilstedeværelse af Smittefarlighed ved de i § 17 i Lov om

Modarbejdelse af offentlig Usædelighed og venerisk Smitte af 30. Marts

19Ö6 omhandlede Sygdomme.

Efter at de paa Grundlag af en foreløbig Forhandling med os af Professor

Torp udarbejdede og i hans Forslag som §§ 228—230 optagne Bestemmelser

med tilhørende Bemærkninger har været os forelagt og har været

Genstand for fornyet Drøftelse, skal vi derom udtale følgende:

Undertegnede Ehlers, Jersild, Schepelern-Larsen og Schou kan ganske

tiltræde den af Professor Torp foreslaaede Ordning, ligesom vi slutter os

til det i de Forslaget ledsagende Bemærkninger anførte. Vi maa navnlig

foretrække denne Ordning saa vel for den nugældende som for den af

Straffelovskommissionen foreslaaede, idet vi i saa Henseende henviser dels

til det i Udvalgets Betænkning udtalte, dels til det i Motiverne til Professor

Torps Forslag anførte.

Undertegnede Budtz og Rasch maa vel fastholde, at vore principielle

Betænkeligheder ved overhovedet at lovgive angaaende det i Straffelovens

§ 181 (Professor Torps § 228) omhandlede Forhold ikke er hævede. Under

den Forudsætning derimod, at der overhovedet skal gives Straffebestemmelser

angaaende det paagældende Forhold, tiltræder ogsaa vi den af Professor

Torp foreslaaede Ordning og det i Bemærkningerne dertil anførte. Den

af Professor Torp foreslaaede Affattelse af §§ 229 og 230 kan vi uden

Forbehold give vor Tilslutning.

Undertegnede Pontoppidan og Ryder maa fastholde vor i nævnte Udvalgs

Betænkning fremsatte Tvivl om Muligheden af en tilfredsstillende

Lovgivning paa dette Omraade. Vi anser Opgaven for teknisk uløselig;

og det foreliggende Forslag har da heller ikke — bortset fra §§ 229 og

230, som vi kan tiltræde — løst Spørgsmaalet paa en saadan Maade, at

vi vil kunne give dette (saalidt som Straffelovskommissionens) Forslag vor

Anbefaling.

København i Juni 1916.

BUDTZ. EHLERS. O. JERSILD.

E. PONTOPPIDAN. C. RASCH. VILHELM RYDER.

SCHEPELERN-LARSEN A. SCHOU.

More magazines by this user
Similar magazines